Sisävaiheen logistiikka ja pölyloukut pölynhallinnassa

CAMU 1200 ‑koh­de­pois­to­lait­teem­me oli ollut vuo­kral­la työ­maal­la, ja sil­le oli sekoi­tus­hom­mien pää­tyt­tyä tilat­tu paluu­kul­je­tus. Jotain kel­tais­ta saa­pui­kin varas­tol­lem­me. Pai­no­kin mel­kein täs­mä­si CAMUn pai­noon. Eivät nuo laa­tat kyl­lä CAMUl­ta näy­tä vaik­ka kel­tai­sia ovat­kin. Työ­maan tai kul­je­tus­liik­keen logis­tii­kas­sa oli tapah­tu­nut joku hämminki.

Näi­tä laat­to­ja ihme­tel­les­säm­me aloim­me poh­tia sisä­vai­heen logis­tiik­kaa ja pölyn­hal­lin­taa. Nimit­täin huo­nos­ti hoi­det­tu sisä­vai­heen logis­tiik­ka voi luo­da työ­maal­le pöly­louk­ku­ja, joi­ta hyväs­sä pölyn­hal­lin­nas­sa, var­sin­kaan P1-koh­teis­sa, ei sal­li­ta. Kuvan laa­tat eivät toi­vot­ta­vas­ti kui­ten­kaan lii­ty aiheeseen.

Mitä sisä­vai­heen logis­tiik­ka on, ja mik­si se on tär­ke­ää pölyn­hal­lin­nan kannalta?

Sisä­vai­heen logis­tii­kas­sa kes­ki­ty­tään her­käs­ti vau­rioi­tu­viin tuot­tei­siin, jot­ka halu­taan toi­mit­taa työ­maal­le vas­ta juu­ri ennen asen­nus­ta, oikea-aikai­ses­ti. Sisä­lo­gis­tii­kas­sa huo­mioi­daan kuor­man pur­ku työ­maal­la, varas­toin­ti, tava­ran siir­rot vaa­ka- ja pys­ty­suun­nas­sa sisä­ti­lois­sa, sii­vous, sekä syn­ty­vien jät­tei­den lajit­te­lu ja siir­to jätelalavoille.

Ura­koit­si­joi­den on ymmär­ret­tä­vä jo alus­ta alkaen – tar­jous­ta jät­täes­sään – se, miten P1-koh­teen raken­ta­mi­nen ero­aa tavan­omai­ses­ta raken­ta­mi­ses­ta. P1-puh­taus­luo­kan mukai­sel­la pölyn­hal­lin­nal­la on eni­ten vai­ku­tuk­sia sisä­vai­heen logis­tii­kan suun­nit­te­luun. P1-puh­taus­luo­ki­tuk­sen vaa­ti­muk­set voi­vat olla työn­te­ki­jöil­le epä­sel­viä, ja sik­si on tär­ke­ää, että sel­ven­nät, miten vaa­dit­tuun P1-tavoit­tei­siin pääs­tään ja mitä vai­ku­tuk­sia sil­lä on käy­tän­nön työhön.

Raken­nus­töi­den puh­taus­luok­ka P1:n vaa­ti­muk­set sisä­vai­heen logistiikassa

P1-puh­taus­luo­kan vaatimukset:

  • Pin­noil­la ei saa olla hie­no­ja­kois­ta pölyä, joka levi­ää ilma­vir­taus­ten tai kos­ke­tuk­sen mukana.
  • Tilois­sa ei saa säi­lyt­tää jät­tei­tä eikä raken­nus­ma­te­ri­aa­le­ja, jot­ka estä­vät pin­to­jen puh­dis­ta­mis­ta. Eli ei saa syn­tyä pölyloukkuja.
  • Raken­nuk­sen tulee olla puh­das ja sii­vot­tu P1-puh­taus­luo­kan vaa­ti­mus­ten mukai­ses­ti ennen ilman­vaih­don pää­te­lait­tei­den suo­jaus­ten pois­toa ja loppukokeita.

Raken­nuk­sen sisäl­le asen­net­ta­vat tar­vik­keet ja mate­ri­aa­lit suo­ja­taan likaan­tu­mi­sel­ta ja kas­tu­mi­sel­ta koko mat­kan työ­maal­le, jos­sa mate­ri­aa­lit varas­toi­daan ensi­si­jai­ses­ti sisä­ti­lois­sa. Suo­jaus jat­kuu myös asen­nus­pai­kal­la tapah­tu­van väli­va­ras­toin­nin ja asen­nus­työn aika­na. P1-luo­kan vaa­ti­muk­set mate­ri­aa­lien pak­kaus­ta­vois­sa ja kul­je­tuk­sis­sa, sekä mää­ris­sä, jot­ka ker­ral­la pys­tyy työ­maal­la varas­toi­maan ym. huo­mioi­daan jo tilaus­vai­hees­sa. Väl­tä mate­ri­aa­lien väli­va­ras­toin­tia ulko­ti­lois­sa, eri­tyi­ses­ti P1-puhtausluokassa.

