AVIn tarkennettu ohje tekee kohdepoistosta pakollista consair

Raken­nus­työs­sä syn­ty­väl­le kvart­si­pö­lyl­le on ase­tet­tu raja-arvo ase­tuk­ses­sa syö­pä­vaa­ran tor­jun­nas­ta ja Alue­hal­lin­to­vi­ras­to AVI päi­vit­ti 30.7.2020 jo aikai­sem­min tou­ko­kuus­sa jul­kai­se­maan­sa ohjet­ta kvart­si­pö­lyn tor­jun­nas­ta raken­nus­työ­mail­la. Ja se tar­ken­nus tekee koh­de­pois­tos­ta pakol­lis­ta pölyä­vää työ­tä tehdessä!

Kvart­si­pö­lyn raja-arvo alit­tuu kohdepoistolla

Kvart­si­pö­lyn tor­jun­taoh­je perus­tuu Val­tio­neu­vos­ton ase­tuk­seen työ­hön liit­ty­vän syö­pä­vaa­ran tor­jun­nas­ta (1267/​2019), joka nyt mää­rää sito­van raja-arvon myös kvart­si­pö­lyl­le työ­pai­koil­la. Kvart­si­pö­lyn raja-arvo on 0,1 mg/​m3 (8h). Siis 0,1 mil­li­gram­maa kvart­sia kuu­tio­met­ris­sä ilmaa, ja se lue­taan kah­dek­san tun­nin kes­kiar­vo­na. Raja-arvo mit­taa pölyn mas­sa­pi­toi­suut­ta ilmas­sa, ja se kos­kee kaik­kea ilmas­sa lei­ju­vaa kvart­si­pi­tois­ta pölyä, hiuk­kas­koos­ta riippumatta.

Juu­ri tämän takia AVI täh­den­tää uudes­sa tar­ken­ne­tus­sa ohjees­saan, että pölyä­vää työ­tä teh­täes­sä on aina käy­tet­tä­vä koh­de­pois­toa. Eli pöly ote­taan kiin­ni ennen kuin se levi­ää hen­gi­ty­sil­maan. Tämän lisäk­si käy­te­tään myös mui­ta pölyn­tor­jun­ta­toi­men­pi­tei­tä, kuten ilman­puh­dis­tus­ta ja hengityssuojaimia.

Uudes­sa AVI:n laa­ti­mas­sa ohjees­sa esi­te­tään seu­raa­vat asiat:

  • Pölyn­tor­jun­nan valvonta
  • Suo­jaus­toi­men­pi­tei­den järjestys
  • Pölyn­tor­jun­ta­lait­tei­den vaatimukset
  • Raken­ta­jaos­a­puo­lien vas­tuut ja velvollisuudet

Ohjees­sa AVI pai­not­taa pölyn­tor­jun­nan suun­ni­tel­mal­li­suut­ta ja ensi­si­jai­suus­jär­jes­tyk­sen nou­dat­ta­mis­ta. Sen lisäk­si ohjees­sa ote­taan aikai­sem­paa tar­kem­min kan­taa koh­de­pois­ton tär­key­teen, joka halu­taan sel­väs­ti erot­taa yleisilmanpuhdistuksesta.

Lue AVI:n uusi ohje

Koh­de­pois­ton laitteistovaatimukset

Pölyä­väs­sä työs­sä käy­te­tään M- tai H‑luokkaa vas­taa­vaa koh­de­pois­toa, ja tar­vit­taes­sa käy­te­tään erik­seen ylei­sil­man­puh­dis­tus­ta eli esi­mer­kik­si ali­pai­neis­ta­jaa varus­tet­tu­na asian­mu­kai­sel­la suo­da­tuk­sel­la, esim. H13.

Suo­dat­ti­mia ver­tail­taes­sa on hyvä muis­taa, että M- ja H‑luokat eivät ker­ro vain suo­da­tuk­sen tehok­kuu­des­ta, vaan ne otta­vat kan­taa myös mui­hin tur­vao­mi­nai­suuk­siin, kuten sii­hen, miten pölyn leviä­mi­sen ris­kiä on pie­nen­net­ty esi­mer­kik­si suo­dat­ti­mien vaih­don yhteydessä.

Hepa-stan­dar­din luo­ki­tus vas­taa­vas­ti ottaa kan­taa vain suo­dat­ti­men tehok­kuu­teen. H‑luokka ei siis tar­koi­ta Hepaa, vaik­ka H‑luokan konees­sa voi­daan­kin käyt­tää Hepa-suodatinta.

Tar­koi­tuk­sen­mu­kai­suus lait­teis­to­jen valinnassa

Uudes­sa AVI:n ohjees­sa ker­ro­taan, että lait­tei­den tulee olla kuhun­kin käyt­tö­tar­koi­tuk­seen valmistettuja.

Jos käy­te­tään jotain mui­ta lait­tei­ta tai lait­tei­siin asen­ne­taan mui­ta kuin val­mis­ta­jan mää­rit­te­le­miä suo­dat­ti­mia, on val­mis­ta­jal­ta saa­ta­va var­muus sii­hen, että lai­te toi­mii tar­koi­te­tul­la taval­la. Tämä edel­lyt­tää mit­taus­tu­lok­sia ja nii­den dokumentointia.

Con­sair CAMU D2 kui­va-ainei­den sekoi­tus­pö­lyn kohdepoistoon

CAMU-D2-kohdepoistolaite-vispiläsekoituksen-pölynhallintaan

Con­sai­rin kui­va-ainei­den sekoi­tuk­seen kehi­te­tys­sä CAMU D2 ‑koh­de­pois­to­lait­tees­sa pölyn leviämisen ris­kiä on pie­nen­net­ty muun muas­sa paten­toi­dul­la säi­liö­esi­suo­dat­ti­mel­la. Pöly jää esi­suo­dat­ti­men suo­ja­kuo­rien sisään eikä her­käs­ti pölyä­vää suo­da­tin­ma­te­ri­aa­lia tar­vit­se käsi­tel­lä ollen­kaan. CAMU:n suo­dat­ti­mien vaih­to­vä­li on myös pit­kä, joka tehos­taa ja hel­pot­taa pölyntorjuntaa.

CAMU D2 ‑koh­de­pois­to­lait­tees­sa käy­te­tään M‑luokan pää­suo­da­tin­ta, joka suo­dat­taa 99,9 % pien­hiuk­ka­sis­ta. Suo­da­tin­luok­ka on valit­tu opti­moi­mal­la suo­dat­ti­mien mak­si­maa­li­nen käyt­tö­ai­ka, suo­da­tus­te­ho ja ilman­siir­to­ky­ky, ja näin on saa­tu aikaan teho­kas ja myös kus­tan­nus­te­ho­kas koh­de­pois­to kui­va-ainei­den sekoi­tus­pö­lyn keräämiseen.

Tämä blo­gi on toi­nen osa kol­men blo­gin sar­jaa, jos­sa käsit­te­lem­me AVI:n uusia ohjeis­tuk­sia. Kat­so jo ilmes­ty­nyt ensim­mäi­nen osa, kol­mas osa ilmes­tyy pian:

Lue lisää raken­nut­ta­jan vas­tuus­ta pölyn­tor­jun­nas­sa uuden ase­tuk­sen valossa.

Tutus­tu uuteen ase­tuk­seen ja kvart­si­pö­lyn tor­jun­taan teemasivullamme.