Raken­nus­pö­lys­tä aiheu­tu­vis­ta palo­hä­ly­tyk­sis­tä kiin­teis­töl­le rangaistusmaksuja

Rakennuspölystä aiheutuvista palohälyytyksistä kiinteistölle rangaistusmaksuja

Kaup­pa­kes­kus Redis­sä Hel­sin­gin Kala­sa­ta­mas­sa oli elo­kuun lopul­la aihee­ton palo­hä­ly­tys. Häly­tyk­sen taus­tal­la oli jäl­leen raken­nus­pö­ly. Jo ava­jais­ten yhtey­des­sä vuo­si sit­ten oli sama tilan­ne pääl­lä. Täl­löin raken­nus­työt oli­vat vie­lä muu­ta­mas­sa lii­ke­ti­las­sa käyn­nis­sä, ja palo­hä­lyt­ti­met oli unoh­det­tu kyt­keä pois pääl­tä. (IS 20.9.2018)

(lisää…)

Sisä­vai­heen logis­tiik­ka ja pölyloukut

Sisävaiheen logistiikka ja pölyloukut pölynhallinnassa

CAMU 1200 ‑koh­de­pois­to­lait­teem­me oli ollut vuo­kral­la työ­maal­la, ja sil­le oli sekoi­tus­hom­mien pää­tyt­tyä tilat­tu paluu­kul­je­tus. Jotain kel­tais­ta saa­pui­kin varas­tol­lem­me. Pai­no­kin mel­kein täs­mä­si CAMUn pai­noon. Eivät nuo laa­tat kyl­lä CAMUl­ta näy­tä vaik­ka kel­tai­sia ovat­kin. Työ­maan tai kul­je­tus­liik­keen logis­tii­kas­sa oli tapah­tu­nut joku hämminki.

Näi­tä laat­to­ja ihme­tel­les­säm­me aloim­me poh­tia sisä­vai­heen logis­tiik­kaa ja pölyn­hal­lin­taa. Nimit­täin huo­nos­ti hoi­det­tu sisä­vai­heen logis­tiik­ka voi luo­da työ­maal­le pöly­louk­ku­ja, joi­ta hyväs­sä pölyn­hal­lin­nas­sa, var­sin­kaan P1-koh­teis­sa, ei sal­li­ta. Kuvan laa­tat eivät toi­vot­ta­vas­ti kui­ten­kaan lii­ty aiheeseen.

(lisää…)

Kuka sinun työ­maal­la­si määrää?

Kuka rakennustyömaalla määrää - urakoitsija vai alihankkija?

Sal­li minun hiu­kan pro­vo­soi­da täl­lä kysy­myk­sel­lä. Kyse on kui­ten­kin aivan oikeas­ta ongel­mas­ta, johon tör­määm­me aina välil­lä, kun käym­me raken­nus­työ­mail­la esit­te­le­mäs­sä CAMU-pölyn­hal­lin­ta­rat­kai­suam­me. Useim­mi­ten CAMU jää työn­joh­don tilaa­ma­na hom­miin ja tulee takai­sin, kun pölyä­vät sisä­työt päättyvät.

(lisää…)

Ota P1-puh­taus­­luo­kan rakenta­misen kes­kei­set osa-alu­eet haltuun

P1-puhtausluokan rakennustyömaan osastokyltti lataa monikielisinä

Raken­nus­hank­keen puh­taus­luo­ki­tuk­sel­la tavoi­tel­laan sitä, että raken­nuk­sen tilat ovat puh­taat – eli pölyt­tö­mät – sii­nä vai­hees­sa, kun raken­nus luo­vu­te­taan tilaa­jal­le. Samal­la ehkäis­tään raken­nus­vai­hees­ta peräi­sin ole­vien epä­puh­tauk­sia kul­keu­tu­mi­sen sisäil­maan raken­nuk­sen käy­tön aika­na. Kun raken­nut­ta­ja tai tilaa­ja pyr­kii S1- tai S2-luok­kaan, han­ke on toteut­ta­va P1-puh­taus­luo­kan vaa­ti­muk­sia noudattaen.

(lisää…)

Jouk­ko­ä­lys­tä voimaa

Vedän Con­sai­ril­la KIRA-digi-pro­jek­tia, jos­sa pyri­tään rat­ko­maan pal­ve­lu­muo­toi­lun avul­la P1-puh­taus­luo­kan raken­ta­mi­seen liit­ty­viä haas­tei­ta. Aihe on laa­ja ja moni­mut­kai­nen ja se kos­kee monia sidos­ryh­miä. Täs­tä syys­tä koko­sin ryh­män alan ammat­ti­lai­sia rat­ko­maan asioi­ta kans­sa­ni. Muka­na asian­tun­ti­ja­ryh­mäs­sä ovat:

(lisää…)