Uusi teho­kas ja äly­käs CAMU D2 ‑kohde­poisto­laite

ottaa raken­nus­pö­lyn tal­teen vispiläsekoituksessa. 

CAMU D2 ‑koh­de­pois­to­lait­tees­sa käy­te­tään M‑luokan pää­suo­da­tin­ta, joka suo­dat­taa 99,9 % pien­hiuk­ka­sis­ta. Suo­da­tin­luok­ka on valit­tu opti­moi­mal­la suo­dat­ti­mien mak­si­maa­li­nen käyt­tö­ai­ka, suo­da­tus­te­ho ja ilman­siir­to­ky­ky, ja näin on saa­tu aikaan teho­kas ja myös kus­tan­nus­te­ho­kas koh­de­pois­to kui­va-ainei­den sekoi­tus­pö­lyn keräämiseen.

Äly­käs CAMU D2 ohjaa itse itse­ään pitäen ilma­vir­ran tasai­se­na ja ker­too, mil­loin suo­da­tin pitää vaih­taa. Uusi fik­su suo­da­tin on help­po ja pöly­tön vaihtaa. 

Kui­va-ainei­den vis­pi­lä­se­koi­tus on yksi raken­nus­työ­maan pölyä­vim­piä työ­vai­hei­ta.
Uusi CAMU D2 on kehi­tet­ty mm. laas­tien ja tasoit­tei­den vis­pi­lä­se­koi­tuk­sen pölynhallintaan. 

CAMU sovel­tuu myös P1-työmaalle.

Ota ohei­sel­la lomak­keel­la yhteyt­tä myyn­tiim­me ja pyy­dä esit­te­ly työ­maal­la­si. Tai soi­ta 044 243 7409.

Mark­ki­noi­den hel­poin ja tehok­kain tapa teh­dä kui­va-aine­se­koi­tuk­sen pölynhallintaa!

  • Suo­jaa keuh­ko­ja­si rakennuspölyltä
  • Hal­lit­se pölyä ja raken­na laadukkaasti
  • Sääs­tä aikaa ja rahaa tehok­kaal­la pölynhallinnalla.

Help­po, nopea ja pöly­tön suodattimenvaihto

Uudes­sa CAMU D2:ssa on ainut­laa­tui­nen suu­ri­ka­pa­si­teet­ti­nen säi­liö­esi­suo­da­tin, joka on help­po ja pöly­tön vaih­taa. Indi­kaat­to­ri­va­lot ker­to­vat suo­da­tin­ten vaih­to­tar­pees­ta. Teho­kas lai­te on pie­ni­ko­koi­nen ja kevyt siir­rel­tä­vä. Kat­so esitteet.

 

Trust­ma­ry Reviews

Lataa CAMU D2 ‑esi­te ja ‑datas­heet

CAMU D2 ‑koh­de­pois­to­lait­teen käyt­töön­ot­to, käyt­tö ja suo­dat­ti­men vaihto

 

Näin CAMU D2 ottaa vis­pi­lä­se­koi­tus­pö­lyn talteen

CAMU D2 on help­po ottaa osak­si työ­maan pölynhallintaa

CAMU D2 suo­dat­ti­men vaih­to on nope­aa ja pölytöntä

Con­sair CAMU D2 asia­kas­re­fe­rens­si­ta­ri­nat ja ‑videot

 

Skans­ka, toi­mi­ti­lan uudisrakennus

Uusi Con­sair CAMU D2 ‑koh­de­pois­to­lai­te on huo­leh­ti­mas­sa eri­tyi­ses­ti muu­ra­rei­den työn pölyt­tö­myy­des­tä Skans­kan raken­ta­man Kau­pun­kiym­pä­ris­tö­ta­lon työ­maal­la. P1-puh­taus­luo­kan työ­maal­la pölyn­hal­lin­nas­sa käy­te­tään ali­pai­neis­ta­jia ja kohdepoistolaitteita.

Urak­ka­val­vo­ja Vesa Lii­ka­sen mukaan CAMUis­ta saa­tu­jen koke­mus­ten perus­teel­la koh­de­pois­to onnis­tuu pitä­mään pölyn kuris­sa, ja käyt­tä­jät ovat olleet tyy­ty­väi­siä siihen.CAMU kerää pölyn hyvin, eikä se pää­dy muu­ra­rin keuh­koi­hin. Työn­te­ki­jät ovat tyy­ty­väi­siä sii­tä, että koh­de on huo­mat­ta­vas­ti pölyt­tö­mäm­pi CAMUn ansios­ta. Työn­te­ki­jöi­den ter­veys­hai­tat oli­si­vat huo­mat­ta­vas­ti ylei­sem­piä, mikä­li pölyn­hal­lin­taa ei tehtäisi.

Raken­nus­pal­ve­lu Tuo­mi Oy, linjasaneeraus

Uusi Con­sair CAMU D2 ‑koh­de­pois­to­lai­te oli teke­mäs­sä pölyn­hal­lin­taa Raken­nus­pal­ve­lu Tuo­men lin­ja­sa­nee­raus­koh­tees­sa Raisiossa.Laatoittaja kiit­te­li eri­tyi­ses­ti sitä, että his­sit­tö­mäs­sä talos­sa sääs­tyy aikaa ja vai­vaa, kun pölyä­vää laas­tin­se­koi­tus­työ­tä ei tar­vit­se teh­dä ulko­na ja kan­taa ras­kai­ta pal­ju­ja por­tai­ta pit­kin. CAMU D2 ‑koh­de­pois­to­lait­teen suo­dat­ti­men vaih­to on nope­aa ja siis­tiä. Kat­so videol­ta, miten se tapah­tuu minuutissa.