Rakennusvalvoja tulee oletko valmis-blogi

Aina välil­lä kuu­lem­me, että joku työ­maa on pysäy­tet­ty pölyn takia. Har­mi, kos­ka se oli­si hel­pos­ti voi­tu välttää.

Työ­maan pysäyt­tä­mi­nen raken­nus­pö­lyn takia tulee ura­koit­si­jal­le kal­liik­si. Esi­mer­kik­si aika­tau­lu venyy, seu­raa mah­dol­li­ses­ti sak­ko­ja, ryn­täys­kus­tan­nuk­sia, sii­vous­kus­tan­nuk­sia tai aliu­ra­koit­si­ja kiel­täy­tyy tule­mas­ta pai­kal­le jne.

Var­sin­kin jos kysees­sä on P1-työ­maa, voi­daan työmaalle aset­taa raken­nut­ta­jan edus­ta­ja­na erik­seen sisäilmavalvoja. Hänen teh­tä­vän­sä on val­voa kaik­kien ura­koit­si­joi­den suo­ri­tuk­sia ja puh­taus­luok­ka P1:n ja Kuivaketju10:n toteu­tu­mis­ta. Sisäil­ma­val­vo­ja vah­tii, että sisäilman laa­tuun vai­kut­ta­vat teki­jät ote­taan huo­mioon, sekä seu­raa puh­taus­ta­soa koko pro­jek­tin ajan. Sisäilmavalvojalla kuten muil­la­kin val­vo­jil­la on val­tuu­det keskeyttää työmaa, jos hom­ma ei suju odo­tus­ten mukai­ses­ti, eikä annet­tu­ja huo­mau­tuk­sia ja kor­jaus­pyyn­tö­jä noudateta.

Täs­sä tär­keim­mät ohjeet, joil­la väl­tyt työ­maan pysäyt­tä­mi­sel­tä pölyn takia:

Pölyn­hal­lin­nan suun­nit­te­lu ja valmistautuminen

 • Tee ennen työmaan aloi­tus­ta laa­dit­ta­va työmaakohtaiset laa­tusuun­ni­tel­mat: kos­teu­den­hal­lin­ta, puh­tau­den­hal­lin­ta ja pölyn­hal­lin­ta, työ­maa-alu­eet sekä työturvallisuus 
 • Ota työ­maa­ko­kous­ten ja ura­koit­si­ja­pa­la­ve­rei­den asia­lis­tal­le työ­maan puh­taus, pölyn­hal­lin­ta ja P1-puh­taus­luo­kan vaa­ti­muk­set. Sovi pala­ve­reis­sa, että poik­kea­mat kir­ja­taan pöytäkirjaan.
 • Poik­kea­mat kan­nat­taa ottaa vaka­vas­ti, sil­lä juu­ri nii­hin val­vo­ja puuttuu.
 • Val­mis­tau­du hyvin P1-vai­hee­seen, sil­lä P1-mene­tel­mien nou­dat­ta­mis­ta val­vo­taan eri­tyi­sen tark­kaan, kun sisä­val­mis­tus­vai­he alkaa.

Käy­tän­nön pölyn­hal­lin­ta raken­ta­mi­sen aikana

 • Tee pölyä­vim­mät työt, kuten piik­kauk­set, tasoit­teet ja hion­ta, ensin alta pois. Tee vai­keas­ti puh­dis­tet­ta­vat asen­nus­koh­teet ehdot­to­mas­ti vas­ta pölyis­ten töit­ten jälkeen.
 • Käy­tä pölyä­mät­tö­miä mate­ri­aa­le­ja ja työmenetelmiä.
 • Kos­ka mate­ri­aa­lit ja työ­me­ne­tel­mät sil­ti pölyä­vät, käy­tä koh­de­pois­toa.
 • Osas­toi ja ali­pai­neis­ta. Seu­raa mit­ta­reil­la pai­ne­suh­tei­ta ja olo­suh­tei­ta. Hyväk­sy­tä osas­toin­ti­si ja ali­pai­neis­tuk­sen toteu­tus valvojalla.
 • Hie­no­pö­ly­suo­dat­ti­mel­la varus­te­tun ali­pai­neis­ta­jan tulee olla pääl­lä myös iltai­sin ja vii­kon­lop­pui­sin. Varau­du sähkökatkoihin.
 • Raken­na sekoi­tus­töi­tä var­ten työ­pis­te, ja käy­tä siel­lä koh­de­pois­toa työn­te­ki­jän suojelemiseksi.
 • Vah­di hen­ki­lö­suo­jai­mien käyt­töä ja rajoi­ta liik­ku­mis­ta työ­maal­la kyl­tein, estein ja lukoin.
 • Kun ilman­vaih­to­työt alka­vat, pitää pölyä­vät työt lopet­taa sik­si aikaa. Mie­luum­min olla jo tehtynä. 
 • Älä pääs­tä raken­nus­ma­te­ri­aa­le­ja tai ‑lait­tei­ta leviä­mään ympä­ri työ­maa­ta. Jär­jes­tä niil­le omat säi­ly­tys­paik­kan­sa ja vaa­di, että ne pysy­vät siel­lä tai työpisteissä.
 • Lue lisää käy­tän­nön pölyn­hal­lin­ta- sivul­tam­me sekä lataa ilmai­nen e‑kirja

