Rakennussiivouksen määrään voidaan vaikuttaa pölynhallinnalla

Työ­maal­la on totut­tu sii­voa­maan. Se kuu­luu ikään kuin nor­maa­lei­hin raken­ta­mi­sen rutii­nei­hin eikä sen kum­mem­min poh­di­ta, tar­vit­see­ko sii­vo­ta vai ei. Eipä tar­vit­se miet­tiä puh­tau­den­hal­lin­taa sen enem­pää, soit­taa vaan raken­nus­sii­vous­fir­maan, joka hoi­taa hom­man pois päi­vä­jär­jes­tyk­ses­tä, eikö niin? Sil­lä välin työn­te­ki­jät köhi­vät pöly­jä keuh­kois­taan ja hie­no­ja­koi­nen pöly lei­jai­lee koh­ti ilmanvaihtokanavia.

Joka tapauk­ses­sa raken­nus­työ­maal­la tar­vit­see sii­vo­ta, mut­ta sii­voa­mi­sen mää­rään voi­daan vai­kut­taa teke­mäl­lä huo­lel­lis­ta pölyn­hal­lin­taa ja pölyn­tor­jun­taa koko raken­ta­mi­sen ajan.

Pöly tal­teen jo etukäteen

Käyt­tä­mäl­lä esi­mer­kik­si koh­de­pois­to­lait­tei­ta, ali­pai­neis­ta­jia, osas­toin­tia ja sekoi­tus­kop­pe­ja sekä oikei­ta työ­me­ne­tel­miä voi­daan sii­vot­ta­van pölyn mää­rää vähen­tää huo­mat­ta­vas­ti. Pöly­mas­sas­ta voi­daan ottaa oikeil­la mene­tel­mil­lä, kuten koh­de­pois­tol­la, tal­teen suu­rin osa  jo etu­kä­teen. Eli val­ta­va mää­rä pölyä, jota ei tar­vit­se enää lat­tial­ta ja pin­noil­ta sii­vo­ta pois.

Muu­ta­kin sii­vous­ta kuin pölyn­pois­toa voi­daan vähen­tää pölyn­tor­jun­nal­la, eli työs­ken­te­le­mäl­lä oikeil­la mene­tel­mil­lä. Siis­teys työ­maal­la luo posi­tii­vi­sen kier­teen. Sii­voa­mal­la omia jäl­ki­ään sitä mukaa, kun sot­kua syn­tyy, roh­kai­see se kaik­kia pitä­mään koko työ­maan siistinä.

Sii­voa­mi­nen on huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­paa, kun työ­maal­la ei varas­toi­da tar­peet­to­man pal­jon tava­raa. Kaik­ki tava­ra kan­nat­taa sijoit­taa hel­pos­ti siir­ret­tä­vil­le alus­toil­le sekä suo­ja­ta asi­aan kuu­lu­vas­ti muo­veil­la. Sii­voa­mis­ta voi­daan kut­sua myös puh­tau­den hallinnaksi.

Kor­jaa­vas­ta ehkäi­se­vään pölynhallintaan

Sii­voa­mi­ses­sa on siis kyse kor­jaa­vas­ta toi­men­pi­tees­tä. Sen sijaan kan­nat­tai­si nou­dat­taa aktii­vis­ta pölyn­hal­lin­taa eli vali­ta alus­ta asti pölyt­tö­miä tai vähä­pö­lyi­siä mene­tel­miä ja tuot­tei­ta, sekä käyt­tää kai­kis­sa pölyä­vis­sä töis­sä koh­de­pois­toa. Aktii­vi­sen pölyn­tor­jun­nan tuke­na on pas­sii­vi­nen pölyn­hal­lin­ta, eli ali­pai­neis­tus, ilman­puh­dis­tus ja osastointi.

Ota siis huo­mio pois kor­jaa­vis­ta toi­men­pi­teis­tä, ja kes­ki­ty aktii­vi­seen ja pas­sii­vi­seen pölyn­hal­lin­taan, eli pölyn­hal­lin­ta­pro­ses­siin sen sijaan. Tutus­tu aihee­seen lataa­mal­la Pölyn­hal­lin­ta on laa­tu­pro­ses­si e‑kirjamme.