Eri työ­me­ne­tel­mät vaa­ti­vat eri­lai­sen koh­de­pois­ton rakennustyömaalla

Consair CAMU D2 vispiläsekoituksen pölynhallinnassa

Raken­nus­työ­maal­la pöli­see aina. Sitä on vai­kea vält­tää, mut­ta mene­tel­miä sot­ku­jen vähen­tä­mi­seen on ole­mas­sa. Työ­me­ne­tel­mil­lä ja työ­ka­luil­la, sekä vähän pölyä tuot­ta­vil­la mate­ri­aa­leil­la on mer­ki­tyk­sen­sä työ­maan puh­taa­na pitä­mi­ses­sä. Koh­de­pois­to on yksi näis­tä kei­nois­ta, joil­la pyri­tään sii­hen, että pöly ja muu sot­ku tor­ju­taan heti kät­te­lys­sä, eikä sii­vo­ta jälkeenpäin.

(lisää…)

Näin saat pölyn­hallinta­laitteistosi riit­tä­mään työmaalla

pölyävien työvaiheiden laitteiden suunnittelu

Kävim­me raken­nus­työ­maal­la, jos­sa teh­tiin saman­ai­kai­ses­ti kah­ta asuin­ker­ros­ta­loa, jois­ta toi­ses­sa oli useam­pi por­ras­käy­tä­vä ja mon­ta ker­ros­ta, ja toi­ses­sa ker­rok­sia oli vähem­män ja por­ras­käy­tä­viä vain yksi. Koh­tees­sa hoi­det­tiin pölyn­hal­lin­taa myös CAMU-kohdepoistolaitteella. 

(lisää…)

Valit­se oikea pölyn­hallinta­menetelmä kuhun­kin tarkoitukseen

Kuin löisi lekalla listanaulaa kun käyttää samaa pölynhallintaa moneen tarkoitukseen

Kun suun­nit­te­let raken­nus­työ­maan pölyn­hal­lin­taa, pidä mie­les­sä, ettei ole yhtä autu­aak­si teke­vää pölyn­hal­lin­ta­me­ne­tel­mää, joka pätee kaik­keen. Ethän lyö lekal­la lis­ta­nau­laa­kaan, mik­si sit­ten hal­lit­si­sit kaik­kea pölyä yhdel­lä ja samal­la lait­teel­la, joka pöhi­see ja köhi­see jos­sain nur­kas­sa? Tai vie­lä pahem­paa, pel­käl­lä sii­vous­har­jal­la…. Parem­pia­kin tapo­ja on, tär­kein­tä on käyt­tää oike­aa lai­tet­ta tai mene­tel­mää oike­aan tarkoitukseen.

(lisää…)

Ota P1-puh­taus­­luo­kan rakenta­misen kes­kei­set osa-alu­eet haltuun

P1-puhtausluokan rakennustyömaan osastokyltti lataa monikielisinä

Raken­nus­hank­keen puh­taus­luo­ki­tuk­sel­la tavoi­tel­laan sitä, että raken­nuk­sen tilat ovat puh­taat – eli pölyt­tö­mät – sii­nä vai­hees­sa, kun raken­nus luo­vu­te­taan tilaa­jal­le. Samal­la ehkäis­tään raken­nus­vai­hees­ta peräi­sin ole­vien epä­puh­tauk­sia kul­keu­tu­mi­sen sisäil­maan raken­nuk­sen käy­tön aika­na. Kun raken­nut­ta­ja tai tilaa­ja pyr­kii S1- tai S2-luok­kaan, han­ke on toteut­ta­va P1-puh­taus­luo­kan vaa­ti­muk­sia noudattaen.

(lisää…)

Pain­opis­te pois kor­jaa­vis­ta toimenpiteistä

Rakennussiivouksen määrään voidaan vaikuttaa pölynhallinnalla

Työ­maal­la on totut­tu sii­voa­maan. Se kuu­luu ikään kuin nor­maa­lei­hin raken­ta­mi­sen rutii­nei­hin eikä sen kum­mem­min poh­di­ta, tar­vit­see­ko sii­vo­ta vai ei. Eipä tar­vit­se miet­tiä puh­tau­den­hal­lin­taa sen enem­pää, soit­taa vaan raken­nus­sii­vous­fir­maan, joka hoi­taa hom­man pois päi­vä­jär­jes­tyk­ses­tä, eikö niin? Sil­lä välin työn­te­ki­jät köhi­vät pöly­jä keuh­kois­taan ja hie­no­ja­koi­nen pöly lei­jai­lee koh­ti ilmanvaihtokanavia.

(lisää…)