Koh­de­pois­to on pölyn­tor­jun­nan ykkö­nen. Con­sair CAMU D2.

Puh­taat keuh­kot, puh­das työ­maa. Simple as that.

Kui­va-ainei­den sekoit­ta­mi­nen sot­kee työ­maan ja tun­tuu hen­gi­tyk­ses­sä. Eikö vain?

Onnek­si tähän on help­po rat­kai­su: Con­sair CAMU D2.

Con­sair CAMU D2 on äly­oh­jat­tu ja teho­kas koh­de­pois­to­lai­te, joka on kehi­tet­ty kui­va-ainei­den, kuten beto­nien, laas­tien ja tasoit­tei­den, vis­pi­lä­se­koi­tuk­sen pölynhallintaan.

CAMU D2 on heti käyt­tö­val­mis. Se toi­mii ilman ali­pai­neis­tus­ta tai osas­toin­tia. Työ­maan ede­tes­sä se siir­tyy hel­pos­ti ja nopeas­ti työ­pis­tees­tä toi­seen. Paten­toi­tu CAMU-säi­liö­esi­suo­da­tin kes­tää pit­kään ja on help­po vaihtaa.

Ota raken­nus­pö­ly tal­teen heti sen syn­ty­het­kel­lä käyt­tä­mäl­lä kohdepoistoa.

Koh­de­pois­toa käyt­tä­mäl­lä vai­keas­ti sii­vot­ta­van hie­no­pö­lyn mää­rä vähe­nee mer­kit­tä­väs­ti työ­maal­la, ja hen­gi­ty­sil­ma para­nee. Yksin­ker­tai­ses­ti: pölyn­hal­lin­ta voi olla helppoa.

Kaik­ki kehu­vat omia tuot­tei­taan. CAMUa kehu­vat muutkin.

Kat­so video Skans­kan uudisrakennuskohteesta.

Videol­la asiak­kaam­me ker­too, mik­si hän valit­si työ­maan kui­va-anei­den sekoi­tuk­ses­sa syn­ty­vän pölyn koh­de­pois­toon CAMUn ja kuin­ka sitä työ­maal­la käytetään.

 

Kat­so lisää refe­rens­se­jä lukui­sis­ta työ­mais­ta, joil­la CAMU on jo ollut pölynhallintahommissa.

Val­tio­neu­vos­ton ase­tus (Vna1267/​2019) syö­pä­vaa­ran tor­ju­mi­ses­ta työ­pai­koil­la tuli voi­maan tam­mi­kuus­sa 2020.

Fik­su pölyn­hal­lin­ta = hyö­ty­jä työmaalle.

Pölyn­hal­lin­ta on laatutekijä.

Hyvään sisäil­mas­ton laa­tuun val­miis­sa raken­nuk­ses­sa pää­set hal­lit­se­mal­la pölyä tehok­kaas­ti. Pölyn­hal­lin­ta on laa­tu­te­ki­jä ja samal­la mah­dol­li­suu­te­si tavoi­tel­la P1-puh­taus­luo­kan tilo­jen rakennushanketta.

Työn­te­ki­jä­si on suojassa.

Teho­kas raken­nusai­kai­sen pölyn koh­de­pois­to suo­jaa sekä työn­te­ki­jää että raken­nuk­sen lop­pu­käyt­tä­jää hai­tal­li­sel­ta kiviai­nes­pö­lyl­tä, jos­ta aiheu­tuu vaka­via terveysriskejä.

Tehok­kuus tuo säästöjä.

Nopeas­ti siir­ret­tä­vä ja hel­pos­ti sijoi­tet­ta­va koh­de­pois­to­työ­pis­te mini­moi huk­ka-ajan sekä tur­hat aske­leet. Hyvä suun­nit­te­lu ja help­po­käyt­töi­syys yhdes­sä sääs­tä­vät sinul­le aikaa, rahaa ja hermoja.

Han­ki CAMU D2 ja raken­nusi­mu­rit työmaallesi!

Toi­mi­tam­me työ­maal­le­si myös mark­ki­noi­den tehok­kaim­mat Ren­Luft-raken­nusi­mu­rit ja Sila-ali­pai­nes­ta­jat. Ota yhteyt­tä, jos tar­vit­set apua kalus­to­tar­pee­si kartoituksessa.

Klik­kaa alta ja tutus­tu kalus­toon. Löy­dät myyn­nin yhteys­tie­dot samal­ta sivulta.