Aja­tuk­sia pölynhallinnasta.

Raken­nut­ta­ja, pölyn­tor­jun­taa ohja­taan ylhääl­tä päin!

  Vuo­den alus­sa voi­maan astu­neen Syö­pä­vaa­ran tor­jun­ta-ase­tuk­sen (Vna 1267/​2019) myö­tä raken­nusa­lal­le syn­tyi lisää vas­tui­ta ja vel­vol­li­suuk­sia, jot­ka kos­ke­vat enem­män tai vähem­män kaik­kia raken­nusa­lal­la toi­mi­joi­ta. Pölyn­tor­jun­ta ei sinän­sä ole uusi asia, mut­ta nyt…

AVI:n ohje raken­nus­pö­lyn tor­jun­taan tekee koh­de­pois­tos­ta pakollista

Raken­nus­työs­sä syn­ty­väl­le kvart­si­pö­lyl­le on ase­tet­tu raja-arvo ase­tuk­ses­sa syö­pä­vaa­ran tor­jun­nas­ta ja Alue­hal­lin­to­vi­ras­to AVI päi­vit­ti 30.7.2020 jo aikai­sem­min tou­ko­kuus­sa jul­kai­se­maan­sa ohjet­ta kvart­si­pö­lyn tor­jun­nas­ta raken­nus­työ­mail­la. Ja se tar­ken­nus tekee…

Raja-arvot syö­pä­vaa­ran tor­jun­ta ‑ase­tuk­sen noudattamisessa

Me Con­sai­ril­la suh­tau­dum­me syö­pä­ris­kin tor­jun­taan äärim­mäi­sen vaka­vas­ti. Haluam­me aut­taa raken­ta­jia ymmär­tä­mään, mis­tä uudes­sa syö­pä­vaa­ral­li­sil­le aineil­le tapah­tu­vaan altis­tu­mi­seen liit­ty­väs­sä lain­sää­dän­nös­sä on kyse. Lue täs­tä teke­mäm­me yhteen­ve­to AVI:n antamasta…

Työturvalli­suudesta huoleh­timinen on työtyyty­väisyys­kysymys Kuo­man työmaalla

Tur­val­li­ses­sa ja ter­veel­li­ses­sä työym­pä­ris­tös­sä työs­ken­te­le­mi­nen on mie­le­käs­tä ja tuot­ta­vaa. Työ­hy­vin­voin­nil­la on vai­ku­tuk­sia yri­tyk­sen kil­pai­lu­ky­kyyn ja talou­del­li­seen tulok­seen sekä hou­kut­te­le­vuu­teen työ­nan­ta­ja­na. Inves­toin­nit työ­hy­vin­voin­tiin mak­sa­vat itsensä…

Korona­virus – näin toi­mit rakennustyömaalla

Tus­kin kukaan osa­si ennus­taa, mil­lai­seen kaa­ok­seen maa­il­ma suis­tui, kun koro­na­vi­rus läh­ti leviä­mään, kehit­tyi pan­de­miak­si ja Suo­mes­sa­kin poik­keus­ti­lak­si. Ne työn­te­ki­jät, jot­ka voi­vat siir­tyä etä­töi­hin, teke­vät niin, mut­ta raken­nuk­sia ei etä­nä raken­ne­ta. On mentävä…

AVI:lta lisä­tie­toa syö­pä­vaa­ran tor­ju­mi­nen työs­sä ‑ase­tuk­sen noudattamiseen

Syö­pä­vaa­ran tor­ju­mi­nen työ­pai­koil­la ‑ase­tuk­sen nou­dat­ta­mi­seen tuli hel­mi­kuus­sa lisä­va­loa, kun AVI eli Alue­hal­lin­to­vi­ras­to jul­kai­si val­ta­kun­nal­li­sen ohjeis­tuk­sen. Ohjeis­tus­ta on nyt suun­nat­tu myös suo­raan raken­nusa­lal­le. Ohjeis­tuk­ses­sa ker­ro­taan sel­keäs­ti muun muassa…

Tah­ti­tuo­tan­non onnis­tu­mi­nen edel­lyt­tää hyvää pölynhallintaa

Tah­ti­tuo­tan­to on ollut esi­mer­kik­si Raken­nus­leh­des­sä pal­jon esil­lä vuon­na 2019. Sii­tä odo­te­taan mer­kit­tä­viä hyö­ty­jä läpi­me­noai­ko­jen paran­ta­mi­ses­sa. Raken­nus­leh­den mukaan pilot­ti­koh­teis­sa on saa­tu jopa 30–50 pro­sent­tia pois sisä­val­mis­tus­töi­den läpi­me­noa­jois­ta. Sen…

Miten työ­hön liit­ty­vän syö­pä­vaa­ran tor­jun­ta ‑ase­tus­ta pitäi­si noudattaa?

Ase­tus työ­hön liit­ty­vän syö­pä­vaa­ran tor­jun­nas­ta tuli voi­maan vuo­den 2020 alkaes­sa. Se on täy­sin sel­vää. Lue lisää tee­ma­si­vul­tam­me. Sen jäl­keen alkoi­kin mel­koi­nen sekaan­nus ja epä­tie­toi­suus sii­tä, miten ase­tus­ta raken­nusa­lal­la käy­tän­nös­sä pitää nou­dat­taa. Mitä…