pölyävien työvaiheiden laitteiden suunnittelu

Kävim­me raken­nus­työ­maal­la, jos­sa teh­tiin saman­ai­kai­ses­ti kah­ta asuin­ker­ros­ta­loa, jois­ta toi­ses­sa oli useam­pi por­ras­käy­tä­vä ja mon­ta ker­ros­ta, ja toi­ses­sa ker­rok­sia oli vähem­män ja por­ras­käy­tä­viä vain yksi. Koh­tees­sa hoi­det­tiin pölyn­hal­lin­taa myös CAMU-kohdepoistolaitteella. 

Ongel­mak­si muo­dos­tui kui­ten­kin se, että lai­tet­ta oli­si­vat tar­vin­neet useat työn­te­ki­jät saman­ai­kai­ses­ti eri ker­rok­sis­sa. Help­po vas­taus oli­si tie­tys­ti se, että CAMU­ja pitäi­si tila­ta mon­ta, mut­ta tähän ei bud­je­tis­sa aina ole mah­dol­li­suut­ta. Miten sit­ten par­hai­ten rat­kais­ta lait­tei­den riittävyysongelma?

Pölyä­vim­pien työ­vai­hei­den priorisointi

Pölyn­hal­lin­ta­rat­kai­sun toteut­ta­mi­nen riip­puu koh­tees­ta. Mon­ta­ko loh­koa ja ker­ros­ta koh­tees­sa on, ja miten töi­den ete­ne­mi­nen on suun­ni­tel­tu näi­den välil­lä. Seu­raa­va kysy­mys onkin sit­ten pöly itses­sään – mis­sä ja mil­loin sitä syn­tyy, ja kuin­ka pal­jon? Eli rat­kai­su on päät­tää, mitä pölyä­viä työ­vai­hei­ta prio­ri­soit pölyn­hal­lin­nas­sa käyt­tä­mäl­lä lait­tei­ta ja mis­sä tyy­dyt jäl­kien sii­voa­mi­seen. Eli mis­sä työ­vai­hees­sa aktii­vi­ses­ta pölyn­hal­lin­nas­ta on eni­ten hyö­tyä ja lai­min­lyön­nis­tä eni­ten haittaa.

Tyy­pil­li­siä pölyä­viä työ­vai­hei­ta ovat:

  • Pur­ku­työt (kor­jaus­ra­ken­ta­mi­ses­sa)
  • Väli­sei­nien muuraus
  • Levy­ra­ken­teis­ten väli­sei­nien rakentaminen
  • Lat­tian tasoitustyöt 
  • Sei­nän- ja katon tasoi­tus­työt ja maalaus
  • Mär­kä­ti­lo­jen vedeneristystyöt
  • Laa­toi­tus­työt ja lat­tian­pääl­lys­tei­den asennus

Lue lisää Kuo­pion yli­opis­ton tut­ki­muk­ses­ta, jos­sa teh­tiin kyse­ly työ­maa­mes­ta­reil­le blo­gis­tam­me Mil­loin mes­tal­la pöli­see eni­ten? Kyse­lyn mukaan he piti­vät pölyä­vim­pä­nä työ­vai­hee­na tasoi­te­työ­tä, joka käsit­ti sekä tasoit­teen sekoi­tuk­sen, levi­tyk­sen ja hion­nan. Myös jäl­kien puh­dis­tus­työ koet­tiin pölyä­väm­pä­nä kuin esi­mer­kik­si beto­nin piik­kaus ja hionta. 

Pölyn­hal­lin­ta­me­ne­tel­mien valinta

Laa­dit­tua­si ana­lyy­sin pölys­tä ja sen aiheut­ta­mis­ta ris­keis­tä, tie­dät mis­sä ja mil­loin työ­maal­la syn­tyy pölyä. Saat myös koko­nais­ku­van sii­tä miten kau­an pölyä­vät työ­vai­heet kes­tä­vät, min­kä tyyp­pis­tä pölyä syn­tyy ja ket­kä työn­te­ki­jöis­tä altis­tu­vat pölylle. 

Näin pys­tyt suun­nit­te­le­maan tar­vit­ta­vat pölyn­hal­lin­ta­me­ne­tel­mät, osas­toin­nit sekä varaa­maan riit­tä­väs­ti pölyn­hal­lin­ta­lait­tei­ta, kuten ali­pai­neis­ta­jia ja koh­de­pois­to­lait­tei­ta. Kos­ka nii­tä on kui­ten­kin rajal­li­nen mää­rä, voit ana­lyy­si­si perus­teel­la myös teh­dä suun­ni­tel­man sii­tä, mihin pölyä­vään työ­vai­hee­seen ne mil­loin­kin sijoi­te­taan, ja ket­kä nii­tä kul­loin­kin käyt­tä­vät. Myös vähä­pö­lyi­set mate­ri­aa­lit ja työ­ta­vat ovat avuk­si pölynhallinnassa.

