Laura Rinta-Jouppi, Consairin palvelumuotoilija KIRA-digiprojektissa

Con­sair Oy:n kiin­teis­tö- ja raken­nusa­lan digi­ta­li­saa­tio­han­ke käyn­nis­tyi toden teol­la syys­kuus­sa 2018. Hyp­pä­sin pal­ve­lu­muo­toi­li­jak­si ja pro­jek­tin vetä­jäk­si hank­kee­seen, jos­sa pyrit­tiin rat­ko­maan P1-puh­taus­luo­kan raken­ta­mi­seen liit­ty­viä haas­tei­ta. Ennen pro­jek­tin alkua en ollut kuul­lut P1-raken­ta­mi­ses­ta, mut­ta onnek­si työ­ka­ve­rei­na on aiheen käve­le­viä tietopankkeja.

Läh­tö­ti­lan­ne ja tavoite

P1-puh­taus­luo­kan raken­ta­mi­ses­sa pää­mää­rä­nä on tuot­taa puh­das sisäil­ma lop­pu­käyt­tä­jäl­le sekä tur­val­li­nen ja ter­veel­li­nen työym­pä­ris­tö rakennustyöntekijöille.

Vaik­ka ensim­mäi­set P1-vaa­ti­muk­set on luo­tu lähes 20 vuot­ta sit­ten, raken­ta­jat koke­vat ne edel­leen han­ka­lik­si. Rakennuttajilla/​tilaajilla voi olla vai­keuk­sia saa­da tar­jouk­sia kor­jaus- ja raken­nut­ta­mis­hank­kei­siin, mikä­li han­ke halu­taan toteut­taa P1-mää­räys­ten mukai­ses­ti. Tilaa­jan on vai­kea kil­pai­lut­taa työ­tä ja arvioi­da tar­jous­ten laa­tua, jos hän ei tie­dä mitä on tilaa­mas­sa. On yleis­tä, että käyn­nis­sä ole­vien P1-hank­kei­den kus­tan­nuk­set kas­va­vat ja työt vii­väs­ty­vät ali­hank­ki­joi­den ja raken­nut­ta­jien P1-koke­mat­to­muu­den tai piit­taa­mat­to­muu­den vuok­si. Työn­te­ki­jöi­den mie­les­tä P1-mää­räyk­set saa­te­taan kokea työ­tä han­ka­loit­ta­vik­si irral­li­sek­si asioiksi.

Pro­jek­tis­sa oli tavoit­tee­na kokeil­la, jos pal­ve­lu­muo­toi­lua hyö­dyn­täen pys­tyi­si kehit­tä­mään rat­kai­su­ja, joil­la P1-raken­ta­mi­seen ja ‑pro­ses­sei­hin sai­si yhden­mu­kai­suut­ta ja tie­toa hel­pom­min ymmär­ret­tä­väk­si. Pro­jek­tis­sa halusim­me tes­ta­ta, voi­si­ko P1-raken­ta­mis­ta hel­pot­taa visu­aa­li­sil­la työ­oh­jeil­la ja prosessimallilla.

Pro­jek­tin aika­tau­lu – koko pro­jek­tin kes­to oli nel­jä kuu­kaut­ta – oli kun­nian­hi­moi­nen, mut­ta tuos­sa ajas­sa saa­tiin yllät­tä­vän pal­jon aikaiseksi.

Pro­jek­tin kulku

Pro­jek­tis­sa sai teh­dä kokei­lu­ja, joten pää­tin tes­ta­ta pro­jek­tin läpi­vie­mis­tä muo­toi­lu­pro­ses­sin mukai­ses­ti. Muo­toi­lu­pro­ses­si tai­pui hyvin pro­jek­ti­run­gok­si ja pro­jek­ti ete­ni suun­ni­tel­mien mukaan vai­he vai­heel­ta. Ymmär­rys­vai­heen aineis­toa oltiin kerät­ty jo ennen pro­jek­tin aloi­tus­ta, jol­loin tätä pro­jek­tia ei aloi­tet­tu tyh­jäl­tä pöy­däl­tä. Oma aikan­sa meni kui­ten­kin sii­hen, että opis­ke­lin jo ole­mas­sa ole­van aineis­ton, jot­ta tie­sin min­kä­lais­ta tie­toa vie­lä tarvitsemme.

