Kuin löisi lekalla listanaulaa kun käyttää samaa pölynhallintaa moneen tarkoitukseen

Kun suun­nit­te­let raken­nus­työ­maan pölyn­hal­lin­taa, pidä mie­les­sä, ettei ole yhtä autu­aak­si teke­vää pölyn­hal­lin­ta­me­ne­tel­mää, joka pätee kaik­keen. Ethän lyö lekal­la lis­ta­nau­laa­kaan, mik­si sit­ten hal­lit­si­sit kaik­kea pölyä yhdel­lä ja samal­la lait­teel­la, joka pöhi­see ja köhi­see jos­sain nur­kas­sa? Tai vie­lä pahem­paa, pel­käl­lä sii­vous­har­jal­la…. Parem­pia­kin tapo­ja on, tär­kein­tä on käyt­tää oike­aa lai­tet­ta tai mene­tel­mää oike­aan tarkoitukseen.

Täs­sä muu­ta­mia syi­tä teh­dä tar­kem­pia valin­to­ja sen suh­teen, miten ja mil­lä pölyä hallitset.

Hiuk­kas­laa­tu ja ‑koko mää­rää suo­dat­ti­men valinnassa

Mil­lais­ta pölyä mis­sä­kin työ­vai­hees­sa syn­tyy, min­kä kokoi­sia ja laa­tui­sia hiuk­ka­sia ilmaan levi­ää? Se on mää­rää­vä teki­jä, kun valit­set pölyn­hal­lin­ta­lait­tei­ta ja ‑mene­tel­miä.

Osa pöly­hiuk­ka­sis­ta vaa­tii HEPA-suo­da­tus­ta, osa ei. Esi­mer­kik­si sement­ti­pö­lyn suo­dat­ta­mi­seen riit­tää F7-tasoi­nen suo­da­tin. HEPA- ja ULPA-suo­dat­ti­mien luo­ki­tuk­ses­sa mää­rää­vä teki­jä on kaik­kein tun­keu­tu­vim­pien, 0,1–0,25 µm kokois­ten hiuk­kas­ten jää­mi­nen suo­dat­ti­meen. Näi­tä ovat mm. asbesti‑, savi- ja kivi­hii­li­pö­ly sekä metal­li­huu­rut ja ‑pölyt. Kat­so tar­kem­min ohei­ses­ta tau­lu­kos­ta eri hiukkaslaaduista.Hiukkaslaatu ja -koko määrää pölynhallintasuodattimen valinnan

Pöly­mas­san suu­ruus vai­kut­taa lait­teis­ton valintaan

Pöly­hiuk­kas­ten laa­dun lisäk­si syn­ty­vän pöly­mas­san suu­ruus vai­kut­taa pölyn­hal­lin­ta­lait­teis­ton valin­taan. Kui­va-ainei­den, kuten semen­tin, laas­tin ja tasoit­tei­den sekoi­tuk­ses­sa syn­ty­vä pöly­mas­sa on suu­ri, kuten olet var­mas­ti­kin huomannut.

Ilman­puh­dis­ti­met ja ali­pai­neis­ta­jat on suun­ni­tel­tu puh­dis­ta­maan jo ilmaan levin­nyt­tä pölyä, ja eri­tyi­ses­ti ilmas­sa lei­ju­via pien­hiuk­ka­sia. Näi­tä lait­tei­ta ei ole läh­tö­koh­tai­ses­ti suun­ni­tel­tu koh­de­pois­toon, ja sen takia ne eivät vält­tä­mät­tä kyke­ne tart­tu­maan kovin hyvin sekoi­tus­työ­pis­tees­sä syn­ty­vään suu­reen pöly­pil­veen. Koh­de­pois­to­käyt­tö lyhen­tää myös suo­dat­ti­mien eli­ni­kää ja tulee kal­liik­si, sil­lä suo­dat­ti­mia jou­tuu vaih­ta­maan usein.

