Pölyn­hal­lin­ta on laatuprosessi!

Pölyn­hal­lin­ta on laatuprosessi!

Kyl­lä. Pölyn­hal­lin­ta on pro­ses­si. Se ei ole vain valin­nai­nen mää­rä toi­men­pi­tei­tä, lait­tei­ta tai hyväk­si havait­tu­ja työ­ta­po­ja. Pro­ses­sis­sa kysy­mys on sar­jas­ta toi­men­pi­tei­tä, jot­ka tuot­ta­vat mää­ri­tel­lyn lop­pu­tu­lok­sen, ja se on tois­tet­ta­vis­sa saman­lai­se­na aina uudel­leen ja uudel­leen.  Toi­men­pi­teet teh­dään oikea-aikai­ses­ti ja oikeas­sa jär­jes­tyk­ses­sä. Jos jokin toi­men­pi­de jää välis­tä, niin pro­ses­sis­sa tapah­tuu vir­he ja se näkyy lop­pu­tu­lok­ses­sa. Valitettavasti.

Lataa ilmai­nen e‑kirja “Pölyn­hal­lin­ta on laa­tu­pro­ses­si” (15 sivua), joka opas­taa sinut pro­ses­sia­jat­te­luun pölyn­hal­lin­nas­sa. Siten voit kehit­tää parem­pia toi­min­ta­ta­po­ja ja saa­vut­taa parem­man laa­dun työmaallasi.

Kol­mi­vai­hei­nen pro­ses­si vie maaliin

Työ­maa-aikai­nen pölyn­hal­lin­ta voi­daan jakaa kol­meen pääl­lek­käi­seen vai­hee­seen, jot­ka pitä­vät sisäl­lään aktii­vi­sia, pas­sii­vi­sia ja kor­jaa­via toi­men­pi­tei­tä. Tätä edel­tää suun­nit­te­lu ja kou­lu­tus. Työ­maal­la pölyn­hal­lin­ta­pro­ses­sin tuot­ta­maa laa­tua täy­tyy seu­ra­ta ja val­voa sään­nöl­li­ses­ti koko työ­maan ajan. Lopuk­si suo­ri­te­taan puh­tau­den arvioin­ti ennen kuin raken­nus luo­vu­te­taan tilaajalle.

  • Aktii­vi­sel­la pölyn­hal­lin­nal­la tar­koi­te­taan pro­ses­sin vai­het­ta, jos­sa työn­te­ki­jä osal­lis­tuu aktii­vi­se­na toi­mi­ja­na pölyn­tor­jun­taan käyt­tä­mäl­lä pölyn­hal­lin­ta­lait­tei­ta ja nou­dat­ta­mal­la vähem­män pölyä­viä työ­ta­po­ja ja ‑mene­tel­miä. Tämä tar­koit­taa esi­mer­kik­si koh­de­pois­to­lait­tei­den käyt­töä mate­ri­aa­lien työs­tös­sä tai val­mis­laas­tien käyttöä.
  • Pas­sii­vi­nen pölyn­hal­lin­ta on osa pro­ses­sia, jos­sa työn­te­ki­jä ei ole aktii­vi­nen osal­lis­tu­ja vaan pölyn­hal­lin­ta toi­mii riip­pu­mat­ta yksit­täis­ten työn­te­ki­jöi­den toi­mis­ta. Tämä tar­koit­taa esi­mer­kik­si työ­maan ilman­vaih­toa, osas­toin­te­ja, ali­pai­neis­tus­ta tai ylei­sil­man­puh­dis­tus­ta. Pas­sii­vi­nen pölyn­hal­lin­ta kyke­nee pit­käl­lä aika­vä­lil­lä kor­jaa­maan inhi­mil­li­siä vir­hei­tä eli se toi­mii ikään kuin aktii­vi­sen pölyn­hal­lin­nan varajärjestelmänä.
  •  Kor­jaa­vat toi­men­pi­teet ovat sii­voa­mis­ta, sii­voa­mis­ta ja sii­voa­mis­ta. Aina, kun jou­du­taan sii­voa­maan, niin vahin­ko on jo tapah­tu­nut, eli pöly on pääs­syt leviä­mään työ­maal­le. Aktii­vi­sel­la ja pas­sii­vi­sel­la pölyn­hal­lin­nal­la voi­daan vähen­tää mer­kit­tä­väs­ti sii­voa­mi­sen tarvetta. 

