Syöpäasetus-kuva

Ase­tus työ­hön liit­ty­vän syö­pä­vaa­ran tor­jun­nas­ta tuli voi­maan vuo­den 2020 alkaes­sa. Se on täy­sin sel­vää. Lue lisää tee­ma­si­vul­tam­me. Sen jäl­keen alkoi­kin mel­koi­nen sekaan­nus ja epä­tie­toi­suus sii­tä, miten ase­tus­ta raken­nusa­lal­la käy­tän­nös­sä pitää noudattaa.

Mitä lait­tei­ta tar­vi­taan? Miten ris­kiar­viot teh­dään? Mil­loin ja ket­kä ilmoi­te­taan ASA-rekis­te­riin. Kuin­ka pal­jon altis­tus­ta on lii­kaa? Kuka ohjeis­taa ja koska?

Ohjeis­tuk­sen oli­si pitä­nyt tul­la käyt­töön jo vii­me vuo­den puo­lel­la. Nyt ohjeis­tus­ta on tul­lut ripo­tel­len ja raken­nus­liik­keet saat­ta­vat teh­dä häti­köi­ty­jä pää­tök­siä. Neu­vom­me onkin, että älkää kii­reh­ti­kö, sil­lä kukaan muu­kaan ei vie­lä tie­dä mitään var­maa. Viran­omai­sil­ta on tulos­sa lisää ohjeis­tus­ta lähiaikoina.

Me Con­sai­ril­la kes­kus­te­lem­me kaik­kien osa­puol­ten kans­sa tii­viis­ti, ja tulem­me seu­raa­maan ohjeis­tus­ta. Tie­do­tam­me osal­tam­me heti, kun tie­toa on saa­ta­vil­la. Tilaa Pölyn­hal­lin­ta­vin­kit-uutis­kir­jeem­me niin saat lisä­tie­toa sähköpostiisi.

Tämä tie­de­tään ase­tuk­sen vaikutuksista:

 • Ase­tuk­sen ensi­si­jai­nen tavoi­te on vähen­tää työn­te­ki­jän altis­tus­ta; käy­tän­nös­sä tämä edel­lyt­tää pöly­mää­rän vähen­tä­mis­tä työmailla.
 • Ris­kien­hal­lin­ta on saa­ta­va kuntoon: 
  • Ris­kiar­vioi­den teko
  • Suun­ni­tel­mat ris­kien pienentämiseksi
  • Toi­men­pi­teet ris­kien pienentämiseksi
  • Lis­tan pitä­mi­nen syö­pä­vaa­ral­li­sis­ta aineis­ta: tie­dot aineis­ta ja seok­sis­ta, käy­tet­ty­jen mate­ri­aa­lien määrät
  • Lis­tan pitä­mi­nen altis­tu­neis­ta työn­te­ki­jöis­tä: altis­tu­mi­sen kes­to ja määrä
 • Pölyn­tor­jun­ta on huo­mioi­ta­va kai­kis­sa pölyä­vis­sä työvaiheissa.
 • Pölyn­tor­jun­ta­me­ne­tel­mien tulee olla tarkoituksenmukaisia.
 • Hen­ki­lö­koh­tai­sia suo­jai­mia käy­te­tään, jos muil­la mene­tel­mil­lä ei voi­da täy­sin estää altistumista.

Viran­omais­ten roo­lit ja tehtävät

Työ­hön liit­ty­vän syö­pä­vaa­ran tor­ju­mi­ses­sa on kak­si tär­ke­ää viran­omais­ta: AVI eli Alue­hal­lin­to­vi­ras­to sekä TTL eli Työterveyslaitos.

Työ­ter­veys­lai­tok­sen rooli:

 • TTL kerää tie­toa työn­te­ki­jöis­tä sekä työ­nan­ta­jis­ta työ­hön liit­ty­vän syö­pä­ris­kin osalta.
 • TTL pitää ns. ASA-rekis­te­riä, johon kerä­tään tie­to syö­pä­vaa­ral­li­sil­le aineil­le altis­tu­neis­ta työn­te­ki­jöis­tä sekä tie­dot aineis­ta, joil­le altis­tu­mi­nen on tapahtunut.
 • TTL jul­kai­si 5.2. uusia ohjei­ta ASA-ilmoit­ta­jil­le. https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2020/02/Ohjeita_ASA_rekisteriin_ilmoittamisesta_5‑2–2020.pdf
 • ASA-ilmoi­tuk­set teh­dään vuo­sit­tain. Vuo­den 2020 osal­ta ilmoi­tuk­set teh­dään 1.1.2021–31.3.2021 eli sii­nä vai­hees­sa, kun kaik­ki tar­vit­ta­va tie­to altis­tu­neis­ta työn­te­ki­jöis­tä ja aineis­ta, joil­le altis­tu­mis­ta on tapah­tu­nut, on olemassa.
 • Jos työ­hy­gie­ni­siä ja bio­lo­gi­sia mit­tauk­sia ei ole teh­ty tai muu­ta tie­toa ei ole hyö­dyn­net­tä­vis­sä, niin rekis­te­riin tuli­si ilmoit­taa hen­ki­löt, jot­ka ovat altis­tu­neet työ­teh­tä­väs­sään syö­pä­vaa­ral­li­sil­le aineil­le 20 päi­vä­nä vuo­des­sa mer­kit­tä­vän osan työ­ajas­taan (yli 2h).
 • Lisä­tie­toa ASA-rekis­te­ris­tä löy­dät TTL:n sivuil­ta.

Alue­hal­lin­to­vi­ras­ton rooli:

 • AVI eli Alue­hal­lin­to­vi­ras­to val­voo, että ase­tus­ta noudatetaan.
 • Val­ta­kun­nal­li­nen yhteis­val­von­ta­han­ke on käyn­nis­sä. Sii­nä käy­dään läpi mm. ohjeis­tus­ta kvart­si­pö­ly­al­tis­tuk­sen valvonnasta.
 • Lisä­tie­toa hank­keen tulok­sis­ta on odo­tet­ta­vis­sa hel­mi­kuun lopussa.

Mitä emme tie­dä ase­tuk­sen vaikutuksista?epaselvat_vaatimukset

 • Kuin­ka tiu­kas­ti viran­omai­nen tulee val­vo­maan syö­pä­vaa­ral­li­sil­le aineil­le altistumista?
 • Kuin­ka altis­tu­mis­ta pitäi­si mita­ta rakennustyömailla?
 • Mit­kä ovat lopul­li­set kus­tan­nuk­set työ­mail­le ase­tuk­sen noudattamisesta?

Näi­hin ja moniin mui­hin avoi­miin kysy­myk­siin odo­tam­me vastauksia.

Tilaa Pölyn­hal­lin­ta­vin­kit-uutis­kir­jeem­me alta niin saat lisä­tie­toa sähköpostiisi.