AVI:n ohje raken­nus­pö­lyn tor­jun­taan tekee koh­de­pois­tos­ta pakollista

AVIn tarkennettu ohje tekee kohdepoistosta pakollista consair

Raken­nus­työs­sä syn­ty­väl­le kvart­si­pö­lyl­le on ase­tet­tu raja-arvo ase­tuk­ses­sa syö­pä­vaa­ran tor­jun­nas­ta ja Alue­hal­lin­to­vi­ras­to AVI päi­vit­ti 30.7.2020 jo aikai­sem­min tou­ko­kuus­sa jul­kai­se­maan­sa ohjet­ta kvart­si­pö­lyn tor­jun­nas­ta raken­nus­työ­mail­la. Ja se tar­ken­nus tekee koh­de­pois­tos­ta pakol­lis­ta pölyä­vää työ­tä tehdessä!

(lisää…)

Raja-arvot syö­pä­vaa­ran tor­jun­ta ‑ase­tuk­sen noudattamisessa

uusi asetus syöpävaaran torjunnasta rakennustyömaalla voimaan

Me Con­sai­ril­la suh­tau­dum­me syö­pä­ris­kin tor­jun­taan äärim­mäi­sen vaka­vas­ti. Haluam­me aut­taa raken­ta­jia ymmär­tä­mään, mis­tä uudes­sa syö­pä­vaa­ral­li­sil­le aineil­le tapah­tu­vaan altis­tu­mi­seen liit­ty­väs­sä lain­sää­dän­nös­sä on kyse. Lue täs­tä teke­mäm­me yhteen­ve­to AVI:n anta­mas­ta lisä­va­lais­tuk­ses­ta ase­tuk­sen nou­dat­ta­mi­sen suhteen. 

(lisää…)

AVI:lta lisä­tie­toa syö­pä­vaa­ran tor­ju­mi­nen työs­sä ‑ase­tuk­sen noudattamiseen

Conceptual image of green tree shaped like human lungsSyö­pä­vaa­ran tor­ju­mi­nen työ­pai­koil­la ‑ase­tuk­sen nou­dat­ta­mi­seen tuli hel­mi­kuus­sa lisä­va­loa, kun AVI eli Alue­hal­lin­to­vi­ras­to jul­kai­si val­ta­kun­nal­li­sen ohjeis­tuk­sen. Ohjeis­tus­ta on nyt suun­nat­tu myös suo­raan rakennusalalle.

(lisää…)

Miten työ­hön liit­ty­vän syö­pä­vaa­ran tor­jun­ta ‑ase­tus­ta pitäi­si noudattaa?

Syöpäasetus-kuva

Ase­tus työ­hön liit­ty­vän syö­pä­vaa­ran tor­jun­nas­ta tuli voi­maan vuo­den 2020 alkaes­sa. Se on täy­sin sel­vää. Lue lisää tee­ma­si­vul­tam­me. Sen jäl­keen alkoi­kin mel­koi­nen sekaan­nus ja epä­tie­toi­suus sii­tä, miten ase­tus­ta raken­nusa­lal­la käy­tän­nös­sä pitää noudattaa.

Mitä lait­tei­ta tar­vi­taan? Miten ris­kiar­viot teh­dään? Mil­loin ja ket­kä ilmoi­te­taan ASA-rekis­te­riin. Kuin­ka pal­jon altis­tus­ta on lii­kaa? Kuka ohjeis­taa ja koska?

(lisää…)