Laa­tu­pro­ses­sien roo­li tulee kas­va­maan myös pölynhallinnassa

Tule­vai­suu­des­sa kiris­ty­vät sää­dök­set tule­vat edel­lyt­tä­mään raken­ta­jil­ta yhä parem­paa pölyn­hal­lin­ta­pro­ses­sien tun­te­mus­ta ja nou­dat­ta­mis­ta. Aktii­vis­ten ja pas­sii­vis­ten pölyn­hal­lin­ta­toi­men­pi­tei­den roo­li pro­ses­seis­sa tulee kas­va­maan. Vain siten voim­me taa­ta puh­taan lop­pu­tu­lok­sen lisäk­si myös tur­val­li­sen ja ter­veel­li­sen työym­pä­ris­tön rakennustyöntekijöille.

Pölyt­tö­min terveisin,

Ant­ti Väisänen
Con­sair Oy
antti.vaisanen(at)consair.fi

Pölyt­tö­myys vaa­tii asen­ne­muu­tos­ta rakennustyömailla

Pölyt­tö­myys vaa­tii asen­ne­muu­tos­ta rakennustyömailla

Pölyn­hal­lin­nas­ta puhu­taan pal­jon, mut­ta todel­li­suus työ­maal­la on usein kaik­kea muu­ta kuin pölytöntä.

Välin­pi­tä­mät­tö­myys on pahin ongelma

Yksi­kin välin­pi­tä­mä­tön työn­te­ki­jä, joka pöläyt­tää laas­ti­pö­lyt ilmaan käyt­tä­mät­tä suo­ja­lait­tei­ta ja pölyn­hal­lin­ta­me­ne­tel­miä, kuten ali­pai­neis­tus­ta tai koh­de­pois­toa, on lii­kaa. Se, että työ­maal­la sii­vo­taan, ei auta työn­te­ki­jää suo­jau­tu­maan ter­vey­del­le vaa­ral­li­sel­ta pölyl­tä työn­teon aikana. 

Puh­taus­vaa­ti­mus pitää aset­taa kai­kil­le työ­maan osapuolille

Puh­tau­den­hal­lin­ta läh­tee pää­ura­koit­si­jas­ta, joka aset­taa tavoit­teet työ­maan puh­tau­del­le ja mää­rit­te­lee kei­not nii­hin pää­se­mi­seen. Jokai­sen aliu­ra­koit­si­jan ja yksit­täi­sen työn­te­ki­jän tulee ymmär­tää oman työn­sä, sekä koko ket­jun sau­mat­to­man yhteis­työn mer­ki­tys raken­nus­työ­maan pölynhallinnassa. 

Ongel­ma­na raken­nus­työ­mail­la ei aina ole ohjei­den puu­te vaan nii­den nou­dat­ta­mat­ta jät­tä­mi­nen. Huo­not työs­ken­te­ly­olo­suh­teet ja ylei­nen, pää­ura­koit­si­ja­ta­sol­ta asti tule­va piit­taa­mat­to­muus työ­maan puh­taut­ta koh­taan lisää­vät myös työn­te­ki­jöi­den välinpitämättömyyttä.

Ter­veys­ris­kit hal­tuun koulutuksella

Puh­taus­vaa­ti­mus ei sai­si kos­kea vain jo sii­vot­tua tilaa, vaan myös työn aikai­sia olo­suh­tei­ta työ­maal­la. Ylei­sen siis­tey­den ja työ­tur­val­li­suu­den on olta­va kun­nos­sa, eikä tur­hia ris­ke­jä työn­te­ki­jöi­den ter­vey­den kus­tan­nuk­sel­la ote­ta. Tämän pitää kos­kea myös suo­jau­tu­mis­ta raken­ta­mi­ses­sa käy­tet­ty­jen mate­ri­aa­lien mah­dol­li­sil­ta hait­ta­vai­ku­tuk­sil­ta. Sik­si kai­kil­la työ­mail­la tar­vi­taan tie­do­tus­ta ja koulutusta.

