Näin käsit­te­let kui­va-aines­säk­ke­jä pölyt­tö­mäs­ti

Näin käsit­te­let kui­va-aines­säk­ke­jä pölyt­tö­mäs­ti

Koh­de­pois­to­lai­te­kaan ei pelas­ta työ­maa­ta sot­kul­ta, jos laasti‑, beto­ni- ja sement­ti­säk­ke­jä käsi­tel­lään huo­li­mat­to­mas­ti nii­tä varas­toi­taes­sa, siir­ret­täes­sä, kaa­det­taes­sa sekoi­tet­ta­vak­si sekä hävi­tet­täes­sä.

Täs­sä vink­ke­jä säk­kien käsit­te­lyyn ja miten ali­pai­neis­tus­kop­pia sekä eri­tyi­ses­ti koh­de­pois­to­lai­tet­ta, kuten CAMUa, voi hyö­dyn­tää pölyn­hal­lin­nas­sa myös näis­sä työ­vai­heis­sa. Lue blo­gis­tam­me lisää sekoi­tus­ko­pin ja koh­de­pois­to­lait­teen erois­ta.

Kui­va-aines­säk­kien varas­toin­ti

Oikein varas­toi­tu­na säkit säi­ly­vät pidem­pään. Säk­ki pöli­see jon­kin ver­ran aina kuin sitä siir­re­tään. Säi­ly­tä säkit kuor­ma­la­voil­la sel­lai­sis­sa eris­sä, jois­sa säk­kien tois­tu­vaa siir­te­lyä laval­ta toi­sel­le voi­daan vält­tää. Las­taa säkit kuor­ma­la­voil­le ulko­na tai sekoi­tus­ko­pis­sa. Voit myös hal­li­ta pölyisyyttä valit­se­mal­la kool­taan pie­niä säkkejä suur­ten säkkien sijaan. Täl­löin ris­kit pölyn leviä­mi­seen pie­ne­ne­vät. Voit myös säi­lyt­tää säk­ke­jä sekoi­tus­ko­pis­sa. Kopin tulee kui­ten­kin olla riit­tä­vän suu­ri, jot­ta työn­te­ki­jöil­le jää tar­peek­si tilaa työs­ken­nel­lä.

Säk­kien siir­tä­mi­nen

Koh­de­pois­to­lai­tet­ta käy­tet­täes­sä sekoi­tus­pis­te voi sijai­ta työs­ken­te­ly­alu­eel­la. Siir­rä täl­löin säkit sekoi­tus­pis­tee­seen kuor­ma­la­val­la ja varo vau­rioit­ta­mas­ta säk­ke­jä siir­to­rei­til­lä terä­viin kul­miin tms. Sekoi­tus­pis­tees­sä kuor­ma­la­va kan­nat­taa sijoit­taa sopi­vaan paik­kaan, mis­tä siir­to­mat­ka ei ole kovin pit­kä, eikä ris­kiä säkin putoa­mi­ses­ta ja hajoa­mi­ses­ta ole.

Sekoi­tus­pis­tees­sä ole­van kui­va-aines­säk­ke­jä sisäl­tä­vän lavan vie­reen pitäi­si myös mah­tua koh­de­pois­ta­ja, ja olla riit­tä­väs­ti tilaa työs­ken­nel­lä. Käyn­nis­tä koh­de­pois­ta­ja ennen kuin säk­kiä siir­re­tään, kos­ka sen täy­den imu­te­hon saa­vut­ta­mi­seen menee het­ki. Siir­rä säk­ki varo­vas­ti koh­de­pois­ta­jan vai­ku­tusa­lu­eel­le, joka on noin 1 m³.

Mikä­li käy­tät vis­pi­lä­se­koi­tuk­ses­sa sekoi­tus­kop­pia, säk­kien siir­tä­mi­ses­sä kan­nat­taa sil­ti olla varo­vai­nen kopin sisäl­lä ja vält­tää tur­haa pölyn syn­ty­mis­tä.

