Vieraskielisten työntekijöiden työhönperehdytys

Puhu­taan­ko sinun rak­sal­la­si uzbekia?

Myy­jäm­me Tom­mi ehdot­ti erään raken­nus­yri­tyk­sen työn­joh­ta­jal­le tule­van­sa työ­maal­le esit­te­le­mään CAMU D2 ‑koh­de­pois­to­lai­tet­ta. Työn­joh­ta­ja kysyi, onnis­tuu­ko esit­te­ly uzbe­kik­si. No ei onnis­tu­nut. Ei monel­la muul­la­kaan kie­lel­lä, joi­ta raken­nus­työn­te­ki­jät Suo­mes­sa puhu­vat. Jutun lopus­sa ker­rom­me miten ongel­ma ratkesi.

Ulko­maa­lais­ten osuus työvoimasta

Raken­nus­teol­li­suus RT:n työ­voi­ma­ky­se­lyn mukaan vuon­na 2017 ulko­maa­lais­ten osuus työ­voi­mas­ta ei ole enää kas­va­nut kuten aiem­pien kyse­lyi­den perus­teel­la. Se on jopa pie­nen­ty­nyt talon­ra­ken­ta­mi­ses­sa kai­kil­la alueil­la ja pysy­tel­lyt ennal­laan infra­ra­ken­ta­mi­ses­sa. Kui­ten­kin aliu­ra­koit­si­joi­den työn­te­ki­jöis­tä huo­mat­ta­vas­ti isom­pi osa on ulko­maa­lai­sia kuin pää­ura­koit­si­joi­den omil­la palk­ka­lis­toil­la ole­vas­ta hen­ki­lös­tös­tä. Lue lisää Raken­nus­teol­li­suus RT:n jutus­ta: Raken­ta­jis­ta entis­tä useam­pi on suo­ma­lai­nen.

Laki­sää­tei­nen työ­maa- ja työhönperehdytys

Riip­pu­mat­ta työn­te­ki­jän kan­sa­lai­suu­des­ta, pää­ura­koit­si­jan työ­tur­val­li­suus­vas­tuu edel­lyt­tää tilaa­jaa huo­leh­ti­maan, että myös työ­maal­la työs­ken­te­le­vät vuo­kra­työn­te­ki­jät ja aliu­ra­koit­si­jan työn­te­ki­jät saa­vat työ­hön opas­tuk­sen ja pereh­dy­tyk­sen. Työ­maa­han pereh­dyt­tä­mi­nen on laki­sää­teis­tä ja sen antaa työ­maan pää­ura­koit­si­ja. Myös työ­no­pas­tus on laki­sää­teis­tä. Työn­te­ki­jä saa työ­hön­pe­reh­dy­tyk­sen omal­ta työ­joh­ta­jal­taan. Tämä kos­kee myös työ­tur­val­li­suu­teen, kuten puh­tau­den­hal­lin­taan ja hen­ki­lö­koh­tais­ten suo­jai­mien käyt­töön liit­ty­viä asioi­ta. Kat­so lisää blo­gis­tam­me Pät­kä­työ­läi­nen pölyn­hal­lin­nas­sa.

Moni­kie­li­nen työ­maa tuo kommunikointihaasteita

Työ­mail­la on havait­tu, että ahke­ri­na ja moti­voi­tu­nei­na koe­tut vie­ras­kie­li­set työn­te­ki­jät ja aliu­ra­koit­si­jat koh­taa­vat kui­ten­kin tur­val­li­suus­ris­ke­jä. Tur­val­li­suus­osaa­mi­nen voi olla puut­teel­lis­ta ja työ­kult­tuu­rit poik­kea­vat suo­ma­lai­sis­ta käytännöistä.

Työn­te­ki­jöi­den moni­kie­li­syys on haas­te, sil­lä työn­te­ki­jät eivät vält­tä­mät­tä tie­dä työn tavoi­tet­ta, kos­ka kie­li­tai­to ei rii­tä. Kom­mu­ni­koin­tiin kan­nat­taa kui­ten­kin panos­taa jo työ­tur­val­li­suus­kus­tan­nus­ten takia: yksi työ­ta­pa­tur­ma mak­saa kes­ki­mää­rin noin 6000 euroa. (Työ­suo­je­lu­ra­has­ton tut­ki­mus). Tutus­tu myös Piku-tapa­tur­ma­kus­tan­nus­las­ku­riin Työ­ter­veys­lai­tok­sen sivuilla.

Moni vie­ras­kie­li­nen työn­te­ki­jä työs­ken­te­lee raken­nus­työ­maal­la vuo­kra­fir­man kaut­ta. Se voi joh­taa sii­hen, että pää­ura­koit­si­jan työ­joh­dol­la ei ole tark­kaa tie­toa sii­tä, mitä kie­liä työ­maal­la puhu­taan. Kie­li­tai­to puo­lin ja toi­sin luon­nol­li­ses­ti tuo omat haas­teen­sa kom­mu­ni­koin­tiin työmaalla.

Suju­vas­ti kes­kus­te­le­va CAMU-kohdepoistolaite

Toi­sin kuin Con­sai­rin myy­jä, CAMU D2 kyl­lä kes­kus­te­lee mil­lä kie­lel­lä vaan. Sil­lä CAMU ker­too merk­ki­va­loil­la, mis­sä men­nään. Kun lait­teen käyn­nis­tää, vilk­ku­vat merk­ki­va­lot sen aikaa, kun CAMU kali­broi itse­ään. Kun kali­broin­ti on val­mis, valot ker­to­vat senkin.

Myös suo­dat­ti­mien tila ker­ro­taan merk­ki­va­loil­la, kuin lii­ken­ne­va­loil­la. Orans­si valo ker­too, että nyt voi­si jo hakea uuden suo­dat­ti­men lähel­le. Punai­nen valo ker­too, että suo­da­tin on syy­tä vaih­taa. Ja täl­löin­kin työ pysäh­tyy vain noin minuu­tik­si, jon­ka suo­dat­ti­men vaih­to kestää.

Jos CAMUl­le tulee joku isom­pi ongel­ma, sen­kin ker­to­mi­nen onnis­tuu merk­ki­va­lol­la. Tom­mi tääl­lä opis­ke­lee uzbe­kia kovaa kyytiä.…

Kat­so täs­tä video CAMUn käyt­töö­no­tos­ta ja suo­dat­ti­men vaih­dos­ta suo­mek­si tai englan­nik­si. Lataa myös työ­maal­le­si P1-puh­taus­luo­kan työ­maal­le sovel­tu­via kylt­te­jä useal­la kie­lel­lä. Uzbe­kia niis­tä tosin ei löydy.