Mon­ta tur­haa askel­ta raken­nus­työ­maal­la

Mon­ta tur­haa askel­ta raken­nus­työ­maal­la

Jos työs­ken­te­let raken­nus­työ­maal­la askel­mit­ta­ri muka­na­si, niin eikö­hän siel­lä mel­koi­sia luke­mia näy päi­vit­täin. Hyvä kun­non kan­nal­ta, mut­ta kukaan ei var­maan halua ottaa tur­hia aske­lei­ta.

Tur­hia aske­lei­ta kui­ten­kin tulee, kun jou­dut siir­ty­mään pölyä­vää laas­tin, semen­tin tai beto­nin tai mui­den kiviai­nei­den vis­pi­lä­se­koi­tus­ta var­ten eril­li­seen ali­pai­neis­tus­kop­piin, ehkä toi­seen ker­rok­seen tai teke­mään sekoi­tuk­sen ulko­na. Puhu­mat­ta­kaan sii­tä, että takai­sin tul­les­sa­si jou­dut kan­ta­maan pai­na­via pal­ju­ja. Tämä käve­ly­kier­ros teh­dään sik­si, ettei pöly leviä raken­teil­la ole­vaan tilaan, etkä sinä, eivät­kä työ­to­ve­ri­si altis­tu vaa­ral­li­sel­le pölyl­le.

Kiviai­nes­pö­lyn näet lei­ju­van pal­jaal­la sil­mäl­lä­kin. Se kaik­kein vaa­ral­li­sin pöly ei kui­ten­kaan näy. Näky­mä­tön pöly kul­keu­tuu pahim­mas­sa tapauk­ses­sa keuh­ko­rak­ku­loi­hin asti. Se aiheut­taa  mit­ta­via ter­veys­hait­to­ja, kuten keuh­ko­syö­pää ja pöly­keuh­koa. Lisäk­si beto­ni- ja laas­ti­pö­ly ker­tyy nenään ja mais­tuu suus­sa­si vie­lä työ­päi­vän jäl­keen­kin.

Koh­de­pois­to­lai­te vähen­tää aske­lei­ta ja sääs­tää aikaa

Rat­kai­su tur­hiiin aske­lei­siin on koh­de­pois­to­lai­te, joka kul­kee hel­pos­ti sin­ne, mis­sä työ­tä teh­dään. Pölyn­tor­jun­ta kan­nat­taa teh­dä juu­ri siel­lä mis­sä pöli­see. Pie­ni­ko­koi­nen ja näp­pä­rä koh­de­pois­to­lai­te siir­tyy tii­min muka­na aina seu­raa­vaan työ­koh­tee­seen, myös kapeis­ta pai­kois­ta sekä rap­pusia ylös ja alas. Se sääs­tää aikaa­si, sel­kää­si ja ken­gän­poh­jia­si.

Koh­de­pois­to­lait­teen käy­tös­tä ei syn­ny perus­ta­mis­ku­lu­ja eikä käyt­töön­ot­toon kulu aikaa, kun lait­teen voi vain rul­la­ta pai­kal­le, pis­tää vir­rat pääl­le ja alkaa hom­miin. Kun koh­de on teh­ty, siir­tyy koh­de­pois­to­lai­te näp­pä­räs­ti seu­raa­vaan koh­tee­seen.

Hyvin suun­ni­tel­tu on puo­lik­si teh­ty

Asiak­kaam­me ovat ker­to­neet, että P1-puh­taus­luo­kan raken­ta­mi­seen kuu­lu­vien pölyn­hal­lin­nan pro­ses­sien nou­dat­ta­mi­nen työ­maal­la on puh­tau­den lisäk­si tuo­nut myös suju­vam­paa työn­te­koa. Kun työ­maan ete­ne­mi­ses­sä huo­mioi­daan pölyn­hal­lin­ta, teh­dään työt­kin hyväs­sä jär­jes­tyk­ses­sä ker­ral­la lop­puun saak­ka. Kui­va-ainei­den sekoi­tuk­seen tar­vit­ta­va pölyn­hal­lin­ta suun­ni­tel­laan ja toteu­te­taan lähel­lä työs­ken­te­ly­aluet­ta, asian­mu­kai­sia lait­tei­ta hyö­dyn­täen. Samal­la väl­ty­tään pit­kil­tä käve­ly­mat­koil­ta. Eli kun­toi­le vapaa-aika­na­si omal­la taval­la­si ja sääs­tä tur­hat aske­leet.

