Ali­pai­neis­ta­ja pölynhallinnassa

Suo­sit­tu tapa teh­dä pas­sii­vis­ta pölyn­hal­lin­taa on ali­pai­neis­tus. Käy­tän­nös­sä tämä tapah­tuu siten, että alue, jos­sa pölyä syn­tyy, osas­toi­daan. Pelk­kä osas­toin­ti on yleen­sä riit­tä­mä­tön pölyn­tor­jun­ta­kei­no. Siksi osas­toi­tuun tilaan sijoi­te­taan tar­peel­li­nen mää­rä ali­pai­neis­ta­jia, joil­la kor­jausa­lue saa­daan ali­pai­nei­sek­si ympä­röi­viin tiloi­hin nähden. 

Osas­toi­dus­ta ja ali­pai­neis­te­tus­ta tilas­ta pois­te­taan ilmaa siten, että kor­vausil­maa vir­taa puh­taas­ta tilas­ta likai­seen tilaan päin. Likaan­tu­nut pois­toil­ma suun­na­taan suo­da­tet­tu­na yleen­sä ulkoil­maan muo­vi­put­kea pitkin.

Ali­pai­neis­tus­lai­te tulee sijoit­taa eri puo­lil­le kor­jat­ta­vaa tilaa kuin tuloil­ma­reit­ti, jot­ta mah­dol­li­sim­man suu­ri alue oli­si ilman­vaih­don vai­ku­tusa­lu­eel­la. Ali­pai­neis­tuk­sen pitää säi­lyä jat­ku­vas­ti ja kai­kis­sa olo­suh­teis­sa, ja sitä tulee seu­ra­ta mit­ta­rei­den avul­la. Ali­pai­neis­tus­ta pide­tään yllä aina lop­pusii­vouk­seen asti, kun­nes halut­tu puh­taus­ta­so on saavutettu.

Ali­pai­neis­ta­jan mitoitus

Ali­pai­neis­ta­jien mitoi­tuk­ses­sa on huo­mioi­ta­va tehon ale­ne­mi­nen suo­dat­ti­men kuor­mit­tues­sa. Lait­tei­den mää­rien ja tyyp­pien valin­nas­sa käy­te­tään lai­te­koh­tai­sia pai­neen­tuot­to- ja ilmamäärätietoja.

Sil­mä­mää­räi­ses­ti­kin ali­pai­neis­tuk­sen voi tode­ta osas­toin­nis­sa käy­te­tyis­tä muo­vi­sei­nis­tä, jot­ka pai­nu­vat ali­pai­nei­seen tilaan päin ilma­vir­ran vai­ku­tuk­ses­ta. Ali­pai­neen tuli­si olla 5–15 Pa ja ilman tuli­si vaih­tua 6–10 ker­taa tun­nis­sa. Kor­vausil­maa ote­taan kont­rol­loi­dus­ti noin 20 % pois­tet­tua ilmaan vähem­män. Mie­lel­lään kor­vausil­ma ote­taan ulkoa. Täl­löin pitää kui­ten­kin huo­leh­tia kor­vausil­man sopi­vas­ta lämpötilasta.

Lii­an suu­ri ali­pai­ne on hai­tal­lis­ta. Se voi rik­koa suo­ja­sei­nien tii­vis­tyk­siä, ovet eivät aukea ja ilman­vaih­to­jär­jes­tel­män toi­min­ta voi häi­riin­tyä. Kor­vausil­ma saat­taa kul­keu­tua työs­ken­te­ly­ti­laan esim. mik­ro­be­ja sisäl­tä­vien kos­teus­vau­rioi­tu­nei­den raken­tei­den läpi.

Ali­pai­neis­tus kui­va-ainei­den sekoituksessa

Kui­va-ainei­den sekoi­tuk­ses­sa syn­tyy pal­jon vaa­ral­lis­ta raken­nus­pö­lyä, ja ali­pai­neis­tet­tu sekoi­tus­kop­pi onkin ylei­nen tapa hal­li­ta pölyä.

Sekoi­tus­kop­pi toi­mii hyvin pas­sii­vi­ses­sa pölyn­hal­lin­nas­sa, kun­han sekoi­tus­ko­pis­sa toi­mi­taan huo­lel­li­ses­ti, huol­le­taan suo­dat­ti­met päi­vit­täin ja ali­pai­neis­ta­ja on riit­tä­vän suu­ri – lisäk­si muis­tat käyt­tää hengityssuojainta.

Koh­de­pois­to on aktii­vis­ta pölyn­hal­lin­taa. Sil­lä pölyn leviä­mi­nen este­tään jo sen syn­ty­het­kel­lä. Koh­de­pois­ta­ja, kuten CAMU sääs­tää aske­lei­ta­si, sil­lä se liik­kuu sin­ne, mis­sä teet työtäsi.

Lue lisää sekoi­tus­ko­pin ja koh­de­pois­to­lait­teen käy­tös­tä raken­nus­työ­maan pölynhallinnassa. 

Lue myös ylei­sim­mis­tä ali­pai­neis­tuk­ses­sa tapah­tu­vis­ta virheistä.