CAMU D2 -kohdepoistolaiteYllä mai­ni­tuis­ta pölyä­vis­tä työ­vai­heis­ta useim­piin Con­sair CAMU D2 sovel­tuu koh­de­pois­to­työ­pis­teek­si, pur­ku­töi­hin se tosin ei sovel­lu. Lii­ku­tel­ta­va CAMU on tar­koi­tet­tu kui­va-ainei­den vis­pi­lä­se­koi­tuk­sen pölyn­hal­lin­taan, mut­ta sitä voi käyt­tää myös mm. laa­tan­leik­kauk­sen yhteydessä. 

Pölyn­hal­lin­ta­vä­li­ne sin­ne, mis­sä sitä tarvitaan

Voit sel­vi­tä kui­va-ainei­den sekoi­tuk­sen pölyn­hal­lin­nas­ta yhdel­lä lait­teel­la, mut­ta työn suju­vuu­den kan­nal­ta par­haan tulok­sen saat, kun arvioit, mil­loin lait­teel­le syn­tyy jonoa. Pal­jon­ko tur­haa pal­ju­jen kan­nis­ke­lua syn­tyy, jos lait­teet ovat vää­ris­sä pai­kois­sa vää­rään aikaan? Pal­jon­ko aikaa tuh­laan­tuu pai­kas­ta toi­seen siirtymiseen? 

Huo­mio myös se, mitä pölyn sii­voa­mi­nen mak­saa, mikä­li pölyn­hal­lin­taa ei teh­dä jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti. Koh­de­pois­to ja sii­vous eivät yksin rii­tä, jos pölyn leviä­mis­tä ei ole rajoi­tet­tu aktii­vi­sel­la ja pas­sii­vi­sel­la pölyn­hal­lin­nal­la.

Ilman tur­hia aske­lei­ta lii­ku­tel­ta­van työ­pis­teen avulla

Tyy­pil­li­ses­ti työ­maal­la etu­put­sa­rit ovat kave­rei­ta, jot­ka kul­ke­vat omia pol­ku­jaan mui­den edel­lä. Hei­tä seu­raa­vat lat­tian ja sei­nien tasoit­ta­jat, sekä laa­toit­ta­jat, mat­toa­sen­ta­jat ja muut lat­tia­ma­te­ri­aa­lien asen­ta­jat. Myös sisä­pin­to­jen vii­meis­te­lys­sä saa­te­taan tar­vi­ta tasoitteita.

Jot­ta aktii­vi­nen pölyn­hal­lin­ta sujuu ilman tur­hia aske­lei­ta työ­maal­la, on lii­ku­tel­ta­va koh­de­pois­to­lai­te hyvä rat­kai­su. Se kul­kee työ­ryh­mien muka­na, hei­dän vauh­ti­aan. Koh­tees­ta riip­puen etu­put­sa­rit ja tasoi­tus­töi­den teki­jät voi­vat hyö­dyn­tää samas­sa ker­rok­ses­sa sijait­se­vaa kiin­te­ää koh­de­pois­to­lait­teel­la varus­tet­tua sekoi­tus­pis­tet­tä. Mut­ta usein etu­put­sa­reil­la, mat­toa­sen­ta­jil­la ja laa­toi­tus­po­ru­koil­la kan­nat­taa olla omat laitteensa. 

Joka tapauk­ses­sa työ­ryh­mät sääs­ty­vät monil­ta aske­leil­ta, kos­ka hei­dän ei tar­vit­se käy­dä välil­lä ulko­na tai kiin­teäs­sä ali­pai­neis­tus­ko­pis­sa toi­ses­sa ker­rok­ses­sa tai suu­ren tilan toi­ses­sa pääs­sä teke­mäs­sä sekoi­tus­töi­tä. Tämä nopeut­taa työn­te­koa samal­la, kun huo­leh­dit työn­te­ki­jöi­den suo­jaa­mi­ses­ta hai­tal­li­sel­ta kvart­si­pi­toi­sel­ta pölyl­tä. Eikä työ­maa likaan­nu sekoi­tus­työs­tä leviä­väs­tä pölys­tä. Kat­so video lin­ja­sa­nee­raus­koh­teen laat­ta­mie­hen koke­muk­sis­ta CAMU D2:n kans­sa työskentelystä.

Pölyn­hal­lin­nan jär­jes­tä­mi­nen koh­de­pois­to­lait­teil­la, ali­pai­neis­ta­jil­la sekä osas­toin­nil­la mah­dol­lis­taa laa­duk­kaan raken­ta­mi­sen ja työn­te­ki­jöi­den ter­vey­den suo­je­le­mi­sen. Hyvin toteu­tet­tu puh­tau­den­hal­lin­ta tuo jär­jes­tys­tä ja kus­tan­nus­te­hok­kuut­ta rakentamiseen.

Par­hai­ten asia sel­vi­ää kes­kus­te­le­mal­la asian­tun­ti­joit­tem­me kans­sa. Ota yhteyt­tä ja lai­te­taan työ­maa­si vis­pi­lä­se­koi­tus­pö­lyt kuriin!