Tahtituotanto ja pölynhallinta lean-rakentamisessa

Tah­ti­tuo­tan­to on ollut esi­mer­kik­si Raken­nus­leh­des­sä pal­jon esil­lä vuon­na 2019. Sii­tä odo­te­taan mer­kit­tä­viä hyö­ty­jä läpi­me­noai­ko­jen paran­ta­mi­ses­sa. Raken­nus­leh­den mukaan pilot­ti­koh­teis­sa on saa­tu jopa 30–50 pro­sent­tia pois sisä­val­mis­tus­töi­den läpi­me­noa­jois­ta. Sen kum­mem­min las­kin­ta esiin otta­mat­ta taju­aa, että kyse on mer­kit­tä­väs­tä kus­tan­nus­sääs­tös­tä. Sääs­tö­jä ei kui­ten­kaan syn­ny, mikä­li val­loil­leen pääs­syt pöly aiheut­taa tahtirikkoja.

Mitä on tahtituotanto?

Tah­ti­tuo­tan­nos­sa raken­nus­pro­jek­ti koos­tuu ident­ti­sis­tä, toi­si­aan kes­key­ty­mät­tä seu­raa­vis­ta työ­ko­ko­nai­suuk­sis­ta. Tuo­tan­to­no­peus on vakioi­tu tasai­sek­si vir­tauk­sek­si, mikä tekee pro­jek­tis­ta ennus­tet­ta­vam­man. Tuo­tan­to­sys­tee­min stan­dar­doin­ti, tuo­tan­non erä­ko­ko­jen ja pus­ku­rei­den pie­nen­tä­mi­nen sekä sel­keä tilan­ne­ku­va tuo­tan­non ete­ne­mi­ses­tä teke­vät tah­ti­tuo­tan­nos­ta tehokkaan.

Tahtituotannon "juna" mestalta toiselle

Esi­mer­kik­si asun­to­ra­ken­ta­mi­ses­sa tah­ti­tuo­tan­nos­sa tii­mi työs­ken­te­lee tie­tyn ajan, esi­mer­kik­si päi­vän, samas­sa huo­neis­tos­sa tai sen osas­sa. Sen jäl­keen tii­mi siir­tyy “junan lail­la” eteen­päin seu­raa­vaan paik­kaan, ja tekee täy­sin samat työt siel­lä. Täl­lä mene­tel­mäl­lä läpi­me­noai­ka lyhe­nee, ja mah­dol­li­set laa­tuon­gel­mat tule­vat heti esiin, eivät­kä vas­ta lop­pu­tar­kas­tuk­ses­sa, kuten nor­maa­lil­la raken­nus­ta­val­la usein tapahtuu.

Tah­ti­tuo­tan­non toteu­tus para­nee oppi­mi­sen myö­tä työn edis­tyes­sä, mut­ta vain, jos poruk­ka pysyy koko ajan sama­na, eikä aina uut­ta poruk­kaa jou­du­ta vähän väliä perehdyttämään.

Tah­ti­tuo­tan­non häi­riö­te­ki­jät pysäyt­tä­vät “junan”

Perin­tei­ses­sä raken­ta­mi­sen mal­lis­sa työ­maal­la on yleen­sä vapai­ta mes­to­ja, joi­ta voi­daan käyt­tää vara­ti­loi­na häi­riö­ti­lan­teis­sa. Esi­mer­kik­si kun seu­raa­vak­si työ­koh­teek­si suun­ni­tel­tu mes­ta ei ole­kaan val­mis, voi­daan siir­tyä jon­ne­kin muu­al­le. Tah­ti­tuo­tan­nos­sa tätä mah­dol­li­suut­ta ei ole, vaan häi­riö­te­ki­jät, kuten levin­nyt pöly tai lii­an hidas kui­vu­mi­nen (joka sekin voi joh­tua pölys­tä) aiheut­ta­vat perin­teis­tä raken­ta­mi­sen mal­lia isom­man ongel­man. Jos jokin mes­ta ei ole­kaan kun­nos­sa, ei seu­raa­va osa pää­se­kään alka­maan, ja “juna” pysäh­tyy tai aina­kin hidastuu.

Tah­ti­tuo­tan­to toi­mies­saan tehok­kaas­ti tuot­taa ajan­sääs­töä. Vaik­ka se on häi­riö­herk­kää, on sil­lä­kin posi­tii­vi­nen puo­len­sa: ongel­mat on havait­ta­va ja kor­jat­ta­va reaa­lia­jas­sa ja nopeas­ti, mikä suju­voit­taa seu­raa­via vai­hei­ta ja ohjaa teke­mään kaik­ki työt oike­aan aikaan. Tämä toi­min­ta­ta­pa paran­taa lopputulosta.

Pölyn­hal­lin­ta tahtituotannossa

Jot­ta juna kul­kee, on häi­riö­te­ki­jät pyrit­tä­vä estä­mään jo enna­kol­ta. Hyväl­lä pölyn­hal­lin­nal­la var­mis­tut sii­tä, että pöly ei pilaa jo val­mis­tu­nei­ta pin­to­ja, hidas­ta kui­vu­mis­ta tai vii­väs­ty­tä ete­ne­mis­tä sii­vousu­ra­koi­den takia. Käy­tä ali­pai­neis­ta­jaa, osas­toin­tia, koh­de­pois­toa sekä pölyä­mät­tö­miä mate­ri­aa­le­ja ja työ­me­ne­tel­miä. Hyvä pro­ses­si­mai­nen pölyn­hal­lin­ta aut­taa myös teke­mään raken­nus­työ­tä jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti, mes­ta ker­ral­laan val­miik­si. Ja sii­tä­hän tah­ti­tuo­tan­nos­sa on kysymys.

Jutun läh­teet ja link­ke­jä tah­ti­tuo­tan­toa kos­ke­viin aineistoihin:

Fira:
Tah­tiai­ka ja tah­ti­tuo­tan­to raken­ta­mi­ses­sa | Fira Sitedrive

Lean Con­struc­tion Ins­ti­tu­te:
Tah­ti­tuo­tan­to vaa­tii pon­nis­te­lu­ja, mut­ta tuo tuloksia 

Raken­nus­leh­den jut­tusar­ja tah­ti­tuo­tan­nos­ta:
Tah­ti­tuo­tan­to

Aal­to-yli­opis­to:
Buil­ding 2030 – Tah­ti suun­nit­te­lus­sa ja tuo­tan­nos­sa loppuraportti

Tee­mu Kling­berg (Met­ro­po­lia raken­nus­mes­ta­rin opin­näy­te­työ):
Tah­ti­tuo­tan­to ker­ros­ta­lo­hank­keen sisätyövaiheessa