Kaa­ta­mi­nen sekoi­tuk­ses­sa

Tee kaik­ki työ­vai­heet mah­dol­li­sim­man lähel­lä koh­de­pois­ta­jan imuauk­koa. Avaa säk­ki mah­dol­li­sim­man siis­tis­ti koh­de­pois­ta­jan vai­ku­tusa­lu­eel­la ja kaa­da kiviai­nes pal­juun hal­li­tus­ti. Nou­da­ta myös varo­vai­suut­ta vis­pi­län käy­tös­sä. Käyn­nis­tä se vas­ta, kun vis­pi­lä on sekoi­tet­ta­van mas­san sisäl­lä.

Ali­pai­neis­tus­ko­pis­sa kaa­ta­mi­nen kan­nat­taa myös teh­dä hal­li­tus­ti, tur­haa pölyt­tä­mis­tä vält­täen. Lue lisää ali­pai­neis­tuk­sen oikeas­ta toteu­tuk­ses­ta.

Tyh­jien kui­va-aines­säk­kien hävit­tä­mi­nen

Tämä vai­he on usein yllät­tä­vän sot­kui­sa. Kun säk­ki on tyh­jä, on tur­ha ravis­tel­la sitä ja levit­tää yli­mää­räis­tä pölyä ympä­ris­töön. Tait­te­le säk­ki huo­lel­li­ses­ti käyn­nis­sä ole­van koh­de­pois­ta­jan edes­sä siten, että säkis­tä ei enää valu kiviai­nes­ta, eli säkin suu jää tai­tok­sen sisään. Sen jäl­keen siir­rä tyh­jä, tai­tel­tu säk­ki jäte­säk­kiin tai jäte-asti­aan. Vie tyh­jät säkit jäte­sä­kis­sä ulos jät­teen­ke­räyk­seen.

Sama kos­kee ali­pai­neis­tus­kop­pia, siir­rä tyh­jät säkit ros­ka-astias­sa ulos.

Näil­lä varo­toi­men­pi­teil­lä työ­maa pysyy siis­tim­pä­nä myös koh­de­pois­to­lait­teen tai ali­pai­neis­tus­ko­pin ulot­tu­mat­to­mis­sa ole­vis­sa työ­vai­heis­sa.

Miner­vas­ko­lan-P1-työ­maal­la hal­li­taan pölyä CAMUl­la

Miner­vas­ko­lan-P1-työ­maal­la hal­li­taan pölyä CAMUl­la

Hel­sin­gin kau­pun­gin vaa­ti­muk­ses­ta Pylon Oy toteut­taa Miner­vas­ko­la­nin sanee­rauk­sen P1-puh­taus­luo­kan mukai­ses­ti, jol­loin tar­vi­taan erin­omais­ta pölynhallintaa.

Pölynhallintasuunnitelmassa vaa­dit­tiin käytettäväksi ali­pai­neis­ta­jaa tai vas­taa­vaa rat­kai­sua. CAMU-koh­de­pois­ta­ja valit­tiin osak­si Miner­vas­ko­la­nin P1-työmaata.

Lue case stu­dys­tä lisää Miner­vas­ko­la­nin P1-pölyn­hal­lin­ta­rat­kai­suis­ta CAMUn avul­la ja kat­so videol­ta Pylon Oy:n työn­joh­ta­jan San­te­ri Kem­pin haas­tat­te­lu.

Kyse­ly: Mik­si haluat hal­li­ta raken­nus­pö­lyä?

Kyse­ly: Mik­si haluat hal­li­ta raken­nus­pö­lyä?

Teem­me nyt nopean kyse­lyn raken­nusa­lan ammat­ti­lai­sil­le. Kyse­lyyn vas­taa­mi­nen kes­tää vain noin 2 minuut­tia.

Haluam­me tie­tää, mikä on sinul­le ensi­si­jai­nen syy teh­dä pölyn­hal­lin­taa raken­nus­työ­maal­la. Onko syy työn­te­ki­jöi­den ter­vey­den suo­je­le­mi­nen, työ­maan puh­taus tai raken­ta­mi­sen laa­tu? Onko syy ulko­puo­lel­ta tule­vas­sa pai­nees­sa, eli vaa­tii­ko tilaa­ja tai val­vo­ja pölyn­hal­lin­taa? Saa­mam­me tie­don avul­la pys­tym­me ker­to­maan pölyn­hal­lin­nas­ta yhä parem­min myös niil­le, jot­ka vie­lä eivät ole pölyn­hal­lin­nan tär­key­teen havah­tu­neet.