Kau­pun­kien raken­nus­jär­jes­tys edel­lyt­tää pölyn­hal­lin­taa

Kau­pun­kien raken­nus­jär­jes­tys edel­lyt­tää pölyn­hal­lin­taa

Pölyn­hal­lin­ta raken­nus­työ­mail­la ei ole vain raken­nut­ta­jan ja raken­nusu­ra­koit­si­jan sekä työn­joh­don asia. Myös kau­pun­kien raken­nus­val­von­ta ottaa kan­taa raken­nus­työ­mai­den ylei­seen jär­jes­tyk­seen ja siis­tey­teen. Ja pölyn­hal­lin­taan sii­nä samas­sa. Kaik­ki nämä mää­räyk­set pyr­ki­vät samaan: raken­ta­mi­sen laa­tuun ja ihmis­ten suo­je­luun.

Esi­mer­kik­si Hel­sin­gin, Turun ja Oulun kau­pun­kien raken­nus­val­von­ta­vi­ras­to­jen jul­kai­se­mat raken­nus­jär­jes­tyk­set otta­vat kan­taa ylei­seen raken­ta­mi­sen siis­tey­teen sekä mm. pölyn, melun, jät­tei­den sekä lii­ken­teen hait­to­jen rajoit­ta­mi­seen.

Kau­pun­kien raken­nus­jär­jes­tyk­sis­sä mää­rä­tään siis­tey­des­tä ja hait­to­jen rajoit­ta­mi­ses­ta

Raken­nus­jär­jes­tyk­sis­sä tode­taan, että “työ­maa on pidet­tä­vä hyväs­sä ja siis­tis­sä jär­jes­tyk­ses­sä. Työ­maa­ta on hoi­det­ta­va niin, ettei sii­tä aiheu­du hen­ki­lö- tai omai­suus­va­hin­ko­ja, lii­ken­ne- tai mui­ta häi­riöi­tä eikä koh­tuu­ton­ta muu­ta hait­taa ympä­ris­töl­le. Työ­maal­la raken­nus­ma­te­ri­aa­lit on säi­ly­tet­tä­vä suo­jat­tui­na val­mis­ta­jan ohjei­den edel­lyt­tä­mäl­lä taval­la.”

(Pää­kau­pun­ki­seu­dun) Raken­nus­vi­ras­ton katu- ja puis­to-osas­to/ (Turun) Kiin­teis­tö­toi­mia­la voi myön­tää hake­muk­ses­ta oikeu­den mää­rä­ajak­si käyt­tää katu- tai muu­ta yleis­tä aluet­ta työ­maa­ta ja sen huol­to­ti­lo­ja var­ten. Hake­muk­seen on sisäl­ly­tet­tä­vä tar­peel­li­set suun­ni­tel­mat työ­maan aitaa­mi­ses­ta, jäte­huol­lon, ajo­neu­vo- ja jalan­kul­ku­lii­ken­teen jär­jes­tä­mi­ses­tä sekä melu‑, pöly ja mui­den hait­to­jen rajoit­ta­mi­ses­ta.”

Oulus­sa­kin raken­nus­työ­maa on “tar­vit­taes­sa aidat­ta­va ja muu­toin­kin suo­jat­ta­va siten, ettei sii­tä aiheu­du hen­ki­lö- tai omai­suus­va­hin­ko­ja, lii­ken­ne- tai muu­ta häi­riö­tä tai koh­tuu­ton­ta melu‑, pöly- tai muu­ta hait­taa ympä­ris­töl­le.”

Mm. Oulun kau­pun­gin raken­nus­jär­jes­tys ottaa erik­seen kan­taa myös kor­jaus­ra­ken­ta­mi­seen ja raken­nus­ten pur­ka­mi­seen. Raken­nuk­sen kor­jaa­mi­ses­sa ja pur­ka­mi­ses­sa on kiin­ni­tet­tä­vä eri­tyis­tä huo­mio­ta melu- ja pöly­hait­to­jen rajoit­ta­mi­seen.

