Rakennus­siivooja – vaa­di pölyn­hallintaa ja vaa­lit terveyttäsi

rakennussiivooja vaali terveyttäsi

Raken­nuk­sel­la työs­ken­te­vän – myös raken­nus­sii­voo­jan – kan­nat­taa huo­les­tua raken­nus­työ­maal­la syn­ty­vis­tä pölyis­tä, sil­lä ne aiheut­ta­vat hait­taa ter­vey­del­le ja työs­sä viih­ty­mi­sel­le. Pölyn lisäk­si ter­veys­hait­to­ja sii­voo­jil­le voi­vat aiheut­taa mm. mik­ro­bit, kemial­li­set epä­puh­tau­det, sii­vousai­neet ja sii­vous­vä­li­neet, mut­ta myös työ­maan heik­ko valais­tus, liuk­kaus ja kii­re (Putus, 2017). (lisää…)

Kuka sinun työ­maal­la­si määrää?

Kuka rakennustyömaalla määrää - urakoitsija vai alihankkija?

Sal­li minun hiu­kan pro­vo­soi­da täl­lä kysy­myk­sel­lä. Kyse on kui­ten­kin aivan oikeas­ta ongel­mas­ta, johon tör­määm­me aina välil­lä, kun käym­me raken­nus­työ­mail­la esit­te­le­mäs­sä CAMU-pölyn­hal­lin­ta­rat­kai­suam­me. Useim­mi­ten CAMU jää työn­joh­don tilaa­ma­na hom­miin ja tulee takai­sin, kun pölyä­vät sisä­työt päättyvät.

(lisää…)

Mil­loin mes­tal­la pöli­see eniten?

pölyiset työvaiheet mestoilla Kuopion tutkimus

Kuo­pion yli­opis­ton tut­ki­muk­ses­sa (2009) sel­vi­tet­tiin kyse­ly­tut­ki­muk­sil­la ja mit­tauk­sil­la mit­kä työ­vai­heet uudis­ra­ken­ta­mi­ses­sa ovat eni­ten pölyä­viä. Samal­la tut­kit­tiin uusia ja ole­mas­sa ole­via pölyn­hal­lin­ta­ta­po­ja työn­te­ki­jöi­den pöly­al­tis­tu­mi­sen ja val­miin raken­nuk­sen pölyi­syy­den vähentämiseksi.

(lisää…)

Pain­opis­te pois kor­jaa­vis­ta toimenpiteistä

Rakennussiivouksen määrään voidaan vaikuttaa pölynhallinnalla

Työ­maal­la on totut­tu sii­voa­maan. Se kuu­luu ikään kuin nor­maa­lei­hin raken­ta­mi­sen rutii­nei­hin eikä sen kum­mem­min poh­di­ta, tar­vit­see­ko sii­vo­ta vai ei. Eipä tar­vit­se miet­tiä puh­tau­den­hal­lin­taa sen enem­pää, soit­taa vaan raken­nus­sii­vous­fir­maan, joka hoi­taa hom­man pois päi­vä­jär­jes­tyk­ses­tä, eikö niin? Sil­lä välin työn­te­ki­jät köhi­vät pöly­jä keuh­kois­taan ja hie­no­ja­koi­nen pöly lei­jai­lee koh­ti ilmanvaihtokanavia.

(lisää…)

Raken­nus­pö­ly. Mik­si sii­tä pitää olla huolissaan?

Kuka nyt pölys­sä haluai­si työs­ken­nel­lä tai oles­kel­la? Sil­ti moni raken­nus­työn­te­ki­jä altis­tuu päi­vit­täin raken­nus­pö­lyl­le, kos­ka pölyn­hal­lin­ta on riit­tä­mä­tön­tä tai ole­ma­ton­ta. Pölyn­hal­lin­nan jär­jes­tä­mi­nen koe­taan usein han­ka­lak­si ja aikaa vieväksi.

(lisää…)