Ota P1-puh­taus­­luo­kan rakenta­misen kes­kei­set osa-alu­eet haltuun

P1-puhtausluokan rakennustyömaan osastokyltti lataa monikielisinä

Raken­nus­hank­keen puh­taus­luo­ki­tuk­sel­la tavoi­tel­laan sitä, että raken­nuk­sen tilat ovat puh­taat – eli pölyt­tö­mät – sii­nä vai­hees­sa, kun raken­nus luo­vu­te­taan tilaa­jal­le. Samal­la ehkäis­tään raken­nus­vai­hees­ta peräi­sin ole­vien epä­puh­tauk­sia kul­keu­tu­mi­sen sisäil­maan raken­nuk­sen käy­tön aika­na. Kun raken­nut­ta­ja tai tilaa­ja pyr­kii S1- tai S2-luok­kaan, han­ke on toteut­ta­va P1-puh­taus­luo­kan vaa­ti­muk­sia noudattaen.

(lisää…)

Pain­opis­te pois kor­jaa­vis­ta toimenpiteistä

Rakennussiivouksen määrään voidaan vaikuttaa pölynhallinnalla

Työ­maal­la on totut­tu sii­voa­maan. Se kuu­luu ikään kuin nor­maa­lei­hin raken­ta­mi­sen rutii­nei­hin eikä sen kum­mem­min poh­di­ta, tar­vit­see­ko sii­vo­ta vai ei. Eipä tar­vit­se miet­tiä puh­tau­den­hal­lin­taa sen enem­pää, soit­taa vaan raken­nus­sii­vous­fir­maan, joka hoi­taa hom­man pois päi­vä­jär­jes­tyk­ses­tä, eikö niin? Sil­lä välin työn­te­ki­jät köhi­vät pöly­jä keuh­kois­taan ja hie­no­ja­koi­nen pöly lei­jai­lee koh­ti ilmanvaihtokanavia.

(lisää…)