P1-puhtausluokan rakentaminen

Rakennushankkeen puhtausluokituksella tavoitellaan sitä, että rakennuksen tilat ovat puhtaat siinä vaiheessa, kun rakennus luovutetaan tilaajalle. Samalla ehkäistään rakennusvaiheesta peräisin olevien epäpuhtauksia kulkeutumisen sisäilmaan rakennuksen käytön aikana. Kun rakennuttaja tai tilaaja pyrkii S1- tai S2-luokkaan, hanke on toteuttava P1-puhtausluokan vaatimuksia noudattaen. P1-rakentaminen ei ole vaikeaa, kunhan tietää mitä tekee.

Rakennuttaja asettaa sisäilmatavoitteet kohteelle. Hän esittää tavoitteeseen pääsemiseksi suunnitellut ratkaisut suunnittelijalle ja urakoitsijalle heti työmaan aloituskokouksessa.

Pääurakoitsijan on tehtävä hankekohtainen P1-pölynhallintasuunnitelma. Sen tavoitteena on parantaa pölynhallintaa työmaalla. Suunnitelmassa huomioidaan yllä mainitut sisäilmastolle ja rakennustöiden puhtaudelle asetetut vaatimukset. Siinä kuvataan pölynhallinnan periaatteet ja käytännöt, ja se ohjeistaa kaikkien työmaahan liittyvien urakoitsijoiden toimintaa. Koulutuksella varmistetaan, että P1-rakentamisen keskeiset osa-alueet ovat hallussa.

Työnjohtajan tulee ohjata rakennustyötä, siivousta ja materiaalien varastointia siten, että puhtausvaatimukset täyttyvät.

Lue lisää eri osapuolten rooleista P1-rakentamisessa.

P1-puhtausluokan rakentamisen vaiheet

Pölyntorjunta
  • Pölyn syntymistä torjutaan aktiivisella pölynhallinnalla, esim. kohdepoistolaitteella, kuten CAMU. Kohdepoistolla hallitaan pölyt ja epäpuhtaudet siellä missä ne muodostuvat. Pölymassa napataan talteen ennen kuin siinä olevat pienet ja vaaralliset hiukkaset leviävät likaamaan työtilaa. Samalla estetään niiden pääsy työntekijän hengitysilmaan ja sitä kautta keuhkorakkuloihin.
Pölynhallinta
  • Pölyn muodostumista rajataan passiivisella pölynhallinnalla. Koneellinen ilmanvaihto suljetaan ja työalueiden kanavistot tulpataan. Osastointi ja alipaineistus ovat keskeisiä passiivisen pölynhallinnan keinoja. Korkeapaineisessa kohdepoistossa käytetään teollisuusimureita, joissa on HEPA-suodattimet. Tilan pölypitoisuutta voidaan hallita ilmanpuhdistimella.
Materiaalien suojaus
  • Rakennusmateriaalit suojataan kastumiselta ja likaantumiselta kuljetuksen, välivarastoinnin sekä asennuksen aikana.
Siivous
  • Puhtaustasoa ylläpidetään siivoamalla säännöllisesti. Harjaa ei P1-luokassa saa käyttää, vain lastaa ja imureita. Jäteaines lajitellaan syntypaikallaan jäteastioihin tai -säkkeihin, jotka tulee siirtää jätteenkeräyspisteeseen mahdollisimman pölyttömästi. Työmaa on tästä eteenpäin pidettävä koko ajan P1-puhtaustasossa. Lue lisää P1-puhtausluokan siivouksesta.
Loppusiivous
  • Ennen kuin tilaaja vastaanottaa kohteen, on sitä edeltävässä loppusiivouksessa saavutettava puhtaustaso, jonka tilaaja on alunperin asettanut tavoitteeksi hankkeeseen ryhtyessään.
Puhtauden arviointi
  • Ennen rakennuksen luovutusta arvioidaan kaikki näkyvät pinnat sekä kalusteiden sisäpinnat. Sallituille pölykertymille on asetettu 1-5 % raja-arvot.