Hyvä koh­de­pois­to­lai­te sen sijaan pys­tyy käsit­te­le­mään kai­ken syn­ty­vän pölyn lyhyes­sä het­kes­sä mah­dol­li­sim­man tehok­kaas­ti ilman, että pöly pää­see kar­kaa­maan työ­pis­tees­tä ja leviä­mään hen­gi­ty­sil­maan. Ilman­puh­dis­tin toi­mii koh­de­pois­ton kave­ri­na koko­nais­val­tai­ses­sa pölyn­hal­lin­nas­sa. Kan­nat­taa­kin ensin ottaa suu­ret pöly­mas­sat tal­teen koh­de­pois­to­lait­teil­la ja antaa sen jäl­keen ilman­puh­dis­ti­mien hoi­taa loput.

Suo­da­tin­luo­kan ja ilma­vir­ran opti­moin­ti takaa­vat tehok­kaan kohdepoiston

Pölyn­pois­ton koko­nais­te­hok­kuu­den, käy­tet­tä­vyy­den ja yllä­pi­to­kus­tan­nus­ten kan­nal­ta koh­de­pois­tos­sa on jär­ke­väm­pää opti­moi­da kuin mak­si­moi­da suo­da­tin­luok­ka. F8- ja F9-suo­dat­ti­mil­la lait­teis­tois­ta saa­daan kom­pak­tim­man kokoi­sia ja hel­pom­min lii­ku­tel­ta­via. Usein koh­de­pois­to­lait­tei­ta arvioi­taes­sa huo­mio kiin­ni­te­tään pää­suo­dat­ti­men luo­ki­tuk­seen. Yhtä tär­ke­ää oli­si huo­mioi­da kar­kea­suo­dat­ti­men omi­nai­suu­det: kuin­ka pal­jon suo­dat­ti­mel­la voi­daan käsi­tel­lä pölyä, vaa­tii­ko se huol­toa tai kuin­ka usein suo­da­tin täy­tyy vaihtaa.

Koh­de­pos­tos­sa pölyn­läh­de raja­taan mah­dol­li­sim­man pie­nel­le alu­eel­le, jot­ta ilma saa­daan vaih­tu­maan riit­tä­vän pal­jon ja nopeas­ti pölyn­läh­tees­sä sekä sen välit­tö­mäs­sä lähei­syy­des­sä. Mitä suu­rem­pi ilma­vir­ran nopeus pölyn­läh­tees­sä voi­daan saa­vut­taa, sitä tehok­kaam­min pöly­pil­vi saa­daan imet­tyä koh­de­pois­tol­la. Ilma­mää­rää kas­vat­ta­mal­la pölyä saa­daan kiin­ni suu­rem­mal­ta alueelta.

Ilma­vir­ran nopeu­den jää­des­sä lii­an pie­nek­si pölyä pää­see kar­kaa­maan ilman­puh­dis­tus­lait­teis­ton ohi. Tämän takia suur­ta­kaan ilma­mää­rää siir­tä­vät lait­teis­tot, joi­ta ei ole suun­ni­tel­tu koh­de­pois­toon, eivät saa kaik­kea pölyä talteen.

Kol­mi­vai­hei­nen pölyn­hal­lin­ta toi­mii prosessinomaisesti

Työ­maal­la pölyä syn­tyy monis­sa eri työ­teh­tä­vis­sä, sik­si pölyn­hal­lin­taa tuli­si­kin teh­dä kol­mes­sa vaiheessa:

  • Aktii­vi­sel­la pölyn­hal­lin­nal­la esi­mer­kik­si koh­de­pois­tol­la ote­taan pöly­mas­sa talteen

  • Pas­si­vii­sel­la pölyn­hal­lin­nal­la, kuten HEPA-suo­dat­ti­mel­li­sel­la ilman­puh­dis­tuk­sel­la pide­tään pien­hiuk­ka­set kurissa

  • Lopuk­si kor­jaa­va­na toi­menp­tee­nä sii­vo­taan se, mitä jää jäljelle.

Lataa täs­tä ilmai­nen e‑kirja Pölyn­hal­lin­ta on laa­tu­pro­ses­si, jos­sa kol­mi­vai­hei­nen pölyn­hal­lin­ta on kuvattu.