Arvom­me kaik­kien vas­tan­nei­den ja yhteys­tie­ton­sa jät­tä­nei­den kes­ken kol­me lef­fa­lip­pu­pa­ket­tia, jos­sa on 4 lip­pua (Finn­ki­no). Käy­täm­me yhteys­tie­to­ja­si vain arvon­nas­sa.

Kyse­ly on päät­ty­nyt. Kat­so kyse­lyn tulok­set tääl­tä.

Kii­tos kai­kil­le kyse­lyyn osal­lis­tu­neil­le. Arvon­ta­pal­kin­not on toi­mi­tet­tu voit­ta­jil­le.

6 teko­syy­tä lai­min­lyö­dä pölyn­hal­lin­ta

6 teko­syy­tä lai­min­lyö­dä pölyn­hal­lin­ta

Täs­sä koo­tut teko­syyt, mik­si pölyn­hal­lin­taa raken­nus­työ­mail­la ei teh­dä:

Teko­syy 1: Kun ei nuo työn­te­ki­jät viit­si vai­vau­tua suo­je­le­maan omaa ter­veyt­tään tai työym­pä­ris­tön puh­taut­ta. Ihan sama mitä niil­le sanoo. Välin­pi­tä­mä­tön­tä sak­kia. Nupit kaak­koon ja rok­ki soi­maan.

Työn­te­ki­jät saa­daan vai­vau­tu­maan, kun työ­maal­la on pölyn­hal­lin­ta­pro­ses­si kun­nos­sa, kou­lu­tuk­set ja ohjeis­tuk­set saa­ta­vil­la ja asi­aan kiin­ni­te­tään riit­tä­väs­ti huo­mio­ta. Käy­tän­tö­jä muu­te­taan vähi­tel­len, vai­keas­ta alus­ta ei kan­na­ta lan­nis­tua.

Teko­syy 2: Ei pölys­tä mitään hait­taa ole. Niis­tää nenän ja yskäi­see pari ker­taa, se on sii­nä. Vaat­teis­ta­kin se läh­tee, kun ravis­taa kun­nol­la. Mie­luum­min sisä­ti­lois­sa, jot­tei tule vilu.

Pölyn vaa­ral­li­suu­des­ta kan­nat­taa valis­taa kaik­kia raken­ta­mi­sen osa­puo­lia. Tie­tä­mät­tö­myys ei ole hyväk­syt­tä­vä teko­syy. Lue täs­tä lisää raken­nus­pö­lys­tä.

Teko­syy 3: Onhan hen­gi­tys­suo­jai­met­kin kek­sit­ty. Eivät­kö ne muka rii­tä?

Hen­gi­tys­suo­jai­met suo­jaa­vat vain työn­te­ki­jän keuh­ko­ja sil­lä het­kel­lä ilmas­sa ole­val­ta pölyl­tä. Tie­sit­kö, että Ilman puhal­lin­ta ole­via hen­gi­tyk­sen­suo­jai­mia tuli­si käyt­tää vain kak­si tun­tia päi­väs­sä. Hen­ki­lö­suo­jaus ei kos­kaan sai­si olla ensim­mäi­nen kei­no tor­jua ammat­ti­tau­te­ja. Raken­nuk­seen jää­vä pöly hait­taa myös raken­nuk­sen tule­vaa käyt­tä­jää.

Teko­syy 4: Ei ennen­kään ole teh­ty pölyn­hal­lin­taa. Ei nyt­kään siis tar­vit­se.