Pölyn­hal­lin­nas­ta kan­nat­taa pitää meteliä

Raken­ta­mi­sen puh­tau­del­le ase­te­tut tavoit­teet, työ­maan sii­vous ja ura­koit­si­joi­den vel­vol­li­suu­det kan­nat­taa ottaa esil­le jo työ­maan aloi­tus­ko­kouk­ses­sa. Koko työ­maan hen­ki­lös­tö on hyvä kou­lut­taa ase­te­tuis­ta laa­tu­ta­voit­teis­ta, työ­maa­sii­vouk­ses­ta sekä laa­dun­seu­ran­nan toteu­tuk­ses­ta. Eikä asi­aa pidä unoh­taa sen jäl­keen­kään, vaan pölyn­hal­lin­nas­ta pitää pitää ään­tä koko raken­nus­hank­keen ajan. 

Työ­maan puh­taus on hyvä ottaa agen­dal­le aina ura­koit­si­ja­pa­la­ve­reis­sa ja työ­maa­ko­kouk­sis­sa. Onko pölyn­hal­lin­ta­me­ne­tel­mät toteu­tet­tu sovi­tus­ti, onko sii­vous sil­lä laa­tu­ta­sol­la, mil­lä sen pitäi­si olla? Miten puut­teet kor­ja­taan, jos nii­tä on?

Hen­gi­tys­suo­jai­met voi­daan kokea hankaliksi

Hen­gi­tys­suo­jain­ten käyt­tö on tär­ke­ää, sil­lä laasti‑, sement­ti- ja beto­ni­pö­ly sisäl­tä­vät ter­vey­del­le vaa­ral­li­sia ainei­ta, kuten kvart­sia. Mut­ta suo­jain­ten käyt­tö koe­taan usein han­ka­lak­si – hen­git­tä­mi­nen on ras­kas­ta jo muu­ten­kin ras­kaas­sa työs­sä. Sik­si kan­nat­taa vali­ta pölyä­mät­tö­miä mate­ri­aa­le­ja ja työ­me­ne­tel­miä sekä käyt­tää koh­de­pois­to­lait­tei­ta ja ilmanpuhdistimia.

Oikeal­la asen­teel­la enem­män sääs­tö­jä kuin kustannuksia

Työn ede­tes­sä puh­taus­vaa­ti­muk­siin koh­dis­tu­nut vas­tus­tus ja epäi­ly häl­ve­ne­vät, kun kaik­ki havait­se­vat puh­tau­den muka­naan tuo­mat hyö­dyt. Työym­pä­ris­tös­tä tulee tur­val­li­sem­pi ja viih­tyi­säm­pi, ja lop­pu­jen lopuk­si myös asia­kas on tyy­ty­väi­sem­pi pääs­tes­sään asu­maan tai työs­ken­te­le­mään pölyt­tö­mään rakennukseen.

Pölyn­hal­lin­ta on laa­tu­te­ki­jä ja samal­la mah­dol­li­suus tavoi­tel­la P1-puh­taus­luo­kan tilo­jen raken­nus­han­ket­ta. Ennen kaik­kea tar­vi­taan jär­jes­tel­mäl­li­syyt­tä ja oikean­lais­ta asen­net­ta pölyn­hal­lin­taa kohtaan.

Kun asen­teet pölyn­hal­lin­taa koh­taan ovat koh­dal­laan ja oikeat työ­ta­vat on omak­sut­tu, työ­maan puh­tau­des­ta syn­tyy enem­män sääs­tö­jä kuin kustannuksia.

