ergonomia rakennustyomaalla

Ikään­ty­mi­nen ja työ­voi­ma­pu­la kos­ket­ta­vat raken­nusa­laa sii­nä kuin mui­ta­kin alo­ja. Kaik­kien pitäi­si jak­saa työs­sä mah­dol­li­sim­man pit­kään, mut­ta raken­nusa­lal­la on pit­kiä, tuki- ja lii­kun­tae­lin­vai­vois­ta joh­tu­via sai­raus­pois­sao­lo­ja enem­män kuin muil­la aloil­la kes­ki­mää­rin. 

 Myös työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­keel­le siir­ry­tään raken­nusa­lal­la enem­män kuin muil­la aloil­la. (Läh­de RT)

Mikä siis rat­kai­suk­si? Hyväl­lä ergo­no­mial­la voi­daan saa­vut­taa paran­nus­ta työ­oloi­hin ja työs­sä jaksamiseen.

Ergo­no­mia huo­mioi ihmisen

Ergo­no­mia on tek­nii­kan ja toi­min­nan sovit­ta­mis­ta ihmi­sel­le. Työ, työ­vä­li­neet ja työym­pä­ris­tö sovi­te­taan työn­te­ki­jän mukaan, eikä päin­vas­toin. Ergo­no­mian avul­la paran­ne­taan työn­te­ki­jän tur­val­li­suut­ta, ter­veyt­tä, moti­vaa­tio­ta ja työ­viih­ty­vyyt­tä, mut­ta samal­la myös jär­jes­tel­mien häi­riö­tön­tä ja teho­kas­ta toi­min­taa. Lue lisää: Ergo­no­mia, Työ­ter­veys­lai­tos.

Raken­nus­työ on fyy­si­ses­ti ras­kas­ta, se sisäl­tää pal­jon tois­to­ja, han­ka­lia työ­asen­to­ja sekä tava­roi­den nos­to­ja ja siir­to­ja käsi­voi­min. Monet työn fyy­si­seen teke­mi­seen liit­ty­vät rat­kai­sut teh­dään vas­ta pai­kan pääl­lä työ­maal­la, sen sijaan että työn ergo­no­mia huo­mioi­tai­siin jo työ­maa­ta suun­ni­tel­taes­sa. Min­ne sijoi­te­taan käy­tet­tä­vät mate­ri­aa­lit, kuin­ka kau­as työn­te­ki­jä jou­tuu käve­le­mään hakeak­seen lisää ja pal­jon­ko mate­ri­aa­li pai­naa? Onko työn­te­ki­jän altis­tu­mi­nen hai­tal­li­sil­le aineil­le huo­mioi­tu ja riit­tä­vät suo­jauk­set ole­mas­sa? Miten valais­tuso­lo­suh­teet, läm­pö­ti­la, melu ja muut työ­viih­ty­vyy­teen liit­ty­vät asiat on jär­jes­tet­ty? Lue lisää raken­nus­pö­lys­tä ja työterveydestä.

Nämä kaik­ki ovat osa ergo­no­mi­aa, ja nii­tä suun­nit­te­le­mal­la ja toteut­ta­mal­la voi­daan paran­taa ja yllä­pi­tää työterveyttä.

Ergo­no­mia tuotesuunnittelussa

Raken­nus­työ­maal­la käy­tet­tä­vien tuot­tei­den suun­nit­te­lus­sa ergo­no­mian huo­mioi­mi­nen on eri­tyi­sen tär­ke­ää. Lait­teet pitää suun­ni­tel­la niin, että nii­den oikean­lai­nen käyt­tö on hel­pos­ti omak­sut­ta­vis­sa, vaik­ka käyt­tä­jien osaa­mis­ta­so vaih­te­li­si. Lait­tei­den pitää myös opas­taa käyt­tä­jää tehok­kaa­seen ja hal­lit­tuun käyt­töön, jot­ta vää­räs­tä käy­tös­tä ei aiheu­du tur­haa kuormitusta.

Mate­ri­aa­lien pak­kaus­ko­ko­jen pitää olla sel­lai­sia, että nii­den siir­tä­mi­seen ei tar­vi­ta kehon­ra­ken­nuk­sen Suo­men mes­ta­ria, vaan kenen tahan­sa työn­te­ki­jän voi­mat riit­tä­vät. Tai apu­na on väli­nei­tä, jot­ka keven­tä­vät taakkaa.

Hyväs­sä lai­te­suun­nit­te­lus­sa huo­mioi­daan myös käyn­ti­ää­nen melu­ta­so, työ­va­lot ja nii­den suun­nat­ta­vuus, lait­teen help­po siir­rel­tä­vyys ja helppokäyttöisyys.

Suun­nit­te­le työ­maan ergo­no­mia tarkoituksenmukaiseksi

Sit­ten vie­lä se työ­maan ergo­no­mian suun­nit­te­lu: mie­ti, min­ne ja mil­loin mikä­kin lai­te sijoi­te­taan, jot­ta sen käyt­tä­mi­nen ei ole han­ka­laa, tai lai­te jää käyt­tä­mät­tä sik­si, että se on vää­räs­sä pai­kas­sa. Jos esi­mer­kik­si sekoi­tus­kop­pi sijait­see eri ker­rok­ses­sa, kuin mis­sä työn­te­ki­jä tekee työ­tään, hän valit­see työ­maan pölyyn­ty­mi­sen ja ras­kai­den pal­ju­jen kan­ta­mi­sen välil­lä. Siir­rel­tä­vät lait­teis­tot aut­ta­vat tähän ongel­maan, mut­ta kuin­ka hel­pos­ti ne siir­ty­vät pai­kas­ta toi­seen, esi­mer­kik­si por­tai­ta ylös?

Tutus­tu täs­tä uuteen Con­sair CAMU D2 ‑koh­de­pois­to­lait­tee­seen, joka siir­tyy kevyes­ti sin­ne mis­sä sitä tar­vi­taan ja sääs­tää työn­te­ki­jän ras­kai­den pal­ju­jen kantamiselta.

Videol­ta näet, miten CAMU nousee rap­pusia ja liik­kuu ket­te­räs­ti työmaalla.

{% video_​player “embed_​player” overrideable=False, type=‘scriptV4’, hide_playlist=True, viral_sharing=False, embed_button=False, width=‘640′, height=‘360′, player_id=‘8410382028’, style=” %}