Pölyn syn­ty­mi­nen raken­nus­työ­maal­la

Pölyä syn­tyy työ­maan ympä­ris­töön eni­ten kor­jaus­ra­ken­ta­mi­sen pur­ku­töis­sä. Pur­ku­töi­den pölyn­hal­lin­nas­sa tulee käyt­tää oikei­ta työ­ta­po­ja, suo­jauk­sia sekä lait­tei­ta, joil­la pölyä voi­daan hal­li­ta. Myös työn­te­ki­jöi­den suo­jau­tu­mi­ses­ta tulee huo­leh­tia, eri­tyi­sen huo­lel­li­ses­ti sil­loin, kun pur­ku­koh­tees­sa on asbes­tia tai mui­ta ter­vey­del­le eri­tyi­sen hai­tal­li­sia ainei­ta. Pur­ku­koh­de voi­daan myös eris­tää koko­naan muo­vi­kel­mul­la ympä­ris­tön asuk­kai­den suo­je­le­mi­sek­si.

Raken­ta­mi­sen aika­na työ­maal­la syn­tyy väis­tä­mät­tä pölyä. Laas­tien kui­va-aineet, tasoit­tei­den ja beto­nin hio­mi­nen, laat­to­jen leik­kaus, puun työs­tö jne. levit­tä­vät pölyä työ­maal­la, jol­lei sitä hal­li­ta. Sisä­ti­lois­sa syn­ty­vä pöly saat­taa kul­keu­tua ulos kadul­le, jos työ­maal­la käy­te­tään ali­pai­neis­tus­ta, jos­ta likai­nen ilma ohja­taan huo­nos­ti suo­da­tet­tu­na ulkoil­maan. Sik­si onkin parem­pi ottaa pöly hal­tuun ja tal­teen jo syn­ty­het­kel­lä aktii­vi­sel­la pölyn­hal­lin­nal­la.

Pölyt­tö­myy­den Domi­no-efek­ti

Kun työ­maal­la kiin­ni­te­tään huo­mio­ta pölyn­hal­lin­taan, on sil­lä “domi­no-efek­ti” muu­hun­kin työ­maan siis­tey­teen. Kun mes­tat ovat pölys­tä puh­taat, on työn­te­ki­jöil­lä enem­män moti­vaa­tio­ta kor­ja­ta jäl­ken­sä muu­ten­kin.

Suo­mes­sa on WHO:n mukaan maa­il­man paras ilman­laa­tu, eli vähi­ten pien­hiuk­ka­sia ilmas­sa. Hyväl­lä raken­ta­mi­sen pölyn­hal­lin­nal­la on oma vai­ku­tuk­sen­sa tämän ykkös­si­jan pitä­mi­seen.

Link­ke­jä raken­nus­jär­jes­tyk­siin:

Hel­sin­gin kau­pun­gin raken­nus­jär­jes­tys
Turun kau­pun­gin raken­nus­jär­jes­tys
Oulun kau­pun­gin raken­nus­jär­jes­tys

Tur­haa rii­taa pölyn­hal­lin­nas­ta

Tur­haa rii­taa pölyn­hal­lin­nas­ta

Raken­nus­hank­kei­den sopi­muk­sis­sa ura­koit­si­joil­ta vaa­di­taan usein kor­ke­aa pölyn­hal­lin­nan tasoa. Sinäl­lään jär­ke­vä ja kan­na­tet­ta­va vaa­ti­mus saat­taa joh­taa raken­nut­ta­jan ja ura­koit­si­jan väli­seen rii­taan sii­tä, mikä on “kor­kea taso”. Tason mää­rit­te­ly ei ole yksi­se­lit­teis­tä, jol­lei käy­tös­sä ole jotain yhtei­ses­ti sovit­tua pro­ses­sia ja mit­ta­roin­tia, jol­la lop­pu­tu­los­ta arvioi­daan. Usein arvio tulee kai­ken lisäk­si tyy­ty­mät­tö­mil­tä raken­nuk­sen käyt­tä­jil­tä, jot­ka valit­ta­vat pin­to­jen pölyi­syyt­tä sisään muu­tet­tu­aan.

