Uusi teho­kas ja äly­käs CAMU D2 ‑kohde­poisto­laite

ottaa raken­nus­pö­lyn tal­teen vis­pi­lä­se­koi­tuk­ses­sa.

Äly­käs CAMU D2 ohjaa itse itse­ään pitäen ilma­vir­ran tasai­se­na ja ker­too, mil­loin suo­da­tin pitää vaih­taa. Uusi fik­su suo­da­tin on help­po ja pöly­tön vaih­taa.

Kui­va-ainei­den vis­pi­lä­se­koi­tus on yksi raken­nus­työ­maan pölyä­vim­piä työ­vai­hei­ta.
Uusi CAMU D2 on kehi­tet­ty mm. laas­tien ja tasoit­tei­den vis­pi­lä­se­koi­tuk­sen pölyn­hal­lin­taan.

CAMU vähen­tää sekoi­tus­työ­pis­teen pöly­mää­rää yli 99 %, ja se sovel­tuu myös P1-työ­maal­le.

Ota ohei­sel­la lomak­keel­la yhteyt­tä myyn­tiim­me ja pyy­dä esit­te­ly työ­maal­la­si. Tai soi­ta 044 243 7409.

Mark­ki­noi­den hel­poin ja tehok­kain tapa teh­dä kui­va-aine­se­koi­tuk­sen pölyn­hal­lin­taa!

  • Suo­jaa keuh­ko­ja­si raken­nus­pö­lyl­tä
  • Hal­lit­se pölyä ja raken­na laa­duk­kaas­ti
  • Sääs­tä aikaa ja rahaa tehok­kaal­la pölyn­hal­lin­nal­la.

Help­po, nopea ja pöly­tön suo­dat­ti­men­vaih­to

Uudes­sa CAMU D2:ssa on ainut­laa­tui­nen suu­ri­ka­pa­si­teet­ti­nen säi­liö­esi­suo­da­tin, joka on help­po ja pöly­tön vaih­taa. Indi­kaat­to­ri­va­lot ker­to­vat suo­da­tin­ten vaih­to­tar­pees­ta. Teho­kas lai­te on pie­ni­ko­koi­nen ja kevyt siir­rel­tä­vä. Kat­so esit­teet.

 

Lataa CAMU D2 ‑esi­te ja ‑datas­heet

Kat­so videoil­ta, miten help­po CAMU D2:ta on käyt­tää ja siir­tää. Suo­dat­ti­men vaih­to on nope­aa ja siis­tiä.

Näin CAMU D2 ottaa vis­pi­lä­se­koi­tus­pö­lyn tal­teen

CAMU D2 on help­po ottaa osak­si työ­maan pölyn­hal­lin­taa

CAMU D2 suo­dat­ti­men vaih­to on nope­aa ja pöly­tön­tä

Con­sair CAMU D2 asia­kas­re­fe­rens­si­ta­ri­nat ja ‑videot

Raken­nus­pal­ve­lu Tuo­mi Oy, lin­ja­sa­nee­raus

Uusi Con­sair CAMU D2 ‑koh­de­pois­to­lai­te oli teke­mäs­sä pölyn­hal­lin­taa Raken­nus­pal­ve­lu Tuo­men lin­ja­sa­nee­raus­koh­tees­sa Rai­sios­sa.

Laa­toit­ta­ja kiit­te­li eri­tyi­ses­ti sitä, että his­sit­tö­mäs­sä talos­sa sääs­tyy aikaa ja vai­vaa, kun pölyä­vää laas­tin­se­koi­tus­työ­tä ei tar­vit­se teh­dä ulko­na ja kan­taa ras­kai­ta pal­ju­ja por­tai­ta pit­kin. CAMU D2 ‑koh­de­pois­to­lait­teen suo­dat­ti­men vaih­to on nope­aa ja siis­tiä. Kat­so videol­ta, miten se tapah­tuu minuu­tis­sa.