P1-puh­taus­luo­kan rakentaminen

Raken­nus­hank­keen puh­taus­luo­ki­tuk­sel­la tavoi­tel­laan sitä, että raken­nuk­sen tilat ovat puh­taat sii­nä vai­hees­sa, kun raken­nus luo­vu­te­taan tilaa­jal­le. Samal­la ehkäis­tään raken­nus­vai­hees­ta peräi­sin ole­vien epä­puh­tauk­sia kul­keu­tu­mi­sen sisäil­maan raken­nuk­sen käy­tön aika­na. Kun raken­nut­ta­ja tai tilaa­ja pyr­kii S1- tai S2-luok­kaan, han­ke on toteut­ta­va P1-puh­taus­luo­kan vaa­ti­muk­sia nou­dat­taen. P1-raken­ta­mi­nen ei ole vai­ke­aa, kun­han tie­tää mitä tekee.

Raken­nut­ta­ja aset­taa sisäil­ma­ta­voit­teet koh­teel­le. Hän esit­tää tavoit­tee­seen pää­se­mi­sek­si suun­ni­tel­lut rat­kai­sut suun­nit­te­li­jal­le ja ura­koit­si­jal­le heti työ­maan aloituskokouksessa.

Pää­ura­koit­si­jan on teh­tä­vä han­ke­koh­tai­nen P1-pölyn­hal­lin­ta­suun­ni­tel­ma. Sen tavoit­tee­na on paran­taa pölyn­hal­lin­taa työ­maal­la. Suun­ni­tel­mas­sa huo­mioi­daan yllä mai­ni­tut sisäil­mas­tol­le ja raken­nus­töi­den puh­tau­del­le ase­te­tut vaa­ti­muk­set. Sii­nä kuva­taan pölyn­hal­lin­nan peri­aat­teet ja käy­tän­nöt, ja se ohjeis­taa kaik­kien työ­maa­han liit­ty­vien ura­koit­si­joi­den toi­min­taa. Kou­lu­tuk­sel­la var­mis­te­taan, että P1-raken­ta­mi­sen kes­kei­set osa-alu­eet ovat hallussa.

Työn­joh­ta­jan tulee ohja­ta raken­nus­työ­tä, sii­vous­ta ja mate­ri­aa­lien varas­toin­tia siten, että puh­taus­vaa­ti­muk­set täyttyvät.

Lue lisää eri osa­puol­ten roo­leis­ta P1-rakentamisessa.

P1-puh­taus­luo­kan raken­ta­mi­sen vaiheet

Pölyn­tor­jun­ta
  • Pölyn syn­ty­mis­tä tor­ju­taan aktii­vi­sel­la pölyn­hal­lin­nal­la, esim. koh­de­pois­to­lait­teel­la, kuten CAMU. Koh­de­pois­tol­la hal­li­taan pölyt ja epä­puh­tau­det siel­lä mis­sä ne muo­dos­tu­vat. Pöly­mas­sa napa­taan tal­teen ennen kuin sii­nä ole­vat pie­net ja vaa­ral­li­set hiuk­ka­set leviä­vät likaa­maan työ­ti­laa. Samal­la este­tään nii­den pää­sy työn­te­ki­jän hen­gi­ty­sil­maan ja sitä kaut­ta keuhkorakkuloihin.
Pölyn­hal­lin­ta
  • Pölyn muo­dos­tu­mis­ta raja­taan pas­sii­vi­sel­la pölyn­hal­lin­nal­la. Koneel­li­nen ilman­vaih­to sul­je­taan ja työ­aluei­den kana­vis­tot tul­pa­taan. Osas­toin­ti ja ali­pai­neis­tus ovat kes­kei­siä pas­sii­vi­sen pölyn­hal­lin­nan kei­no­ja. Kor­kea­pai­nei­ses­sa koh­de­pois­tos­sa käy­te­tään teol­li­suusi­mu­rei­ta, jois­sa on HEPA-suo­dat­ti­met. Tilan pöly­pi­toi­suut­ta voi­daan hal­li­ta ilmanpuhdistimella.
Mate­ri­aa­lien suojaus
  • Raken­nus­ma­te­ri­aa­lit suo­ja­taan kas­tu­mi­sel­ta ja likaan­tu­mi­sel­ta kul­je­tuk­sen, väli­va­ras­toin­nin sekä asen­nuk­sen aikana.
Sii­vous
  • Puh­taus­ta­soa yllä­pi­de­tään sii­voa­mal­la sään­nöl­li­ses­ti. Har­jaa ei P1-luo­kas­sa saa käyt­tää, vain las­taa ja imu­rei­ta. Jäte­ai­nes laji­tel­laan syn­ty­pai­kal­laan jäteas­tioi­hin tai ‑säk­kei­hin, jot­ka tulee siir­tää jät­teen­ke­räys­pis­tee­seen mah­dol­li­sim­man pölyt­tö­mäs­ti. Työ­maa on täs­tä eteen­päin pidet­tä­vä koko ajan P1-puh­taus­ta­sos­sa. Lue lisää P1-puh­taus­luo­kan siivouksesta.
Lop­pusii­vous
  • Ennen kuin tilaa­ja vas­taa­not­taa koh­teen, on sitä edel­tä­väs­sä lop­pusii­vouk­ses­sa saa­vu­tet­ta­va puh­taus­ta­so, jon­ka tilaa­ja on alun­pe­rin aset­ta­nut tavoit­teek­si hank­kee­seen ryhtyessään.
Puh­tau­den arviointi
  • Ennen raken­nuk­sen luo­vu­tus­ta arvioi­daan kaik­ki näky­vät pin­nat sekä kalus­tei­den sisä­pin­nat. Sal­li­tuil­le pöly­ker­ty­mil­le on ase­tet­tu 1–5 % raja-arvot.