Tule mukaan luo­maan pölyn­hal­lin­nan uut­ta aikakautta

Tule mukaan luo­maan pölyn­hal­lin­nan uut­ta aikakautta

Ter­veh­dys, olen Lau­ra Rin­ta-Joup­pi, pal­ve­lu­muo­toi­li­ja, Con­sai­rin tii­min uusin vah­vis­tus. Teh­tä­vä­ni on pelas­taa raken­nus­työn­te­ki­jät keuh­ko­sai­rauk­sil­ta ja ihmi­set sisäil­maon­gel­mien hai­toil­ta. Tavoi­te on kova ja vaa­tii super­voi­mia. Nyt etsin alan asian­tun­ti­joi­ta ja teki­jöi­tä P1-pro­jek­ti­ryh­mään, jos­sa jouk­ko­ä­lyn voi­mal­la kek­sim­me par­haim­mat rat­kai­sut pölyn­hal­lin­taan koko raken­nusa­lan parhaaksi. 

Lähes 20 vuot­ta sit­ten luo­tu­jen P1-vaa­ti­muk­sien tavoit­tee­na on var­mis­taa, että raken­nuk­sen tilat ovat puh­taat sil­loin, kun ne luo­vu­te­taan käyt­tä­jäl­le, ja että raken­nuk­sen käy­tön aika­na ei sisäil­maan kul­keu­du raken­nus­vai­hees­ta peräi­sin ole­via epä­puh­tauk­sia. P1-mää­räyk­siä nou­dat­ta­mal­la saa­daan ter­veel­li­set työ­olot myös työn­te­ki­jöil­le, ei pel­käs­tään puh­das sisäil­ma talon loppukäyttäjälle. 

P1-puh­taus­luo­kan raken­ta­mi­nen on koet­tu haastavaksi

P1-vaa­ti­muk­set koe­taan usein han­ka­lik­si. Rakennuttajilla/​tilaajilla voi olla vai­keuk­sia saa­da tar­jouk­sia kor­jaus- ja raken­nut­ta­mis­hank­kei­siin, mikä­li han­ke halu­taan toteut­taa P1-mää­räys­ten mukai­ses­ti. Tilaa­jan on vai­kea kil­pai­lut­taa työ­tä ja arvioi­da tar­jous­ten laa­tua, jos hän ei tie­dä mitä on tilaamassa. 

On yleis­tä, että käyn­nis­sä ole­vien P1-hank­kei­den kus­tan­nuk­set kas­va­vat ja työt vii­väs­ty­vät ali­hank­ki­joi­den ja raken­nut­ta­jien P1-koke­mat­to­muu­den tai piit­taa­mat­to­muu­den vuok­si. Työn­te­ki­jöi­den mie­les­tä P1-mää­räyk­set saa­te­taan kokea työ­tä han­ka­loit­ta­vik­si irral­li­sek­si asioiksi. 

Tule mukaan luo­maan pölyn­hal­lin­nan uut­ta aikakautta!

Tule­mal­la mukaan Con­sai­rin vetä­mään KIRA-digi-rahoi­tus­ta saa­nee­seen P1-pro­jek­tiin, pää­set uudis­ta­maan raken­nusa­laa, opit lisää pölyn­hal­lin­nas­ta ja saat uusia näkö­kul­mia raken­nus­tuo­tan­toon. Samal­la opit pal­ve­lu­muo­toi­lun saloja. 

Tapaam­me kah­den vii­kon välein esi­mer­kik­si Maria01 start up ‑kes­kuk­ses­sa Hel­sin­gis­sä loka-tam­mi­kuus­sa. Voit osal­lis­tua omien aika­tau­lu­je­si mukaan tapaa­mi­siin, välil­lä myös etäyh­tey­del­lä omal­ta työpaikaltasi.