Sovi yli­mää­räi­sen mate­ri­aa­lin pois­vie­mi­ses­tä ura­koit­si­joi­den kans­sa jo suun­nit­te­lu­vai­hees­sa. Useat työ­vai­heet tar­vit­se­vat koko loh­kon käyt­töön­sä, eikä sii­nä loh­kos­sa saa olla mitään mate­ri­aa­le­ja eikä tuot­tei­ta – kuten kel­tai­sia laat­to­ja – varastoituna.

Sii­vous­vel­voit­teet urakkasopimukseen

Kun vel­voi­tat aliu­ra­koit­si­jat sii­voa­maan jät­teen­sä sekä siir­tä­mään yli­mää­räi­set mate­ri­aa­lit pois työ­koh­tees­ta, hel­pot­taa se pää­ura­koit­si­jan työ­tä tar­koin mää­ri­te­tys­sä P1-puh­taus­luo­kan sii­vouk­sen toteut­ta­mi­ses­sa. Jos jota­kin mate­ri­aa­lia – vaik­ka kel­tai­sia laat­to­ja – on pakot­ta­va tar­ve varas­toi­da työ­koh­teel­la myö­hem­pää käyt­töä var­ten, sopi­kaa sii­tä erik­seen. Mut­ta pitä­kää huo­li sii­tä, ettei mate­ri­aa­lien varas­toin­nis­ta syn­ny pöly­louk­ku­ja työ­maal­le. Mate­ri­aa­lit kan­nat­taa säi­lyt­tää lavoil­la, ja käsi­tel­lä nii­tä siten, ettei koko mes­ta sot­keen­nu, kun mate­ri­aa­le­ja ote­taan käyttöön.

tavarat lavalla ehkäiset pölyloukkujen muodostumista rakennustyömaalla

Usein työ­mail­le kerään­tyy alku­pe­räl­tään tun­te­ma­ton­ta ros­kaa ja jätet­tä, vaik­ka sii­vouk­ses­ta oli­si­kin sovit­tu. Mes­to­jen riit­tä­vän hyväs­tä sii­voa­mi­ses­ta on yhtä mon­ta käsi­tys­tä kuin on ura­koit­si­jaa­kin. Sik­si ura­koit­si­joi­den sii­vous­vel­voi­te ja jät­tei­den lajit­te­lu pitää kir­ja­ta tar­kas­ti urak­ka­so­pi­muk­siin, vää­ri­nym­mär­rys­ten vält­tä­mi­sek­si. Riit­tää­kö, että jäte vie­dään ker­rok­sen jäteas­ti­aan, vai vel­voi­tat­ko kun­kin ura­koit­si­jan tyh­jen­tä­mään jäteas­tian lajit­te­lu­pis­tee­seen, ja palaut­ta­maan sen ker­rok­seen? Sii­vous­vel­voi­tet­ta kan­nat­taa erik­seen val­voa ja aset­taa rahal­li­sia sank­tioi­ta sen laiminlyönnistä.

P1-puh­taus­luo­kan raken­ta­mi­nen voi paran­taa sisälogistiikkaa

P1-puh­taus­luo­ki­tus­ta ei suin­kaan ole otet­tu työ­mail­la heti rie­mui­ten vas­taan. On kui­ten­kin havait­tu, että työ­maan olles­sa jär­jes­tyk­ses­sä ja siis­ti­nä, voi syn­tyä suu­ria­kin sääs­tö­jä työn parem­mas­ta suju­mi­ses­ta. Ja ilman muu­ta teho­kas pölyn­hal­lin­ta paran­taa työhyvinvointia.

Eräs työn­joh­ta­ja ker­toi, että kun työ­maal­la aloi­tet­tiin pölyn­hal­lin­taan panos­ta­mi­nen, työn­te­ki­jät alkoi­vat myös sii­voa­maan enem­män omia jäl­ki­ään. Työn­joh­ta­ja häm­mäs­te­li pölyn­hal­lin­nan sivu­vai­ku­tus­ta, sil­lä työ­maan jär­jes­tys oli muut­tu­nut pal­jon parem­mak­si kuin itsestään.

Siis­teys työ­maal­la luo posi­tii­vi­sen kier­teen. Pölyn­hal­lin­ta kes­kei­se­nä osa­na raken­nus­pro­ses­sia voi siis roh­kais­ta ja sitout­taa työn­te­ki­jöi­tä toi­mi­maan siis­tim­min ja otta­maan enem­män vas­tuu­ta omas­sa työs­sä syn­ty­väs­tä pöly­hai­tas­ta. Väi­täm­me, että työ­mail­la, joil­la on pölyn­hal­lin­ta­pro­ses­si hal­lus­sa, pysyy muu­kin raken­ta­mi­nen hyvin hans­kas­sa. Kun asiat teh­dään oikeas­sa jär­jes­tyk­ses­sä ja oike­aan aikaan, myös sisä­lo­gis­tiik­ka paranee.

Blo­gis­sa on käy­tet­ty läh­tee­nä myös mm. Juuso Knuu­ti­la: Sisä­vai­heen logis­tii­kan kehit­tä­mi­nen P1-vai­hees­sa, AMK lop­pu­työ 2012