Pölynpoisto rakennustyömaalla

Ylei­sin rat­kai­su raken­nusai­kai­sen pölyn pois­ta­mi­seen työ­maal­la tai­taa edel­leen olla sii­voa­mi­nen. Lait­tei­ta ja mene­tel­miä pölyn­pois­toon on kyl­lä ole­mas­sa, mut­ta kaik­ki pöly ei suin­kaan ole tal­les­sa ja hal­lus­sa. Vali­tet­ta­vas­ti pöly usein pääs­te­tään ensin leviä­mään raken­nus­työ­maal­le ja jäl­keen­päin yri­te­tään kerä­tä se sii­voa­mal­la, ennen kuin pölyä levi­ää ilmas­toin­ti­ka­na­vien kaut­ta koko raken­nuk­seen. Pro­ses­si­mai­nen pölyn­pois­to ja ‑hal­lin­ta aut­tai­si täs­sä.

Pölyn­pois­to on aktii­vis­ta pölynhallintaa

Pölyn­ke­räi­lyn sijaan kan­nat­taa­kin teh­dä pölyn­pois­toa samal­la het­kel­lä, kun pöly syn­tyy. Pölyä voi­daan har­voin täy­sin estää syn­ty­mäs­tä, mut­ta esi­mer­kik­si val­mis­laas­teil­la pääs­tään jo hyvin lähel­le pölyt­tö­myyt­tä. Vähän pölyä tuot­ta­vil­la työ­me­ne­tel­mil­lä voi­daan myös vähen­tää pölyn syn­ty­mis­tä, näi­tä ovat esim. leik­kaus kat­kai­sun sijaan, mur­ta­mi­nen piik­kauk­sen sijaan ja mää­rä­mit­tais­ten tuot­tei­den käyt­tö. Pölyä voi­daan sitoa myös kas­te­le­mal­la, mut­ta täl­löin on huo­mioi­ta­va kos­teu­den­hal­lin­ta. Lue lisää Kuivaketju10:stä ja pölystä.

Kui­va-ainei­den sekoi­tuk­ses­sa, piik­kauk­ses­sa, hion­nas­sa jne. Pölyä syn­tyy joka tapauk­ses­sa, ja näis­sä työ­vai­heis­sa voi­daan hyö­dyn­tää pölyn­pois­to­lait­tei­ta, kuten koh­de­pois­toa. Esi­mer­kik­si Con­sai­rin CAMU D2 on pölyn­pois­to­rat­kai­su kui­va-ainei­den vis­pi­lä­se­koi­tuk­seen. Pölyn­pois­tos­sa eli aktii­vi­ses­sa pölyn­hal­lin­nas­sa onkin kyse pölyn tal­tee­no­tos­ta heti sen syn­ty­het­kel­lä. Näin pöly ei pää­se leviä­mään hen­gi­ty­sil­maan tai sot­ke­maan paik­ko­ja ja samal­la suo­ja­taan myös raken­nuk­sen loppukäyttäjää.

Pas­sii­vi­nen pölyn­hal­lin­ta on varajärjestelmä

Pölyn­pois­ton lisäk­si työ­maal­la yleen­sä tar­vi­taan myös ns. pas­sii­vis­ta pölyn­hal­lin­taa, eli käy­tän­nös­sä ali­pai­neis­tus­ta, osas­toin­tia ja ilman­puh­dis­ti­mia. Nii­den avul­la kor­ja­taan pölyn­pois­ton puut­teet sekä saa­daan sii­vouk­ses­sa leviä­vä pöly tal­teen. Tämä tapah­tuu pidem­mäl­lä aika­vä­lil­lä, sil­lä pöly voi lei­jail­la ilmas­sa tun­te­ja ennen kuin se pää­tyy suo­dat­ti­miin. Pas­sii­vi­nen pölyn­hal­lin­ta yllä­pi­tää tur­val­lis­ta ja ter­veel­lis­tä sisäilmaa.

Pölyn­hal­lin­ta on prosessi

Pölyn­hal­lin­ta onkin koko­nais­val­tai­nen pro­ses­si, jol­la eri pölyn­pois­to- ja pölyn­hal­lin­ta­me­to­de­ja hyö­dyn­tä­mäl­lä voi­daan jät­tää sii­vous mini­miin. Ennen kuin pölyn­hal­lin­taa voi ryh­tyä vie­mään käy­tän­töön, täy­tyy teh­dä pölyn­hal­lin­ta­suun­ni­tel­ma. Pölyn­hal­lin­ta­pro­ses­sis­sa on kol­me var­si­nais­ta pölyn­hal­lin­nan vai­het­ta, jot­ka limit­ty­vät kes­ke­nään. Nämä ovat aktii­vi­nen ja pas­sii­vi­nen pölyn­hal­lin­ta sekä kor­jaa­vat toi­men­pi­teet, kuten työ­maan sii­vous ja jäte­huol­to. Myös pölyi­syy­den mit­taa­mi­nen ja tar­kas­tuk­set kuu­lu­vat kiin­teäs­ti prosessiin.

Pölyn­hal­lin­ta­pro­ses­sin kes­kei­set vai­heet ja välineet:

Aktii­vi­nen pölyn­hal­lin­ta, pölynpoisto

  • Pölyt­tö­mät ja vähä­pö­lyi­set menetelmät
  • Koh­de­pois­to­lait­teet
  • Pölyn sito­mi­nen esim. vedellä
  • Pölyn­pois­to­lait­tei­den aktii­vi­nen käyt­tö sekä oikei­den työ­ta­po­jen noudattaminen

Pas­sii­vi­nen pölynhallinta

  • Työ­maa-aikai­nen ilmanvaihtojärjestelmä
  • Osas­toin­ti
  • Ali­pai­neis­tus
  • Ilman­puh­dis­tus

Kor­jaa­vat toimenpiteet

  • Sii­voa­mi­nen, jäte­huol­to, liik­ku­mi­sen rajoittaminen
  • Hen­gi­tys­suo­jai­mien käyttö

Lue lisää käy­tän­nön pölyn­hal­lin­nas­ta, ja sii­hen sovel­tu­vas­ta pölyn­hal­lin­ta­pro­ses­sis­ta, sekä lataa ilmai­nen e‑kirja.