Ker­ron mie­lel­lä­ni lisää!
Lau­ra Rinta-Jouppi
laura.​rinta-​jouppi@​consair.​fi
Puh. 044 7262367

Tie­to­mal­lin­nus­ta ja pölyn­hal­lin­taa Lip­pu­lai­van työmaalla

Tie­to­mal­lin­nus­ta ja pölyn­hal­lin­taa Lip­pu­lai­van työmaalla

Con­sair Oy:n Frank Rus­si kävi Espoon Lip­pu­lai­van työ­maal­la haas­tat­te­le­mas­sa Raken­nus­lor­di Oy:n Jou­ni Oja­laa aihee­na tuo­tan­no­noh­jaus, tie­to­mal­lin­nus sekä pölyn­hal­lin­ta. Kat­so videol­ta vin­kit tie­to­mal­lin­nuk­sen, 4D:n ja dro­ne­jen hyö­dyn­tä­mi­seen tuo­tan­no­noh­jauk­ses­sa. Miten pölyn­hal­lin­ta lin­kit­tyy tietomallinnukseen?

Lip­pu­lai­va-hank­kees­sa raken­ne­taan koko­naan uusi, kak­si ker­taa aiem­paa suu­rem­pi kaup­pa­kes­kus, jos­sa tulee ole­maan myös uusi met­roa­se­ma ja bus­si­ter­mi­naa­li. Maan­ra­ken­nus­työt oli­vat par­hail­laan käyn­nis­sä videon teko­het­kel­lä kesä­kuus­sa 2018. Jou­ni Leh­to Raken­nus­lor­di Oy:stä toi­mii Lip­pu­lai­vas­sa Leh­to Grou­pin ali­kon­sult­ti­na ja hän tekee aika­tau­lu­tus­ta, tuo­tan­no­noh­jaus­ta ja tietomalleja.

Kat­so ker­ral­la koko video (n. 21 min) tai valit­se alta itseä­si kiin­nos­ta­vat osa-alu­eet parin minuu­tin pätkinä.

Int­ro. Tie­to­mal­lin­nus­ta ja pölyn­hal­lin­taa Lip­pu­lai­van työ­maal­la, Jou­ni Oja­la ja Frank Russi
Kat­so täs­tä videol­la kes­kus­te­le­vien Jou­ni Oja­lan ja Frank Rus­sin esit­te­lyt ja yksit­täis­ten videoi­den aiheet.
Kat­so intro-video

Osa 1 Tie­to­mal­lin­nus tuo laa­tua rakentamiseen
Lip­pu­lai­van työ­maal­la hyö­dyn­ne­tään 4D-tie­to­mal­lin­nus­ta tuo­tan­no­noh­jauk­ses­sa. Digi­taa­li­set työ­vä­li­neet tuo­vat oman tär­keän lisän­sä raken­ta­mi­seen. Miten digi­ta­li­saa­tio vai­kut­taa raken­ta­mi­sen laatuun?
Kat­so Osa 1

Osa 2 4D ja dro­ne-kuvauk­set apu­na tuotannonohjauksessa
Lip­pu­lai­van työ­maal­la 4D-kuvat ovat päi­vit­täi­nen työ­ka­lu, mut­ta sen käyt­töön­ot­to ja käyt­tä­mi­nen vaa­tii resurs­se­ja. Lip­pu­lai­vas­sa on käy­tös­sä dro­ne-kuvaus, jol­la hel­po­te­taan työ­maan suun­nit­te­lua ajan­ta­sai­sel­la tilan­ne­ku­val­la. Tuo­tan­no­noh­jaus ja digi­ta­li­saa­tio muo­dos­ta­vat kokonaisuuden.
Kat­so Osa 2

Osa 3 Miten digi­ta­li­saa­tio on otet­tu vas­taan työmaalla?
Digi­ta­li­saa­tion käyt­töö­no­tos­sa suu­rin haas­te on val­mii­den ohjel­mis­to­jen puu­te. Lopul­ta kun voi­daan kom­mu­ni­koi­da tie­to­mal­lien avul­la, ei kukaan kysee­na­lais­ta sitä, ettei­kö se oli­si järkevää.
Kat­so Osa 3

Osa 4 Mik­si työmaalla sam­mu­te­taan tuli­pa­lo­ja? Aut­taa­ko digitalisaatio?
“Tuli­pa­lo­ja” työ­mail­la sam­mu­tel­laan sik­si, että työ­mail­la on kroo­ni­nen ali­re­surs­soin­ti. Digi­taa­li­suus aut­taa, mut­ta sen käyt­töön­ot­to vie resursseja.
Kat­so Osa 4