KiraDigi palvelumuotoiluprojekti P1-puhtausluokan rakentamisesta Laura Rinta-Jouppi

 

Piir­ros: Lau­ra Rinta-Jouppi

Toi­nen asia min­kä pää­tin pro­jek­tin alus­sa oli asian­tun­ti­ja­ryh­män kokoa­mi­nen. Ongel­ma, jota pro­jek­tis­sa pyrit­tiin rat­ko­maan, on niin laa­ja ja moni­syi­nen, ettei sitä kan­na­ta yrit­tää rat­koa yksin. Myös pal­ve­lu­muo­toi­lun yti­meen kuu­lu­vat sidos­ryh­mien laa­ja osal­lis­ta­mi­nen ja tie­don rikas­tut­ta­mi­nen tätä kaut­ta, joten pää­tös oli ilmi­sel­vä. Asian­tun­ti­ja­ryh­mään osal­lis­tui raken­nusa­laa hyvin läpi­leik­kaa­va ammat­ti­lais­ten joukko:

 • Sara von Hertzen, HUS Kiinteistöt
 • Mer­vi Aho­la, Sisäil­mayh­dis­tys ry
 • Ter­hi Mik­ki­lä, Bra­do Oy
 • Ant­ti-Eeme­li Mäki­nen, Suo­men Tilaa­ja­vas­tuu Oy
 • Olli-Pek­ka Kari, Raken­nus­tie­to Oy
 • Erk­ki Aal­to, inno­vaa­tio- ja kehitysaktivisti
 • Sami Saa­ri, RALA
 • Jou­ni Oja­la, Raken­nus­lor­di Oy
 • Mikael Lång­ström, Rakli
 • Mik­ko Myl­ler, TTS
 • Ant­ti Väi­sä­nen, Con­sair Oy
 • Mer­ja Juko­la, Con­sair Oy
 • Frank Rus­si, Con­sair Oy
 • Lau­ra Rin­ta-Joup­pi, Con­sair Oy (palvelumuotoilija/​ pro­jek­ti­pääl­lik­kö)

Jokai­seen muo­toi­lu­pro­ses­sin vai­hee­seen osal­lis­tin asian­tun­ti­ja­ryh­män jäse­net käyt­täen työ­pa­jois­sa eri­lai­sia pal­ve­lu­muo­toi­lun mene­tel­miä. Tes­taus­vai­he oli­si vaa­ti­nut enem­män aikaa kuin hank­keen puit­teis­sa oli käy­tet­tä­vis­sä, kos­ka pro­to­jen tes­tauk­seen saa­mi­nen työ­mail­le osoit­tau­tui hyvin työ­lääk­si. Työ­mai­den pääl­lik­kö­ta­son hen­ki­lö­kun­ta on niin kii­reis­tä, että kom­mu­ni­koin­ti ja kai­ken “yli­mää­räi­sen” teke­mi­nen oli haas­ta­vaa. Onnek­si muu­ta­mia tes­te­jä saa­tiin kui­ten­kin toteutettua.

Tulok­sia

Pro­jek­tin lop­pu­tu­le­ma­na syn­tyi eri­lai­sia visu­aa­li­sia ohjei­ta työ­mail­la käy­tet­tä­väk­si. Ohjeet ovat print­ti- ja video­muo­toi­sia. Print­ti­ju­lis­teen voi tulos­taa esi­mer­kik­si työ­maan sisään­käyn­nil­le tai sosi­aa­li­ti­laan, QR-koo­din takaa löy­tyy jokai­sel­le roo­lil­le kuu­lu­vat tehtävät.

 

Tervetuloa P1-puhtausluokan työmaalle -juliste

 

Työ­maan ohje­kylt­ti, jos­sa on eri­tel­ty työ­maan roo­le­ja ja ohjaus eteenpäin

Videois­sa läh­det­tiin liik­keel­le perus­teis­ta ker­to­mal­la, mitä P1-raken­ta­mi­nen tar­koit­taa ja ede­ten sii­tä ohjei­siin sii­tä, kuin­ka P1:sen toteut­ta­mi­ses­sa voi onnistua.

Video: Mitä P1 tarkoittaa?

 

{% video_​player “embed_​player” overrideable=False, type=‘scriptV4’, hide_playlist=True, viral_sharing=False, embed_button=False, width=‘640′, height=‘360′, player_id=‘8444184281’, style=” %}

 

Miten täs­tä eteenpäin?

Pro­jek­ti tulee jat­ku­maan P1-pro­ses­si­mal­lin kehit­tä­mi­sen osal­ta jos­sain vai­hees­sa. Pro­jek­tin aika­na kar­toi­tet­tiin raken­ta­mis­pro­ses­si sel­lai­se­na kuin se nyt on. Tavoit­tee­na on sitoa P1-pro­ses­si osak­si nykyis­tä raken­nus­pro­ses­sia. Tah­ti­tuo­tan­to voi myös toi­mia suun­nit­te­lu­työn pohjana.

Suu­rin tavoi­te kai­ken taka­na on käyt­täy­ty­mi­sen muo­toi­lu eli ihmis­ten tapo­jen muut­ta­mi­nen ja sii­nä riit­tää haas­tet­ta itse kullakin 🙂

Iso kii­tos kai­kil­le pro­jek­tiin osallistuneille!

Lau­ra Rin­ta-Joup­pi, palvelumuotoilija