Sii­vous ja jäte­huol­to, sekä puh­tau­den arvioin­ti toimintakokeissa

 • Jär­jes­tä jäte­huol­to asianmukaisesti.
 • Lat­tian beto­ni­pin­to­jen raken­nusai­kai­set pölyt tulee pois­taa säännöllisesti imu­roi­mal­la, siten beto­ni kui­vuu nopeammin. 
 • Jätä aika­tau­luun riit­tä­väs­ti aikaa kak­si­vai­hei­sel­le loppusiivoukselle.
 • Lop­pusii­vouk­sen ensimmäisessä vai­hees­sa saa­vu­te­taan puh­taus­ta­so, jol­la estetään rakennuspölyn jou­tu­mi­nen ilman­vaih­to­ka­na­viin toi­min­ta­ko­kei­den aika­na. Tätä toi­min­ta­koe­vai­het­ta kut­su­taan jos­kus “P1-vai­heek­si”. 
 • P1-vai­hees­sa” teh­dään puh­taus­ta­son tar­kas­tuk­sia ja uudel­leen tar­kas­tuk­sia sekä toi­min­ta­ko­kei­ta ja sää­tö­jä. Varaa näi­hin riit­tä­väs­ti aikaa. Pöly­las­keu­maa on hyvä mita­ta gee­li­teip­pi­mit­ta­ril­la raken­ta­mi­sen eri vai­heis­sa. Pölyä voi myös mita­ta reaa­liai­kai­ses­ti partikkelimittareilla.
 • Toi­min­ta­koe­vai­hees­sa saa teh­dä enää esim. vähäistä paik­ka­maa­laus­ta, toi­min­ta­ko­kei­ta, säätötöitä, ala­kat­to­ja ja lop­pusii­vous­ta. Myös­kään ulko­na ei pidä teh­dä pölyä­viä töi­tä enää täs­sä vaiheessa.
 • Oviin asen­ne­taan vii­meis­tään täs­sä vai­hees­sa P1-työmaa-alue kyl­tit puh­taus­luo­ki­tuk­sen mer­kik­si. Ovet pide­tään sul­jet­tu­na, jopa lukit­tu­na. Lataa täs­tä P1-kylt­te­jä eri kielisinä.

P1-vai­he” vai P1-puh­taus­luo­kan rakentaminen?

Mie­les­täm­me koko raken­nusai­ka, sisäl­täen suun­nit­te­lun ja lop­puen toi­min­ta­ko­kei­siin, on P1-puh­taus­luo­kan raken­ta­mis­ta, eikä vain lop­pu­ru­tis­tus toi­min­ta­ko­kei­siin ennen luo­vu­tus­ta. Kuten jol­lain työ­mail­la asia on esi­tet­ty. On mah­do­ton­ta pääs­tä P1-tavoit­tei­siin, jos ryh­tyy pölyn­hal­lin­ta- ja pölyn­tor­jun­ta­hom­miin vas­ta, kun luo­vu­tus häämöttää. 

Näi­tä ohjei­ta nou­dat­ta­mal­la, on val­vo­jan tulo työ­maal­le iloi­nen asia.

Lue lisää P1-puh­taus­luo­kan raken­ta­mi­ses­ta ja lataa ilmai­nen e‑kirja.