Osa 5 Puh­tau­den­hal­lin­ta tuo­tan­no­noh­jauk­ses­sa ja P1 rakentamisessa
Usein työ­maal­la ei ole yhtään mes­taa val­mii­na, vaan joka nur­kas­sa on hän­tiä jäl­jel­lä, eikä mitään paik­kaa saa­da täy­sin val­miik­si. Täl­löin seu­raa­va­kaan työ­vai­he ei pää­se maa­liin. Oikein teh­ty pölyn­hal­lin­ta tehos­taa tuo­tan­toa, kos­ka se pakot­taa työ­maan toi­mi­maan systemaattisesti.
Kat­so Osa 5

Osa 6 Pölynhallintaa pur­ku- ja maansiirtotöissä
Miten Lip­pu­lai­van pur­ku­vai­hees­sa on teh­ty pölyn­hal­lin­taa huo­mioi­den ympä­ril­lä asu­vat ja asioi­vat ihmiset?
Kat­so Osa 6

Osa 7 Pölynhallinnan haas­teet ja hyödyt tuotannonohjauksessa
Aikai­sem­min ongel­ma pölyn­hal­lin­nas­sa oli asen­teet, mut­ta nyky­ään on pal­jon työ­mai­ta, joil­la on käy­tet­ty tehok­kai­ta pölyn­pois­to­ko­nei­ta. Pölyn­hal­lin­ta hel­pot­taa kaik­kien arkea työ­maal­la, kun pai­kat eivät ole pölys­sä ja likaisina.
Kat­so Osa 7

Osa 8 Pölynhallinnan hyödyt löydetään käytännössä
Pölyn­hal­lin­nan pit­kän aika­vä­lin hyö­dyt on alal­la vie­lä huo­maa­mat­ta. Ne, jot­ka ovat pölyn­hal­lin­taa kokeil­leet, ovat huo­man­neet sen hyödyt.
Kat­so Osa 8

Osa 9 Pölynhallinta mukaan 4D-mallinnukseen
Miten pölyn­hal­lin­nan saa mukaan tie­to­mal­lin­nuk­seen? Mes­ta ker­ral­laan val­miik­si ‑logiik­ka toi­mii tässäkin.
Kat­so Osa 9

6 tapaa epä­on­nis­tua raken­nus­työ­maan pölynhallinnassa

6 tapaa epä­on­nis­tua raken­nus­työ­maan pölynhallinnassa

Hyvät aikeet eivät aina muu­tu hyväk­si pölyn­hal­lin­nak­si. Mik­si näin käy?

Useil­la työ­mail­la pölyn­hal­lin­ta koe­taan tär­keäk­si, sekä työ­ter­vey­den että raken­ta­mi­sen laa­dun kan­nal­ta. Val­vo­ja vaa­tii pölyn­hal­lin­taa ja raken­nut­ta­ja odot­taa saa­van­sa puh­taan raken­nuk­sen käyt­töön­sä sen val­mis­tut­tua. Sii­tä huo­li­mat­ta vain Ström­sös­sä pölyn­hal­lin­ta aina onnis­tuu. Muil­la työ­mail­la voi käy­dä niin, että hie­no­ja­koi­nen, näky­mä­tön pöly levi­ää kaik­kial­le, myös ilman­vaih­to­ka­na­viin ja ala­pin­noil­le, jot­ka ovat vai­keas­ti sii­vot­ta­via.

Täs­sä kuusi tapaa epäonnistua:

  1. Työn­te­ki­jät lais­ta­vat aktii­vi­ses­ta pölyn­hal­lin­nas­ta. Tar­koit­taa sitä, että pölyn anne­taan syn­tyä ja levi­tä työ­maal­le. Omia jäl­kiä ei sii­vo­ta, työs­sä ei käy­te­tä koh­de­pois­toa ja osas­toin­tio­vet jäte­tään auki. Vas­ta lopuk­si ale­taan ihme­tel­lä, miten pöly saa­daan pois. Ei meil­lä ennen­kään ole hal­lit­tu pölyä ja voi­han sitä sii­vo­ta sen jäl­keen, kun on ensin sotkettu. 

