Raken­nus­pö­lys­tä aiheu­tu­vis­ta palo­hä­ly­tyk­sis­tä kiin­teis­töl­le rangaistusmaksuja

Rakennuspölystä aiheutuvista palohälyytyksistä kiinteistölle rangaistusmaksuja

Kaup­pa­kes­kus Redis­sä Hel­sin­gin Kala­sa­ta­mas­sa oli elo­kuun lopul­la aihee­ton palo­hä­ly­tys. Häly­tyk­sen taus­tal­la oli jäl­leen raken­nus­pö­ly. Jo ava­jais­ten yhtey­des­sä vuo­si sit­ten oli sama tilan­ne pääl­lä. Täl­löin raken­nus­työt oli­vat vie­lä muu­ta­mas­sa lii­ke­ti­las­sa käyn­nis­sä, ja palo­hä­lyt­ti­met oli unoh­det­tu kyt­keä pois pääl­tä. (IS 20.9.2018)

(lisää…)

Palvelu­muotoilulla P1-raken­ta­­mi­nen tutummaksi

Laura Rinta-Jouppi, Consairin palvelumuotoilija KIRA-digiprojektissa

Con­sair Oy:n kiin­teis­tö- ja raken­nusa­lan digi­ta­li­saa­tio­han­ke käyn­nis­tyi toden teol­la syys­kuus­sa 2018. Hyp­pä­sin pal­ve­lu­muo­toi­li­jak­si ja pro­jek­tin vetä­jäk­si hank­kee­seen, jos­sa pyrit­tiin rat­ko­maan P1-puh­taus­luo­kan raken­ta­mi­seen liit­ty­viä haas­tei­ta. Ennen pro­jek­tin alkua en ollut kuul­lut P1-raken­ta­mi­ses­ta, mut­ta onnek­si työ­ka­ve­rei­na on aiheen käve­le­viä tietopankkeja.

(lisää…)

Rakennus­siivous on laadun­varmistaja P1-rakentamisessa

 korjaavat_toimenpiteet_ovat_rakennussiivousta

Pölyn­hal­lin­ta raken­ta­mi­ses­sa on laa­tua­sia ja raken­nus­sii­vous on osa sitä. Raken­nus­töi­den puh­taus­luo­ki­tus P1 kuvaa raken­nus­ta­paa, jol­la pääs­tään hyvään ja tavoi­tel­tuun sisäil­man laa­tuun. P1-raken­ta­mi­sen pölyn­hal­lin­ta­pro­ses­sin on olta­va kun­nos­sa, jot­ta tavoi­tel­tui­hin sisäil­ma­luok­kiin S1 tai S2 pääs­tään. Hyvä pölyn­hal­lin­ta­pro­ses­si on kol­mi­vai­hei­nen. Pro­ses­siin kuu­luu aktii­vi­nen pölyn­hal­lin­ta eli pölyn syn­ty­mi­sen mini­moin­ti, pas­sii­vi­nen pölyn­hal­lin­ta eli pölyn leviä­mi­sen estä­mi­nen ja kor­jaa­vat toi­men­pi­teet eli rakennussiivous. 

(lisää…)