polynhallinnan hyodyt ja kustannukset

On ura­koit­si­joi­ta, joil­la pölyn­hal­lin­ta on hyvin hal­lus­sa, ja sit­ten on nii­tä, joil­la ei ole. Mitä hyö­tyä pölyn­hal­lin­nas­ta on ja mitä se mak­saa? Saa­ko sii­tä mitään rahal­lis­ta hyötyä?

Pölyn­hal­lin­nan hyö­dyt syn­ty­vät työn­te­ki­jöi­den ter­vey­den vaa­li­mi­ses­ta, sekä työ­maan puh­tau­des­ta. Ne ovat sel­kei­tä ja kon­kreet­ti­sia etu­ja. Väi­täm­me, että työ­mail­la, joil­la on pölyn­hal­lin­ta­pro­ses­si hal­lus­sa, pysyy muu­kin raken­ta­mi­nen hyvin hans­kas­sa. Asiat teh­dään oikeas­sa jär­jes­tyk­ses­sä ja oike­aan aikaan. Hyvä pölyn­hal­lin­ta, esi­mer­kik­si P1-puh­taus­luo­kan mukai­ses­ti, pakot­taa toi­mi­maan jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti, ja lisää kom­mu­ni­koin­tia työ­maan eri osa­puol­ten välillä.

Pölynhallinta on laatuprosessi e-kirja lataa tästä

Vie­rai­lem­me jat­ku­vas­ti raken­nus­työ­mail­la. Eräs työn­joh­ta­ja ker­toi, että kun työ­maal­la aloi­tet­tiin pölyn­hal­lin­taan panos­ta­mi­nen, työn­te­ki­jät alkoi­vat myös sii­voa­maan jäl­ki­ään. Työn­joh­ta­ja häm­mäs­te­li pölyn­hal­lin­nan sivu­vai­ku­tus­ta, sil­lä työ­maan jär­jes­tys oli muut­tu­nut pal­jon parem­mak­si kuin itsestään.

Pölyn­hal­lin­nan posi­tii­vi­set talou­del­li­set vaikutukset

Pölynhallinnalla on positiivisia vaikutuksia kustannuksiinTyön­te­ki­jän ter­vey­den vaa­li­mi­ses­sa, esi­mer­kik­si pölyn­hal­lin­nal­la, on kyse työ­suo­je­lus­ta. Työ­tur­val­li­suus­kes­kuk­sen mukaan moder­nis­ta työ­suo­je­lus­ta saa­daan talou­del­li­sia hyö­ty­jä sekä kus­tan­nus­sääs­töis­tä että lii­ke­toi­min­nan paran­tu­mi­ses­ta. Kus­tan­nus­sääs­töä syn­tyy, kun sai­raus­pois­sao­lot ja työn­te­ki­jöi­den vaih­tu­vuus vähe­ne­vät, mut­ta kus­tan­nus­sääs­töt ovat vain kym­me­nes­osa sii­tä talou­del­li­ses­ta hyö­dys­tä, mitä lii­ke­toi­min­nan paran­tu­mi­ses­ta syntyy.

Hyö­dyt lii­ke­toi­min­taan syn­ty­vät, kun kun hen­ki­lös­tö toi­mii tehok­kaam­min ja laa­duk­kaam­min. Lii­ke­vaih­toa työn­te­ki­jää koh­ti syn­tyy enem­män, ja sitä myö­tä enem­män euro­ja vii­van alle. Ter­ve lii­ke­toi­min­ta mah­dol­lis­taa parem­mat työ­olot, näin syn­tyy posi­tii­vi­nen kier­re.
(Työ­suo­je­lun talou­del­li­set vai­ku­tuk­set. Työ­tur­val­li­suus­kes­kus. 2017)

Pölyn­hal­lin­nan hinta

Tark­kaa hin­taa pölyn­hal­lin­nan jär­jes­tä­mi­sel­le työ­maal­la on mah­do­ton antaa ylei­sel­lä tasol­la, kos­ka kus­tan­nuk­set riip­pu­vat raken­nus­koh­teen tyy­pis­tä ja koosta.