Sopi­mi­sen sijaan pää­dy­tään sii­hen, että pölyn­hal­lin­nan tar­kem­min mää­rit­te­le­mä­tön taso toteu­tuu, kun val­vo­ja käyt­tää kep­piä ja pork­ka­naa. Rii­to­jen vält­tä­mi­sek­si voi­tai­siin kui­ten­kin hyö­dyn­tää P1-puh­taus­luo­kan raken­ta­mis­ta.

Raken­nus­pö­ly hal­tuun P1-puh­taus­luok­kaa tavoit­te­le­mal­la

Raken­ta­mi­sen ympä­ris­tö­luo­ki­tuk­set huo­mioi­vat hyvin kos­teu­den­hal­lin­nan laa­tu­te­ki­jä­nä, mut­ta raken­nut­ta­jien pitää nos­taa myös raken­nusai­kai­nen pölyn­hal­lin­ta esiin raken­ta­mi­sen laa­tuun sekä sisäil­mas­toon vai­kut­ta­va­na teki­jä­nä.

Jot­ta raken­nus täyt­tää ter­veel­li­sen ja tur­val­li­sen asu­mi­sen tai oles­ke­lun kri­tee­rit, pitää ura­koit­si­jan hal­li­ta raken­ta­mi­ses­ta aiheu­tu­va pöly jo raken­nusai­ka­na. Raken­nut­ta­jan kan­nat­taa edel­lyt­tää, että ura­koit­si­ja käyt­tää P1-puh­taus­luo­kan raken­ta­mi­sen mene­tel­miä. Raken­nus­töi­den puh­taus­luo­ki­tus P1 kuvaa raken­nus­ta­paa, jol­la pääs­tään hyvään ja tavoi­tel­tuun sisäil­maan. P1 on edel­leen var­sin ajan­koh­tai­nen asia ja sen roo­li laa­duk­kaas­sa raken­ta­mi­ses­sa kas­vaa jat­ku­vas­ti.  Ennen kaik­kea on huo­leh­dit­ta­va työn­te­ki­jöi­den kou­lut­ta­mi­ses­ta puh­taa­seen raken­ta­mi­seen sekä var­mis­tut­ta­va sii­tä, että työ­maan puh­tau­teen ja sen yllä­pi­toon suh­tau­du­taan vaka­vas­ti.

P1 tuo struk­tuu­ria

Jo pel­käs­tään koh­de­pois­to­lait­teit­ten käyt­tö­vaa­ti­mus kai­kis­sa hank­keis­sa teki­si pölyn­hal­lin­taan liit­ty­vis­tä vaa­ti­muk­sis­ta kon­kreet­ti­sem­pia. P1-raken­ta­mi­sen pro­ses­sien käyt­töön­ot­to rat­kai­si­si mon­ta pölyn­hal­lin­taan liit­ty­vää ongel­maa, ja samal­la sen on huo­mat­tu tuo­van struk­tuu­ria raken­nus­hank­keen suun­nit­te­luun ja läpi­vien­tiin. Kun puh­taus­asioi­ta jou­du­taan poh­ti­maan, ede­tään raken­nuk­sel­la väki­sin­kin jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti raken­nus­vai­hees­ta toi­seen.

Ennen raken­ta­mi­sen alkua pää­ura­koit­si­ja laa­tii työ­maal­le raken­nus- ja ilman­vaih­to­töi­den puh­taus­suun­ni­tel­man, jon­ka avul­la saa­vu­te­taan valit­tu­jen puh­taus­luok­kien aset­ta­mat vaa­ti­muk­set. Puh­taus­suun­ni­tel­mas­sa ote­taan kan­taa raken­nus­tar­vik­kei­den kul­je­tuk­seen ja varas­toin­tiin sekä tilo­jen osas­toin­tiin, koh­de­pois­toon ja sii­vouk­seen työn aika­na.

Kun pölyä hal­li­taan, tulee työym­pä­ris­tös­tä tur­val­li­sem­pi ja viih­tyi­säm­pi.  Myös raken­nuk­sen tule­va käyt­tä­jä on tyy­ty­väi­sem­pi pääs­tes­sään asu­maan tai työs­ken­te­le­mään pölyt­tö­mään raken­nuk­seen. Eikä rii­to­ja raken­nut­ta­jan ja ura­koit­si­jan tai ura­koit­si­jan ja raken­nuk­sen käyt­tä­jän välil­lä syn­ny aina­kaan pölyn takia.