Vie­ras­kie­lis­ten työn­te­ki­jöi­den työhönperehdytys

Vieraskielisten työntekijöiden työhönperehdytys

Puhu­taan­ko sinun rak­sal­la­si uzbekia?

Myy­jäm­me Tom­mi ehdot­ti erään raken­nus­yri­tyk­sen työn­joh­ta­jal­le tule­van­sa työ­maal­le esit­te­le­mään CAMU D2 ‑koh­de­pois­to­lai­tet­ta. Työn­joh­ta­ja kysyi, onnis­tuu­ko esit­te­ly uzbe­kik­si. No ei onnis­tu­nut. Ei monel­la muul­la­kaan kie­lel­lä, joi­ta raken­nus­työn­te­ki­jät Suo­mes­sa puhu­vat. Jutun lopus­sa ker­rom­me miten ongel­ma ratkesi.

(lisää…)

Pölyn­pois­to rakennustyömaalla

Pölynpoisto rakennustyömaalla

Ylei­sin rat­kai­su raken­nusai­kai­sen pölyn pois­ta­mi­seen työ­maal­la tai­taa edel­leen olla sii­voa­mi­nen. Lait­tei­ta ja mene­tel­miä pölyn­pois­toon on kyl­lä ole­mas­sa, mut­ta kaik­ki pöly ei suin­kaan ole tal­les­sa ja hal­lus­sa. Vali­tet­ta­vas­ti pöly usein pääs­te­tään ensin leviä­mään raken­nus­työ­maal­le ja jäl­keen­päin yri­te­tään kerä­tä se sii­voa­mal­la, ennen kuin pölyä levi­ää ilmas­toin­ti­ka­na­vien kaut­ta koko raken­nuk­seen. Pro­ses­si­mai­nen pölyn­pois­to ja ‑hal­lin­ta aut­tai­si täs­sä.

(lisää…)

Raken­ta­mi­nen on yhä Suo­men tapa­tur­ma-alt­tein työ

Työturvallisuus rakentamisessa - tapaturma-alttein ala

Hel­sin­gin sano­mat rapor­toi tuo­reim­mis­ta työ­ta­pa­tur­ma­ti­las­tois­ta. Sen mukaan tapa­tur­mat ja ammat­ti­tau­dit vai­vaa­vat yhä raken­nusa­laa. Yksit­täi­sis­tä ammat­ti­ryh­mis­tä raken­nus­työn­te­ki­jöi­den tapa­tur­ma­ris­ki on yhä sel­väs­ti suu­rin, vaik­kei enää niin suu­ri ole­kaan kuin mitä men­nei­nä vuosikymmeninä.

(lisää…)

Huo­mioi­ko Kuivaketju10 raken­nus­pö­lyn beto­nin kuivumisessa?Kuivaketju 10 ja betonin kuivuminen rakennusvaiheessa

Sisäil­maon­gel­mis­ta ja home­kou­luis­ta on kuul­tu vali­tet­ta­van mon­ta esi­merk­kiä. Yhdek­si mer­kit­tä­väk­si syyl­li­sek­si on nimet­ty huo­no kos­teu­den­hal­lin­ta rakennusaikana.

Beto­nin kui­vu­mi­nen on yksi kes­kei­nen teki­jä kos­teu­den­hal­lin­nas­sa. On tun­net­tu tosi­seik­ka, että raken­nus­pö­ly, lika tai yli­mää­räi­set raken­nus­ma­te­ri­aa­lit beto­nin pin­nal­la estä­vät veden haih­tu­mis­ta beto­nis­ta, hidas­taen sen kui­vu­mis­ta. Onko asia riit­tä­väs­ti huo­mioi­tu esi­mer­kik­si Kuivaketju10 ohjeistuksissa?

(lisää…)

Eri työ­me­ne­tel­mät vaa­ti­vat eri­lai­sen koh­de­pois­ton rakennustyömaalla

Consair CAMU D2 vispiläsekoituksen pölynhallinnassa

Raken­nus­työ­maal­la pöli­see aina. Sitä on vai­kea vält­tää, mut­ta mene­tel­miä sot­ku­jen vähen­tä­mi­seen on ole­mas­sa. Työ­me­ne­tel­mil­lä ja työ­ka­luil­la, sekä vähän pölyä tuot­ta­vil­la mate­ri­aa­leil­la on mer­ki­tyk­sen­sä työ­maan puh­taa­na pitä­mi­ses­sä. Koh­de­pois­to on yksi näis­tä kei­nois­ta, joil­la pyri­tään sii­hen, että pöly ja muu sot­ku tor­ju­taan heti kät­te­lys­sä, eikä sii­vo­ta jälkeenpäin.

(lisää…)

P1-puh­taus­luo­kan pölyn­hal­lin­taa Kaupunki­ympäristö­talon työmaalla

Lahdelma_mahlamaki_Kaupunkiympäristötalo P1-puhtausluokan pölynhallintaa CAMU D2 -kohdepoistolla

Vuo­den 2020 hei­nä­kuun jäl­keen raken­nus­lu­pa-asioi­ta hoi­ta­va kau­pun­ki­lai­nen voi suun­na­ta met­rol­la Hel­sin­gin Kala­sa­ta­maan, uuteen Kau­pun­kiym­pä­ris­tö­ta­loon. Skans­ka raken­taa tämän 40 000 brot­to­ne­liö­met­rin kokoi­sen raken­nuk­sen. Kävim­me tutus­tu­mas­sa työ­maa­han ja kuva­sim­me pari videohaastattelua:

(lisää…)

Raken­nus­pö­lys­tä aiheu­tu­vis­ta palo­hä­ly­tyk­sis­tä kiin­teis­töl­le rangaistusmaksuja

Rakennuspölystä aiheutuvista palohälyytyksistä kiinteistölle rangaistusmaksuja

Kaup­pa­kes­kus Redis­sä Hel­sin­gin Kala­sa­ta­mas­sa oli elo­kuun lopul­la aihee­ton palo­hä­ly­tys. Häly­tyk­sen taus­tal­la oli jäl­leen raken­nus­pö­ly. Jo ava­jais­ten yhtey­des­sä vuo­si sit­ten oli sama tilan­ne pääl­lä. Täl­löin raken­nus­työt oli­vat vie­lä muu­ta­mas­sa lii­ke­ti­las­sa käyn­nis­sä, ja palo­hä­lyt­ti­met oli unoh­det­tu kyt­keä pois pääl­tä. (IS 20.9.2018)

(lisää…)