Pölyn­hal­lin­ta­suun­ni­tel­maa teh­täes­sä voi­daan arvioi­da kus­tan­nuk­set tar­kem­min, huomioimalla:

  • osas­toin­ti­sei­nien ja sekoi­tus­kop­pien mate­ri­aa­lit ja nii­den raken­ta­mi­sen työkustannukset
  • tar­vit­ta­vat ali­pai­neis­ta­jat ja nii­hin liit­ty­vät pois­to­put­ket sekä suodattimet
  • koh­de­pois­to­lait­teet eri työ­vai­hei­siin ja nii­den suodattimet
  • ilman­puh­dis­ti­met ja nii­den suodattimet
  • sii­vous työ­maa-aika­na sekä loppusiivous
  • tar­kas­tuk­set, esim geeliteippitestit
  • mate­ri­aa­lien suo­jauk­seen ja jäte­huol­toon liit­ty­vät kustannukset
  • työn­te­ki­jöi­den hengityssuojaimet
  • kou­lu­tuk­seen tar­vit­ta­va aika ja resurssi.

Pölyn­hal­lin­ta kui­ten­kin mak­saa itsen­sä takai­sin jo raken­nusai­ka­na. Parem­mat pro­ses­sit, ylei­nen siis­teys ja viih­ty­vyys lisää­vät tuot­ta­vuut­ta ja vähen­tä­vät vir­hei­tä. On kan­nat­ta­vam­paa hoi­taa pölyn­hal­lin­ta alus­ta asti huo­lel­la. Välin­pi­tä­mät­tö­myys joh­taa pahim­mil­laan, IV-kana­vien nuo­houk­seen, lop­pusii­vouk­sen uusi­mi­seen ja koko työ­maan myöhästymissakkoihin.

Entä kun pölyn­hal­lin­nan hyö­dyt pöli­se­vät tiehensä?

Työ­maal­la voi olla 10 työn­te­ki­jää, jot­ka teke­vät työn­sä huo­lel­li­ses­ti ja ammat­tiyl­pey­del­lä, myös työ­teh­tä­vään­sä kuu­lu­van pölyn­hal­lin­nan. Mut­ta entä se yksi, joka kii­reis­sään, välin­pi­tä­mät­tö­myyt­tään tai vahin­gos­sa tekee het­kes­sä 10 ihmi­sen työn turhaksi?

Pölyn­hal­lin­nan lai­min­lyön­ti tulee kal­liik­si ja vie aikaa. Kun pöly pää­see val­loil­leen työ­maal­la, sii­vous­kus­tan­nuk­set kas­va­vat pöly­pil­ven kans­sa samaa tahtia.

Miten voit ehkäis­tä ja kor­ja­ta täl­lai­sen tilanteen?

  • Laa­di ohjeis­tuk­sia ja kou­lu­ta, sii­tä on hyö­tyä. Voit hel­pom­min puut­tua vää­rin toi­mi­van työn­te­ki­jän teke­mi­siin, jos yhtei­set kir­joi­te­tut sään­nöt on ole­mas­sa. Hyvät kuval­li­set ohjeis­tuk­set vähen­tä­vät työ­tä jatkossa.
  • Ongel­ma­ti­lan­teis­sa hyväs­tä pölyn­hal­lin­ta­pro­ses­sis­ta on apua. Kun palaat­te nou­dat­ta­maan sovit­tua pro­ses­sia ja laa­dit­tua pölyn­hal­lin­ta­suun­ni­tel­maa, voit­te vie­lä kor­ja­ta tilanteen.
  • Laa­di pölyn­hal­lin­ta­suun­ni­tel­mat kuta­kin työ­maa­ta var­ten erik­seen ja pidä nii­tä aktii­vi­ses­ti esil­lä työmaakokouksissa.
  • Perus­te­le, seli­tä ja havainnollista.
  • Pölyn­hal­lin­ta on yhtei­nen asia, ota siis ali­hank­ki­jat mukaan kehit­tä­mään työmaata.