Consair CAMU D2 vispiläsekoituksen pölynhallinnassa

Raken­nus­työ­maal­la pöli­see aina. Sitä on vai­kea vält­tää, mut­ta mene­tel­miä sot­ku­jen vähen­tä­mi­seen on ole­mas­sa. Työ­me­ne­tel­mil­lä ja työ­ka­luil­la, sekä vähän pölyä tuot­ta­vil­la mate­ri­aa­leil­la on mer­ki­tyk­sen­sä työ­maan puh­taa­na pitä­mi­ses­sä. Koh­de­pois­to on yksi näis­tä kei­nois­ta, joil­la pyri­tään sii­hen, että pöly ja muu sot­ku tor­ju­taan heti kät­te­lys­sä, eikä sii­vo­ta jälkeenpäin.

Lataa ilmai­nen Koh­de­pois­to raken­nus­työ­maan pölyn­hal­lin­nas­sa e‑kirja.

Koh­de­pois­tos­sa on kyse sii­tä, että mate­ri­aa­lin työs­tös­sä syn­ty­vä pöly ote­taan tal­teen suo­raan pölyn­läh­tees­tä. Yksi ja sama koh­de­pois­to­lai­te ei kui­ten­kaan ole kaik­keen mate­ri­aa­liin ja työ­hön sopi­va rat­kai­su, vaan kul­le­kin työ­me­ne­tel­mäl­le vali­taan sii­hen par­hai­ten sovel­tu­va kohdepoistolaite. 

Oikea koh­de­pois­to­lai­te­tyyp­pi kuhun­kin työhön

Oikea lai­te­tyyp­pi vali­taan pölyä syn­nyt­tä­vän työs­tö­pro­ses­sin, kuten esi­mer­kik­si piik­kauk­sen, porauk­sen, kui­va-ainei­den sekoi­tuk­sen tai hion­ta­työn, perus­teel­la. Koh­de­pois­to­lait­teet jae­taan tek­nii­kal­taan kor­kea­pai­nei­siin ja matalapaineisiin. 

Se, kuin­ka suu­rel­ta alu­eel­ta ja etäi­syy­del­tä koh­de­pois­ton täy­tyy puh­dis­taa ilmaa, vai­kut­taa lait­teen valin­taan. Jos koh­de­pois­ton imu voi­daan koh­dis­taa mil­li­met­rien tai sent­ti­met­rien pää­hän pölyn­läh­tees­tä ja haluat kai­ken irtoa­van mate­ri­aa­lin tal­teen, tar­vit­set kor­kea­pai­nei­sen koh­de­pois­to­lait­teen, eli imu­rin. Jos taas pöly syn­tyy laa­jem­mal­la alu­eel­la tai otat kiin­ni ilmas­sa lei­ju­vaa pölyä, tar­vit­set mata­la­pai­nei­sen koh­de­pois­to­lait­teen, joka lii­kut­taa suu­ria ilmamääriä.

Mata­la­pai­ne­tek­niik­kaan perus­tu­vat koh­de­pois­to­lait­teet ovat mel­ko uusia mark­ki­noil­la. Onnek­si kui­ten­kin on jo ole­mas­sa rat­kai­su­ja, kuten CAMU-koh­de­pois­to­lai­te, jol­la saa­daan pöly tal­teen kui­va-ainei­den sekoitustyössä.

Kor­kea­pai­nei­nen imu­ri imee lähel­tä kaiken

korkeapaineisessa kohdepoistossa voimakas imu tarttuu raskaaseen pölyyn

Kor­kea­pai­neis­ten lait­tei­den, kuten pöly­ni­mu­rin, tuot­ta­ma voi­ma­kas imu voi tart­tua ras­kaa­seen pölyyn, kuten esi­mer­kik­si hie­kan­jy­vän kokoi­seen tai sitä suu­rem­paan ainek­seen, kun imu­rin suu­la­ke vie­dään aivan pölyn­läh­teen viereen.

Tämän takia imu­ri sovel­tuu erin­omai­ses­ti sahaus‑, poraus‑, piik­kaus- ja hion­ta­pö­lyn tal­teen­ot­toon. Näi­hin lait­tei­siin on mah­dol­lis­ta hank­kia työ­ka­lu­koh­tai­sia imu­riin kyt­ket­tä­viä suu­lak­kei­ta, jot­ka koh­dis­ta­vat imun juu­ri oike­aan koh­taan, terän vie­reen. Kui­va-ainei­den sekoi­tus­pö­lyn tal­tee­not­ta­mi­ses­sa imu­ri on taas huo­no, sil­lä lähel­lä pölyn­läh­det­tä imu­ri imee sisään­sä kai­ken, myös laastijauheen.

