Kuivaketju10 ja pöly

 

Vuo­den alus­sa voi­maan astu­neen Syö­pä­vaa­ran tor­jun­ta-ase­tuk­sen (Vna 1267/​2019) myö­tä raken­nusa­lal­le syn­tyi lisää vas­tui­ta ja vel­vol­li­suuk­sia, jot­ka kos­ke­vat enem­män tai vähem­män kaik­kia raken­nusa­lal­la toi­mi­joi­ta. Pölyn­tor­jun­ta ei sinän­sä ole uusi asia, mut­ta nyt sii­tä tuli pakol­lis­ta kai­kis­sa rakennushankkeissa.

Raken­nut­ta­jal­la on nyt vel­vol­li­suus vaatia

Uusi ase­tus ja viran­omai­sen ohjeis­tus jakaa entis­tä sel­vem­min vas­tuut ja vel­voit­teet eri raken­ta­jaos­a­puo­lien välil­le. Täs­sä jaos­sa myös raken­nut­ta­jal­la on entis­tä suu­rem­pi ja erit­täin tär­keä vas­tuun­kan­to­roo­li teet­täes­sään raken­nus­hank­kei­ta. Tätä oli­kin jo odo­tet­tu. Nyt raken­nut­ta­jal­la on vel­vol­li­suus vaa­tia ja ohjeis­taa pölyntorjuntaa!

Raken­nut­ta­ja voi vaikuttaa

Ennen ase­tuk­sen voi­maan­tu­loa, pölyn­tor­jun­ta oli raken­nusa­lal­la kuin kuu­ma peru­na, jos­ta kukaan ei oikein halun­nut ottaa vas­tuu­ta. Kvart­si­pö­lyn­tor­jun­ta käsi­tel­tiin raken­nus­hank­keis­sa tavan­omai­se­na vaa­ra­na, jota ei vält­tä­mät­tä sisäl­ly­tet­ty edes työ­tur­val­li­suus­asia­kir­joi­hin. Pää­ura­koit­si­jat ja aliu­ra­koit­si­jat hoi­ti­vat pölyn­tor­jun­nan par­haak­si kat­so­mal­laan taval­la, joka useim­mi­ten jäi tehos­te­tun lop­pusii­vouk­sen varaan.

Eni­ten har­mai­ta hiuk­sia pölyn­tor­jun­nas­sa aiheut­ti vas­tuun­ja­ko ja kus­tan­nus­ten jako, ja var­sin usein toteu­tuk­ses­sa men­tiin­kin siel­tä, mis­sä aita oli mata­lin. Raken­nut­ta­jil­le pää­ura­koit­si­jat perus­te­li­vat tätä vähem­mäl­lä byro­kra­tial­la ja kus­tan­nus­sääs­töil­lä, joka vali­tet­ta­vas­ti näkyi raken­nuk­sen käyt­tä­jäl­le pölyi­ses­sä lopputuloksessa.

Ennen ase­tuk­sen voi­maan­tu­loa­kin oli toki myös hyviä ja esi­mer­kil­li­siä hank­kei­ta, jois­sa pölyn­tor­jun­ta otet­tiin vaka­vas­ti. Näis­sä hank­keis­sa pölyn­tor­jun­taan panos­tet­tiin enem­män ja lähes aina laa­tu­tie­toi­sen raken­nut­ta­jan vaatimuksesta!

Raken­nut­ta­jan vas­tuut ja velvoitteet

Raken­nut­ta­jan on nyky­ään jo hyvis­sä ajoin suun­nit­te­lu­vai­hees­sa tuo­ta­va esil­le vaa­ti­muk­set, tavoit­teet ja menet­te­ly­oh­jeet, jot­ka kos­ke­vat pölyn­tor­jun­taa työmaalla.

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to AVI:n uuden ohjeis­tuk­sen mukaan raken­nut­ta­jan vas­tuut ja vel­voit­teet ovat seuraavat: 