Jos pölyn­hal­lin­ta onkin ollut retu­pe­räl­lä, aina on hyvä het­ki lait­taa asia vih­doin kun­toon! Raken­ta­mi­sen laa­tu para­nee ker­ta­hei­tol­la. Pak­su pöly­mat­to hou­kut­te­lee seu­rak­seen myös mui­ta ros­kia. Jos työ­maal­la on val­miik­si sot­kuis­ta ali­hank­ki­jat eivät viit­si sii­vo­ta jäl­ki­ään, vaan ros­kat jää­vät hel­pos­ti sii­hen mis­sä ne syn­ty­vät. Ros­kien vie­reen taas kasaan­tuu lau­dan­pät­kiä ja muu­ta roi­naa: kier­re on val­mis.

Teko­syy 5: Sii­voa­maan jou­tuu joka tapauk­ses­sa, samal­la vai­val­la sii­vo­aa enem­män­kin pölyä.

Sii­voa­mis­ta on vähem­män, kun pölyä tor­ju­taan aktii­vi­ses­ti jo sen syn­ty­het­kel­lä koh­de­pois­to­lait­teil­la sekä hoi­de­taan pas­sii­vi­sel­la pölyn­hal­lin­nal­la ali­pai­neis­tuk­sen, ilman­vaih­don ja osas­toin­nin avul­la. Lue täs­tä lisää raken­nus­sii­vouk­ses­ta.

Teko­syy 6: Pölyn­hal­lin­ta on yli­mää­räis­tä työ­tä, joka kes­tää kau­an ja mak­saa. Eikä sii­tä saa raho­jaan takai­sin raken­nut­ta­jal­ta.

Pölyn­hal­lin­ta on kus­tan­nus, joka mak­saa itsen­sä takai­sin pie­nen­ty­nei­nä sii­vous­ku­lui­na ja asia­kas­tyy­ty­väi­syy­te­nä. Puh­das työym­pä­ris­tö lisää myös työ­te­hoa. Lue täs­tä lisää pölyn­hal­lin­nan tuo­mis­ta kus­tan­nus­sääs­töis­tä kor­jaus­ra­ken­ta­mi­ses­sa.

Pölyn­hal­lin­nas­ta, P1-raken­ta­mi­ses­ta, sisäil­mas­ta ja puh­tau­den hal­lin­nas­ta raken­nus­työ­maal­la on kes­kus­tel­tu ja niis­tä ohjeis­tet­tu jo koh­ta pari­kym­men­tä vuot­ta. Mut­ta yhä edel­leen jär­jes­tel­mäl­li­nen ja tavoit­teel­li­nen pölyn­hal­lin­ta, kuten P1-puh­taus­luo­kan raken­ta­mi­nen, on lii­an usein pel­käs­tään pape­ril­la.

Eli teko­syyt pois ja hal­lit­se­maan pölyä!

Rakennus­siivous on laadun­varmistaja P1-raken­ta­­mi­ses­sa

Rakennus­siivous on laadun­varmistaja P1-raken­ta­­mi­ses­sa

Pölyn­hal­lin­ta raken­ta­mi­ses­sa on laa­tua­sia ja raken­nus­sii­vous on osa sitä. Raken­nus­töi­den puh­taus­luo­ki­tus P1 kuvaa raken­nus­ta­paa, jol­la pääs­tään hyvään ja tavoi­tel­tuun sisäil­man laa­tuun. P1-raken­ta­mi­sen pölyn­hal­lin­ta­pro­ses­sin on olta­va kun­nos­sa, jot­ta tavoi­tel­tui­hin sisäil­ma­luok­kiin S1 tai S2 pääs­tään. Hyvä pölyn­hal­lin­ta­pro­ses­si on kol­mi­vai­hei­nen. Pro­ses­siin kuu­luu aktii­vi­nen pölyn­hal­lin­ta eli pölyn syn­ty­mi­sen mini­moin­ti, pas­sii­vi­nen pölyn­hal­lin­ta eli pölyn leviä­mi­sen estä­mi­nen ja kor­jaa­vat toi­men­pi­teet eli raken­nus­sii­vous.

