CAMU D2 on TTL:n suo­sit­te­le­ma ja AVI:n esi­merk­ki­rat­kai­su laas­ti­pö­lyn koh­de­pois­toon. Se sovel­tuu ja on suo­sit­tu rat­kai­su P1-rakentamiseen.

Suo­sit­tu Con­sair CAMU D2 ‑koh­de­pois­to­lai­te ottaa laas­ti­pö­lyt tal­teen hel­pos­ti ja tehokkaasti.

Äly­oh­jat­tu Con­sair CAMU D2 pitää huo­len sii­tä, että laas­ti­pö­lyt saa­daan tal­teen hel­pos­ti ja tehok­kaas­ti. CAMU D2 sää­tää auto­maat­ti­ses­ti puhal­lin­moot­to­rin tehoa pitäen imu­te­hon aina vakio­na. Pöly kerä­tään paten­toi­tuun säi­liö­esi­suo­dat­ti­meen, johon mah­tuu jopa kilo pölyä. CAMU:n imu­te­ho ei heik­ke­ne käy­tön aika­na, ja pit­kä suo­dat­ti­mien vaih­to­vä­li pitää huo­len sii­tä, että raken­nus­työt hoi­tu­vat ilman yli­mää­räi­siä keskeytyksiä.

CAMU D2:n inno­va­tii­vi­nen ja paten­toi­tu säi­liö­esi­suo­da­tin mini­moi pölyhaitat

Paten­toi­tu CAMU D2 ‑säi­liö­esi­suo­da­tin ero­aa perin­tei­sis­tä suo­dat­ti­mis­ta siten, että se kerää pölyn suo­da­tin­ko­te­lon sisään ja suo­dat­ti­men pölyn­ke­räys­ka­pa­si­teet­ti on suu­ri. Ei siis enää pöli­se­viä suo­da­tin­mat­to­ja, jat­ku­vaa suo­dat­ti­mien vaih­toa tai suo­dat­ti­mien imurointia! 

CAMU D2 ei pääs­tä pölyä leviä­mään takai­sin hen­gi­ty­sil­maan, kun lai­te sam­mu­te­taan, suo­da­tin vaih­de­taan tai lai­tet­ta siir­re­tään työ­maal­la. Tämä on yksi tär­keim­mis­tä syis­tä sii­hen, mik­si CAMU toi­mii niin tehok­kaas­ti. Lait­tees­sa on indi­kaat­to­ri-merk­ki­va­lot suo­dat­ti­mil­le, joten suo­dat­ti­mien vaih­to­tar­vet­ta ei tar­vit­se myös­kään arvail­la. Ja mikä paras­ta, suo­dat­ti­mien vaih­to hoi­tuu tar­vit­taes­sa alle minuu­tis­sa. Help­poa, teho­kas­ta ja nopeaa.

CAMU D2:ssa on hyvä hinta-laatusuhde

Kui­va-ainei­den sekoi­tus työ­maal­la on yksi pölyi­sim­mis­tä työ­vai­heis­ta. Työ­koh­teet myös siir­ty­vät työ­maan ede­tes­sä. Sik­si teho­kas, help­po­käyt­töi­nen ja nopeas­ti työ­koh­tees­ta toi­seen siir­ret­tä­vä kui­va-ainei­den sekoi­tus­pö­lyn koh­de­pois­to­lai­te Con­sair CAMU D2 on hin­ta-laa­tusuh­teel­taan niin kustannustehokas.

Mark­ki­noi­den hel­poin ja tehok­kain tapa teh­dä kui­va-aine­se­koi­tuk­sen pölynhallintaa!

  • Suo­jaa keuh­ko­ja­si rakennuspölyltä
  • Hal­lit­se pölyä ja raken­na laadukkaasti
  • Sääs­tä aikaa ja rahaa tehok­kaal­la pölynhallinnalla.

Ota ohei­sel­la lomak­keel­la yhteyt­tä myyn­tiim­me ja pyy­dä esit­te­ly työ­maal­le­si. Tai soi­ta 044 243 7409.

Trust­ma­ry Reviews

Con­sair CAMU D2 asia­kas­re­fe­rens­si­ta­ri­nat ja ‑videot

 

Skans­ka, toi­mi­ti­lan uudisrakennus

Uusi Con­sair CAMU D2 ‑koh­de­pois­to­lai­te on huo­leh­ti­mas­sa eri­tyi­ses­ti muu­ra­rei­den työn pölyt­tö­myy­des­tä Skans­kan raken­ta­man Kau­pun­kiym­pä­ris­tö­ta­lon työ­maal­la. P1-puh­taus­luo­kan työ­maal­la pölyn­hal­lin­nas­sa käy­te­tään ali­pai­neis­ta­jia ja kohdepoistolaitteita.

Urak­ka­val­vo­ja Vesa Lii­ka­sen mukaan CAMUis­ta saa­tu­jen koke­mus­ten perus­teel­la koh­de­pois­to onnis­tuu pitä­mään pölyn kuris­sa, ja käyt­tä­jät ovat olleet tyy­ty­väi­siä siihen.CAMU kerää pölyn hyvin, eikä se pää­dy muu­ra­rin keuh­koi­hin. Työn­te­ki­jät ovat tyy­ty­väi­siä sii­tä, että koh­de on huo­mat­ta­vas­ti pölyt­tö­mäm­pi CAMUn ansios­ta. Työn­te­ki­jöi­den ter­veys­hai­tat oli­si­vat huo­mat­ta­vas­ti ylei­sem­piä, mikä­li pölyn­hal­lin­taa ei tehtäisi.

Raken­nus­pal­ve­lu Tuo­mi Oy, linjasaneeraus

Uusi Con­sair CAMU D2 ‑koh­de­pois­to­lai­te oli teke­mäs­sä pölyn­hal­lin­taa Raken­nus­pal­ve­lu Tuo­men lin­ja­sa­nee­raus­koh­tees­sa Raisiossa.Laatoittaja kiit­te­li eri­tyi­ses­ti sitä, että his­sit­tö­mäs­sä talos­sa sääs­tyy aikaa ja vai­vaa, kun pölyä­vää laas­tin­se­koi­tus­työ­tä ei tar­vit­se teh­dä ulko­na ja kan­taa ras­kai­ta pal­ju­ja por­tai­ta pit­kin. CAMU D2 ‑koh­de­pois­to­lait­teen suo­dat­ti­men vaih­to on nope­aa ja siis­tiä. Kat­so videol­ta, miten se tapah­tuu minuutissa.

CAMU D2 ‑koh­de­pois­to­lait­teen käyt­töön­ot­to, käyt­tö ja suo­dat­ti­men vaihto.

 

Kat­so kuin­ka CAMU D2 ottaa laas­ti­pö­lyn talteen.

Näin hel­pos­ti otat CAMU D2:n käyt­töön työmaalla.

CAMU D2 suo­dat­ti­men vaih­to on nope­aa ja pölytöntä.

Lataa CAMU D2 ‑esi­te ja ‑datas­heet