AVI:lta lisä­tie­toa syö­pä­vaa­ran tor­ju­mi­nen työs­sä ‑ase­tuk­sen noudattamiseen

Conceptual image of green tree shaped like human lungsSyö­pä­vaa­ran tor­ju­mi­nen työ­pai­koil­la ‑ase­tuk­sen nou­dat­ta­mi­seen tuli hel­mi­kuus­sa lisä­va­loa, kun AVI eli Alue­hal­lin­to­vi­ras­to jul­kai­si val­ta­kun­nal­li­sen ohjeis­tuk­sen. Ohjeis­tus­ta on nyt suun­nat­tu myös suo­raan rakennusalalle.

(lisää…)

Raken­nus­pö­lys­tä aiheu­tu­vis­ta palo­hä­ly­tyk­sis­tä kiin­teis­töl­le rangaistusmaksuja

Rakennuspölystä aiheutuvista palohälyytyksistä kiinteistölle rangaistusmaksuja

Kaup­pa­kes­kus Redis­sä Hel­sin­gin Kala­sa­ta­mas­sa oli elo­kuun lopul­la aihee­ton palo­hä­ly­tys. Häly­tyk­sen taus­tal­la oli jäl­leen raken­nus­pö­ly. Jo ava­jais­ten yhtey­des­sä vuo­si sit­ten oli sama tilan­ne pääl­lä. Täl­löin raken­nus­työt oli­vat vie­lä muu­ta­mas­sa lii­ke­ti­las­sa käyn­nis­sä, ja palo­hä­lyt­ti­met oli unoh­det­tu kyt­keä pois pääl­tä. (IS 20.9.2018)

(lisää…)

Raken­nus­pö­ly. Mik­si sii­tä pitää olla huolissaan?

Kuka nyt pölys­sä haluai­si työs­ken­nel­lä tai oles­kel­la? Sil­ti moni raken­nus­työn­te­ki­jä altis­tuu päi­vit­täin raken­nus­pö­lyl­le, kos­ka pölyn­hal­lin­ta on riit­tä­mä­tön­tä tai ole­ma­ton­ta. Pölyn­hal­lin­nan jär­jes­tä­mi­nen koe­taan usein han­ka­lak­si ja aikaa vieväksi.

(lisää…)

Rakennus­siivous on laadun­varmistaja P1-rakentamisessa

 korjaavat_toimenpiteet_ovat_rakennussiivousta

Pölyn­hal­lin­ta raken­ta­mi­ses­sa on laa­tua­sia ja raken­nus­sii­vous on osa sitä. Raken­nus­töi­den puh­taus­luo­ki­tus P1 kuvaa raken­nus­ta­paa, jol­la pääs­tään hyvään ja tavoi­tel­tuun sisäil­man laa­tuun. P1-raken­ta­mi­sen pölyn­hal­lin­ta­pro­ses­sin on olta­va kun­nos­sa, jot­ta tavoi­tel­tui­hin sisäil­ma­luok­kiin S1 tai S2 pääs­tään. Hyvä pölyn­hal­lin­ta­pro­ses­si on kol­mi­vai­hei­nen. Pro­ses­siin kuu­luu aktii­vi­nen pölyn­hal­lin­ta eli pölyn syn­ty­mi­sen mini­moin­ti, pas­sii­vi­nen pölyn­hal­lin­ta eli pölyn leviä­mi­sen estä­mi­nen ja kor­jaa­vat toi­men­pi­teet eli rakennussiivous. 

(lisää…)