Voi­si jopa kär­jis­te­tys­ti sanoa, että jos pölyä jou­du­taan mer­kit­tä­väs­sä mää­rin sii­voa­maan, on pölyn­hal­lin­ta epä­on­nis­tu­nut. Raken­nus­sii­vous­ta ei voi­da kos­kaan vält­tää koko­naan. Tur­han työn mää­rää voi­daan kui­ten­kin vähen­tää ennal­ta ehkäi­se­vil­lä toi­men­pi­teil­lä, jol­loin sii­vous­työs­sä voi­daan kes­kit­tyä yhä enem­män laa­dun tuot­ta­mi­seen. Kun miel­lät raken­nus­sii­vouk­sen yhdek­si raken­nus­pro­ses­sin työ­vai­heek­si, ei se jää mui­den töi­den jal­koi­hin. Hyväl­lä suun­nit­te­lul­la pää­set par­haa­seen lop­pu­tu­lok­seen, ja eli­mi­noit pääl­lek­käi­set työ­vai­heet, odo­tusa­jat ja jo ker­taal­leen teh­dyn työn uudel­leen teke­mi­sen.

P1-raken­ta­mi­sen pölyn­hal­lin­ta­vaa­ti­muk­set

P1-työ­maal­la raken­nus­sii­vous ainoa­na toi­men­pi­tee­nä ei siis ole riit­tä­vä rat­kai­su. Sii­vous on kor­jaa­va toi­men­pi­de, jon­ka roo­li pitäi­si näh­dä ensi­si­jai­ses­ti laa­dun­var­mis­ta­ja­na. Tämä tar­koit­taa sitä, että pölyn­hal­lin­ta on läs­nä kai­kis­sa työ­vai­heis­sa koko raken­ta­mi­sen ajan. Myös sii­vouk­ses­sa, jos­sa on käy­tet­tä­vä pölyä­mät­tö­miä sii­vous­me­ne­tel­miä suun­ni­tel­man ja ohjei­den mukai­ses­ti. Sii­vouk­sen laa­tua seu­ra­taan ja poik­kea­mat doku­men­toi­daan sekä teh­dään suun­ni­tel­ma nii­den kor­jaa­mi­sek­si. Luo­vu­tus­kun­nos­sa ole­van raken­nuk­sen pin­noil­la ei saa olla hie­no­ja­kois­ta pölyä, joka voi levi­tä hen­gi­ty­sil­maan raken­nuk­sen käy­tön aika­na. Myös pii­loon jää­vien raken­tei­den, kuten ala­kat­to­jen ja ilman­vaih­to­ka­na­vien sisä- ja ulko­pin­to­jen on olta­va puh­tai­ta. Ilman­vaih­to­ka­na­vien sisä­pin­to­jen puh­taus on tar­kis­tet­ta­va ja tar­vit­taes­sa puh­dis­tet­ta­va ennen toi­min­ta­ko­kei­ta. Ilman­vaih­to­ka­na­vien pin­to­jen ja myös mui­den raken­nuk­sen pin­to­jen puh­taus voi­daan tar­kis­taa esi­mer­kik­si gee­li­teip­pi­me­ne­tel­mäl­lä.

Sii­vous on teh­tä­vä oikein P1-työ­maal­la

Alla on joi­ta­kin eri­tyi­ses­ti P1-raken­ta­mi­ses­sa huo­mioi­ta­via raken­nus­sii­vouk­seen liit­ty­viä ohjei­ta.

 • Tee sii­vous­suun­ni­tel­ma perus­tuen tavoi­tel­tuun sisäil­ma­luo­ki­tuk­seen ja P1-raken­ta­mi­seen
 • Kou­lu­ta sii­vous­hen­ki­lö­kun­ta P1-sii­vouk­seen ja tie­do­ta jat­ku­vas­ti