2. Ura­koit­si­ja ei uskal­la vaa­tia ali­hank­ki­joil­ta hyvää pölyn­hal­lin­taa. Kat­so­taan pölyä­vää työ­maa­ta läpi sor­mien sii­nä pelos­sa, että ali­hank­ki­ja ei enää halua tul­la seu­raa­vil­le työ­mail­le töi­hin. Kun näil­le pitää teh­dä hom­mia koh­de­pois­ta­jil­la ja raken­nel­la sekoi­tus­kop­pe­ja.

3. Raken­nut­ta­jan vaa­ti­mus hyväs­tä pölyn­hal­lin­nas­ta esi­te­tään lii­an epä­mää­räi­ses­ti, jot­ta ura­koit­si­jan oli­si help­po toteut­taa se. 

4. Pölyn­hal­lin­ta­suun­ni­tel­maa ei teh­dä tai se kopioi­daan muok­kaa­mat­ta edel­li­sel­tä työ­maal­ta. Jos suun­ni­tel­ma teh­dään, sii­tä ei ker­ro­ta kenel­le­kään aina­kaan työ­maa­ko­kouk­sis­sa, eikä sitä nou­da­te­ta. Suun­ni­tel­ma pölyt­tyy mapis­sa, kuten työmaakin. 

5. Ura­koit­si­jan varaa­ma pölyn­hal­lin­ta­ka­lus­to lop­puu kes­ken, kun työ­maa ei ete­ne­kään suun­ni­tel­lus­ti aika­tau­lus­sa. Myös huol­ta­mi­nen saat­taa unoh­tua, kun suun­ni­tel­mat eivät toteu­du. Kalus­to on tar­koi­tuk­seen sopi­ma­ton­ta, lii­an pien­tä (kos­ka on “sääs­tet­ty”) tai lii­an suur­ta, joten sitä ei viit­si­tä siir­tää mes­tal­ta toiselle.

6. Työ­maal­la ei teh­dä ker­ral­la val­mis­ta, vaan sin­ne tän­ne jää “hän­tiä”, joi­ta on vai­kea hal­li­ta. Hän­nät hoi­de­taan “ihan vain nopeas­ti” ilman pölyn­hal­lin­ta­ka­lus­toa, joka on jo siir­ty­nyt seu­raa­vaan mes­taan. Vaik­ka pölyä­viä töi­tä ei sai­si vauh­dis­ta tip­pu­neel­la mes­tal­la teh­dä ilman kohdepoistoa. 

Miten onnis­tut?

Asen­tei­den muut­ta­mi­nen on hitaam­paa ja vai­keam­paa kuin aktii­vi­nen pölyn­hal­lin­ta, mut­ta se on ainoa tapa saa­da pysy­vä muu­tos aikaan. Suun­ni­tel­mal­li­nen, pro­ses­sin­omai­nen pölyn­hal­lin­ta sekä sii­hen liit­ty­vät kou­lu­tuk­set, sään­nöl­li­set työ­maa­pa­la­ve­rit ja jat­ku­va seu­ran­ta aut­ta­vat sinua puh­taan raken­nus­työ­maan saavuttamisessa.

Ota pöly hal­tuun aktii­vi­sel­la pölyn­hal­lin­nal­la, esi­mer­kik­si koh­de­pois­tol­la heti sen syn­ty­het­kel­lä, ennen kuin se levi­ää ympä­ris­töön. Pölyn­tor­jun­nas­sa kan­nat­taa käyt­tää aina vähem­män pölyä­viä työ­ta­po­ja ja ‑mene­tel­miä. Tie­tyt tilat ja olo­suh­teet voi­vat erik­seen vaa­tia koh­de­pois­ton käyt­töä, min­kä tilaa­ja saat­taa kir­ja­ta urak­ka­so­pi­muk­seen.

Tsemp­piä pölynhallintaan!