Vaik­ka imu­rit ime­vät tehok­kaas­ti, ne lii­kut­ta­vat kui­ten­kin koh­tuul­li­sen pie­nen mää­rän ilmaa. Sik­si riit­tä­vän suu­ren ilma­vir­ran syn­nyt­tä­mi­nen avoi­meen tilaan pölyn ime­mi­sek­si kau­em­paa pölyn­läh­tees­tä on imu­ril­la mel­ko teho­ton­ta. Eli ei kan­na­ta hei­lua pöly­ni­mu­rin suu­la­ke kädes­sä ympä­ri työ­maa­ta puh­dis­ta­mas­sa ilmas­sa lei­ju­vaa pölyä. Ei onnistu.

Mata­la­pai­nei­nen koh­de­pois­to tart­tuu pölyyn tehok­kaas­ti jopa 50 cm etäisyydeltä

Mata­la­pai­nei­nen lai­te, kuten ali­pai­neis­ta­ja, lii­kut­taa suu­ren mää­rän ilmaa. Jos lai­tet­ta käy­te­tään koh­de­pois­toon, on sen lisäk­si kyet­tä­vä tuot­ta­maan riit­tä­vän suu­ri ilma­vir­ran nopeus pölyn­läh­tee­seen, muu­ten se ei vie pölyä suo­dat­ti­miin. Mata­la­pai­nei­sel­la mene­tel­mäl­lä kevyet pöly­hiuk­ka­set saa­daan tehok­kaas­ti kiin­ni suo­raan ilmas­ta jopa 50 cm pääs­tä pölynlähteestä.

Consair CAMU D2 kohdepoistolaiteKoh­de­pois­to­lait­tei­den kyky ohja­ta ilma­vir­taa ovat rat­kai­se­via pölyn kiin­ni saa­mi­sek­si. Sik­si myös mata­la­pai­neel­la teh­tä­väs­sä koh­de­pois­tos­sa pölyn­läh­de raja­taan sopi­van kokoi­sel­le alu­eel­le, esi­mer­kik­si ilma­noh­jai­mil­la – CAMUn tapauk­ses­sa ovil­la – jos­ta koh­de­pois­to voi pois­taa pölyn.

Mata­la­pai­nei­sen lait­teen tuot­ta­ma imuil­ma­vir­ran nopeus on pie­nem­pi kuin kor­kea­pai­nei­sen. Lisäk­si vas­ta­pai­neen­kes­to on pie­nem­pi, jon­ka takia mata­la­pai­nei­nen lai­te sovel­tuu huo­nos­ti ras­kaan pölyn kerää­mi­seen tai vaik­ka pölyn imu­roi­mi­seen lat­tial­ta. Tämän takia se kui­ten­kin sovel­tuu erin­omai­ses­ti jau­he­mais­ten pölyä­vien mate­ri­aa­lien käsit­te­lyyn, sil­lä tal­teen halu­taan vain ilmaan leviä­vät pöly­hiuk­ka­set, eikä ämpä­riin kaa­det­ta­vaa laastijauhetta.

Kan­nat­taa siis vali­ta koh­de­pois­to­me­ne­tel­mä työs­tet­tä­vän mate­ri­aa­lin mukaan, sil­lä yksi mene­tel­mä ei sovel­lu kaik­kiin työ­teh­tä­viin. Oikei­den lait­tei­den valin­nal­la, ja hyvin suun­ni­tel­lul­la ja toteu­te­tul­la pro­ses­sil­la hom­ma toimii.

Lataa e‑kirja koh­de­pois­tos­ta ja osaat vali­ta oikean lait­teen kuhun­kin työhön

Lataa e‑kirja Koh­de­pois­to raken­nus­työ­maan pölyn­hal­lin­nas­sa ja syven­ny koh­de­pois­ton tek­niik­kaan. Ker­rom­me, miten toteu­tim­me CAMU D2 ‑koh­de­pois­to­lait­tees­sa opti­maa­li­se­na pysy­vän ilma­vir­ran ja pit­kä­kes­toi­set suo­dat­ti­met, joi­den suo­da­tin­luo­kat on opti­moi­tu kui­va-ainei­den kohdepoistoon.

Tutus­tu CAMU D2-kohdepoistolaitteeseen.