 • Kir­jal­li­set menettelyohjeet 
  • Töi­den ajoi­tus, eri­tyi­set työ­me­ne­tel­mät, aliu­ra­koin­nin jär­jes­tä­mi­sen menet­te­lyt ja työ­hy­gie­ni­siä mit­tauk­sia kos­ke­vat menettelyt.
 • Työ­tur­val­li­suus­asia­kir­ja, tur­val­li­suus­sään­nöt tai menettelytapaohjeet 
  • Eri­tyi­siä vaa­ro­ja sisäl­tä­vien työ­me­ne­tel­mien vaa­ti­muk­set kvart­si­pi­toi­sel­le pölyl­le altis­tu­mi­sen pois­ta­mi­sek­si ja ehkäisemiseksi.
  • Hai­tal­lis­ta pölyä tuot­ta­via työ­me­ne­tel­miä kos­ke­vat vaa­ti­muk­set pölyn syn­ty­mi­sen ja leviä­mi­sen ehkäisemiseksi.
  • Muut työ­maan toi­min­toi­hin liit­ty­vät sei­kat, kuten hen­ki­lös­tö­ti­lo­jen sijain­tia kos­ke­vat vaatimukset.
 • Työ­hy­gie­ni­set mittaukset 
  • Mää­ri­tel­lään tar­ve mit­tauk­sil­le, ja jos ei nii­tä ei teh­dä, niin perus­te­lut mik­si mit­tauk­sia ei tarvita.
 • Suun­nit­te­lu­toi­mek­sian­to
  • Raken­nut­ta­jan on annet­ta­va suun­nit­te­li­jal­le ohjeet huo­mioi­da kvart­si­pi­toi­set tuot­teet, jos on mah­dol­lis­ta, että niis­tä vapau­tuu pölyä.
  • Suun­nit­te­li­jan on sel­vi­tet­tä­vä raken­nus­koh­teen käyt­tö­tar­koi­tus ja sitä kos­ke­vat  työsuojelumääräykset.
  • Suun­nit­te­li­ja vas­taa suun­ni­tel­miin­sa liit­ty­vis­tä tur­val­li­suus­sei­kois­ta, jois­sa hän on ollut tai voi­nut olla tie­toi­nen suun­ni­tel­lun koh­teen käyttötarkoituksesta.
  • Raken­nut­ta­jan on käsi­tel­tä­vä tur­val­li­suus­toi­men­pi­teet suun­nit­te­li­joi­den ja pää­to­teut­ta­jan kanssa.
  • Raken­nut­ta­jan tulee var­mis­taa, että pää­to­teut­ta­ja on teh­nyt tur­val­li­suus­suun­ni­tel­mat, jois­sa on huo­mioi­tu myös kvartsipöly.

  • Lue AVI:n uusi ohje

Vas­tuu­ta pölyn­tor­jun­nas­ta ei voi ulkoistaa

Pölyn­tor­jun­ta on pro­ses­si, jos­sa hal­li­taan tai ehkäis­tään usei­den ali­hank­ki­joi­den ja työn­te­ki­jöi­den syn­nyt­tä­mää pölyä useis­sa eri pro­jek­tin vai­heis­sa, myös saman­ai­kai­ses­ti eri puo­lil­la työ­maa­ta. Pöly levi­ää hel­pos­ti ilma­vir­to­jen muka­na, joten yhden­kin toi­mi­jan puut­teel­li­nen pölyn­tor­jun­ta voi pila­ta mui­den saa­vu­tuk­set, ja altis­taa myös muut työn­te­ki­jät rakennuspölylle.

Raken­nut­ta­jal­la ja pää­to­teut­ta­jal­la onkin kes­kei­nen roo­li onnis­tu­neen lop­pu­tu­lok­sen kan­nal­ta. He aset­ta­vat työ­maa­koh­tai­set vaa­ti­muk­set, ohjaa­vat toi­men­pi­tei­den täy­tän­töön­pa­noa, seu­raa­vat toi­men­pi­tei­den toteu­tus­ta ja myös vas­taa­vat vii­me kädes­sä lopputuloksesta.

Pölyn­tor­jun­nan onnis­tu­mi­nen työ­maal­la edel­lyt­tää siis kaik­kien raken­ta­jaos­a­puo­lien sitou­tu­mis­ta ja osal­lis­tu­mis­ta pölyn­tor­jun­taan. Osa toi­mis­ta, kuten työ­maa­sii­vous, voi­daan aina ulkois­taa ali­hank­ki­joil­le. Mut­ta se ei kos­ke vas­tuu­ta ja velvollisuuksia.

Täs­tä syys­tä ainoa oikea tapa saa­da pölyn­tor­jun­ta toi­mi­maan on ohja­ta työ­tä ylhääl­tä päin. Otta­kaa täs­tä kop­pi, rakennuttajat!

 

Tämä blo­gi on ensim­mäi­nen osa kol­men blo­gin sar­jaa, jos­sa käsit­te­lem­me AVI:n uusia ohjeis­tuk­sia. Kat­so jo ilmes­ty­nyt toi­nen osa, kol­mas osa ilmes­tyy pian:

Lue lisää AVI:n uudes­ta ohjeis­tuk­ses­ta, jol­la koh­de­pois­tos­ta tulee pakol­lis­ta pölyä­viä töi­tä teh­des­sä kvart­si­pö­ly­al­tis­tuk­sen raja-arvois­sa pysymiseksi.

Lue lisää uudes­ta syö­pä­ase­tuk­ses­ta tee­ma­si­vul­lam­me.