Mene­tel­mät ja väli­neet

 • Käy­tä sii­vouk­ses­sa pölyä sito­via sii­vous­me­ne­tel­miä, jot­ta hiuk­ka­set eivät nouse pin­noil­ta sisäil­maan
 • Imu­roi kar­kea irto­li­ka tai kokoa se lat­tian­kui­vain­las­tal­la. Pois­ta hie­no irto­li­ka nih­keä­pyy­hin­näl­lä vet­tä sie­tä­vil­tä, sileil­tä pin­noil­ta.
 • Älä käy­tä sii­vouk­ses­sa har­jaa­via mene­tel­miä. Har­jan käyt­tö on kiel­let­tyä P1-puh­taus­luo­kas­sa.
 • Käy­tä sii­vouk­ses­sa las­taa ja kes­kus­pö­ly­ni­mu­ria, tai teol­li­suusi­mu­ria, jos­sa on HEPA-suo­da­tin. Pölyn siir­ty­mi­nen ilmaan sii­vo­tes­sa aiheu­tuu usein imu­rin let­kun siir­tä­mi­ses­tä, joten kiin­ni­tä let­kun käsit­te­lyyn huo­mio­ta. Kan­net­ta­va imu­ri voi olla toi­mi­va rat­kai­su. Puh­dis­ta imu­ri aina käy­tön jäl­keen ja vaih­da suo­da­tin val­mis­ta­jan ohjeen mukai­ses­ti
 • Kiin­ni­tä huo­mio­ta mui­den­kin sii­vous­vä­li­nei­den valin­taan. Esim. mik­ro­kui­tui­set sii­vous­teks­tii­lit sito­vat hyvin pölyä ja nii­tä voi myös kos­teut­taa pölyn­si­don­nan paran­ta­mi­sek­si
 • Levy­ke­hys­mop­pi, jos­sa on pölyä sito­va lan­kao­sa, on hyvä myös taso­pin­to­jen ja sei­nien sekä kalus­tei­den pyy­hin­tään

Työ­maan jär­jes­tys, jol­la paran­ne­taan sii­vot­ta­vuut­ta

 • Var­mis­ta, ettei työ­maan tilois­sa varas­toi­da pit­kiä aiko­ja raken­nus­ma­te­ri­aa­le­ja tai mui­ta tar­vik­kei­ta, jot­ka estä­vät tilo­jen sii­vous­ta.
 • Vaa­di, että työ­vai­heis­sa tar­vit­ta­vat raken­nus­ma­te­ri­aa­lit säi­ly­te­tään hel­pos­ti siir­ret­tä­vien kuor­ma­la­vo­jen pääl­lä, jot­ta mate­ri­aa­lien alle ei pää­se syn­ty­mään vai­keas­ti sii­vot­ta­via pöly­louk­ku­ja.
 • Kuor­mat täy­tyy vie­lä suo­ja­ta pres­suil­la tai muo­veil­la, jot­ta mah­dol­li­set pöly­las­keu­mat ovat hel­pos­ti sii­vot­ta­vis­sa.
 • Kerää jät­teet työ­pis­te­koh­tai­siin jäteas­tioi­hin, joi­ta on riit­tä­vä mää­rä ja tyh­jen­nä ne sään­nöl­li­ses­ti

Vähen­nä pölyä ja toteu­ta hyvää ilman­laa­tua

Valit­se­mal­la vähem­män pölyä­vät mate­ri­aa­lit ja mene­tel­mät sekä käyt­tä­mäl­lä pölyn koh­de­pois­to­lait­tei­ta työ­maal­la toteu­te­taan aktii­vis­ta pölyn­tor­jun­taa. Ilman­puh­dis­ti­mia ja ali­pai­neis­ta­jia käyt­tä­mäl­lä sekä osas­toi­mal­la eri työ­vai­heis­sa ole­vat tilat, luo­daan perus­ta raken­nuk­sen hyväl­le sisäil­mas­tol­le. Näil­lä ennal­ta ehkäi­se­vil­lä toi­men­pi­teil­lä voi­daan vähen­tää työ­maan pöly­kuor­maa ja eri­tyi­ses­ti pien­hiuk­kas­ten mää­rää jopa kym­me­nil­lä kiloil­la. Siis, kym­me­niä kilo­ja vähem­män hen­gi­tet­tä­vää ja vai­keas­ti sii­vot­ta­vaa hie­no­pö­lyä!   Läh­tee­nä käy­tet­ty mm. Tar­ja Anders­so­nin Raken­nus­sii­vous-kir­jaa