Vie­ras­kie­lis­ten työn­te­ki­jöi­den työhönperehdytys

Vieraskielisten työntekijöiden työhönperehdytys

Puhu­taan­ko sinun rak­sal­la­si uzbekia?

Myy­jäm­me Tom­mi ehdot­ti erään raken­nus­yri­tyk­sen työn­joh­ta­jal­le tule­van­sa työ­maal­le esit­te­le­mään CAMU D2 ‑koh­de­pois­to­lai­tet­ta. Työn­joh­ta­ja kysyi, onnis­tuu­ko esit­te­ly uzbe­kik­si. No ei onnis­tu­nut. Ei monel­la muul­la­kaan kie­lel­lä, joi­ta raken­nus­työn­te­ki­jät Suo­mes­sa puhu­vat. Jutun lopus­sa ker­rom­me miten ongel­ma ratkesi.

(lisää…)

Kuka sinun työ­maal­la­si määrää?

Kuka rakennustyömaalla määrää - urakoitsija vai alihankkija?

Sal­li minun hiu­kan pro­vo­soi­da täl­lä kysy­myk­sel­lä. Kyse on kui­ten­kin aivan oikeas­ta ongel­mas­ta, johon tör­määm­me aina välil­lä, kun käym­me raken­nus­työ­mail­la esit­te­le­mäs­sä CAMU-pölyn­hal­lin­ta­rat­kai­suam­me. Useim­mi­ten CAMU jää työn­joh­don tilaa­ma­na hom­miin ja tulee takai­sin, kun pölyä­vät sisä­työt päättyvät.

(lisää…)

Mil­loin mes­tal­la pöli­see eniten?

pölyiset työvaiheet mestoilla Kuopion tutkimus

Kuo­pion yli­opis­ton tut­ki­muk­ses­sa (2009) sel­vi­tet­tiin kyse­ly­tut­ki­muk­sil­la ja mit­tauk­sil­la mit­kä työ­vai­heet uudis­ra­ken­ta­mi­ses­sa ovat eni­ten pölyä­viä. Samal­la tut­kit­tiin uusia ja ole­mas­sa ole­via pölyn­hal­lin­ta­ta­po­ja työn­te­ki­jöi­den pöly­al­tis­tu­mi­sen ja val­miin raken­nuk­sen pölyi­syy­den vähentämiseksi.

(lisää…)