Tek­ni­nen B2B-myy­jä – Tule meil­le töi­hin!

Tek­ni­nen B2B-myy­jä – Tule meil­le töi­hin!

Onko myyn­ti sinun jut­tusi? Olit­pa sit­ten aloit­te­li­ja tai koke­nut kon­ka­ri, voim­me Con­sai­ril­la tar­jo­ta sinul­le mie­len­kiin­toi­sia haas­tei­ta tek­ni­sen B2B-myyn­nin paris­sa!

Kat­so video, jol­la Juho ker­too avoi­mes­ta työ­pai­kas­tam­me.

Kat­so myös video, mik­si meil­le kan­nat­taa tul­la töi­hin!

Con­sair Oy on suo­ma­lai­nen raken­nus­työ­mai­den pölyn­hal­lin­taan eri­kois­tu­nut kas­vu­yri­tys. Raken­nus­pö­ly on sekä mer­kit­tä­vä työ­tur­val­li­suus­ris­ki että raken­nus­tuo­tan­non laa­tu­te­ki­jä. Raken­nus­työn­te­ki­jän puh­taat keuh­kot, ja puh­das raken­nus­työ­maa onkin mis­siom­me. Tuo­te­ke­hi­tys­tii­mim­me kehit­tää jat­ku­vas­ti uusia, tehok­kai­ta rat­kai­su­ja työ­mai­den pölyn­hal­lin­taan.

Etsim­me nyt tii­miim­me lisää myyn­ti­voi­maa Hel­sin­gin Kamp­piin vie­mään pölyn­hal­lin­nan ilo­sa­no­maa uusil­le työ­mail­le!
Tek­ni­se­nä myy­jä­nä pää­set osoit­ta­maan kyky­si ja kehit­tä­mään tai­to­ja­si mm. seu­raa­van­lais­ten työ­teh­tä­vien paris­sa:

 • kar­toi­tat poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta sekä osal­lis­tut mark­ki­na- ja myyn­ti­tut­ki­mus­ten tekoon
 • kon­tak­toit raken­nus­työ­mai­ta puhe­li­mit­se ja hen­ki­lö­koh­tai­sin käyn­nein.
 • osal­lis­tut halu­tes­sa­si koti­maan ja vien­nin myyn­ti­stra­te­gian suun­nit­te­luun
 • olet muka­na kehit­tä­mäs­sä nuo­ren yri­tyk­sen toi­min­ta­ta­po­ja käy­tän­nön­lä­hei­ses­ti.

Pär­jäät täs­sä teh­tä­väs­sä, kun:

 • olet itseoh­jau­tu­va, jär­jes­tel­mäl­li­nen ja muka­va (niin kuin me muut­kin tääl­lä)
 • et pel­kää IT-jär­jes­tel­miä tai pil­ves­sä työs­ken­te­lyä – meil­lä doku­men­toi­daan kaik­ki 🙂
 • tyk­käät soi­tel­la tun­te­mat­to­mil­le ja vakuu­tat asiak­kaan niin, että saat kut­sun työ­maal­le
 • olet sin­ni­käs ja lan­nis­tu­ma­ton –  myyn­ti­pro­ses­sit voi­vat ovat pit­kiä
 • sanot ääneen, jos jon­kun asian voi mie­les­tä­si teh­dä parem­min
 • omis­tat ajo­kor­tin. Vaik­ka jouk­ko­lii­ken­ne on pop, tar­vit­set sil­ti vähin­tään B‑kortin.

Lisäk­si kat­som­me eduk­se­si:

 • koke­mus raken­ta­mi­ses­ta ja pölyn­hal­lin­nas­ta on hyvä lisä, mut­ta ei edel­ly­tys
 • aikai­sem­pi koke­mus myyn­nis­tä ei pakol­lis­ta, mut­ta sitä kat­som­me hyväl­lä 🙂

Pie­nes­sä kas­vu­yri­tyk­ses­sä pie­nen talon etu­ja riit­tää. Läh­te­mäl­lä tii­miin mukaan saat mm:

 • vaki­tui­sen ja kokoai­kai­sen työ­suh­teen (haki­jan toi­vees­ta voim­me myös sopia muu­ta­kin)
 • jous­ta­vat työ­ajat, työ­ter­veys­huol­lon ja kat­ta­vat vapaa-ajan vakuu­tuk­set
 • mah­ta­van työ­po­ru­kan, jos­sa kave­rei­ta aute­taan, pyy­tä­mät­tä­kin!
 • oivan tilai­suu­den teh­dä työ­teh­tä­väs­tä juu­ri itse­si näköi­nen
 • mah­dol­li­suu­den kehit­tää työn­ku­vaa ja uraa omien kiin­nos­tus­ten ja vah­vuuk­sien mukaan kas­va­vas­sa yri­tyk­ses­sä
 • teh­dä töi­tä tuot­tei­den kans­sa, joil­la on mer­ki­tys­tä ihmis­ten hyvin­voin­nil­le.

Innos­tuit­ko? Kos­ka hyvä myy­jä ei pel­kää puhe­lin­ta, soi­ta Juho Jalo­sel­le, p. 044 596 0032, ja vakuu­ta hänet myyn­ti­tai­dois­ta­si.
Saat Juhon par­hai­ten kiin­ni arki­sin klo 11–13 sekä 16–18.

Tar­vit­sem­me lisää myyn­ti­vah­vis­tus­ta tii­miim­me, joten haku on jat­ku­vas­ti auki. Soi­tet­tua­si Juhol­le, lähe­tä CV:si ja hake­muk­se­si palk­ka­toi­vei­neen osoit­tee­seen [email protected]​consair.​fi.