uusi asetus syöpävaaran torjunnasta rakennustyömaalla voimaan

Me Con­sai­ril­la suh­tau­dum­me syö­pä­ris­kin tor­jun­taan äärim­mäi­sen vaka­vas­ti. Haluam­me aut­taa raken­ta­jia ymmär­tä­mään, mis­tä uudes­sa syö­pä­vaa­ral­li­sil­le aineil­le tapah­tu­vaan altis­tu­mi­seen liit­ty­väs­sä lain­sää­dän­nös­sä on kyse. Lue täs­tä teke­mäm­me yhteen­ve­to AVI:n anta­mas­ta lisä­va­lais­tuk­ses­ta ase­tuk­sen nou­dat­ta­mi­sen suhteen. 

Uuden syö­pä­vaa­ran tor­jun­ta ‑ase­tuk­sen aset­ta­mat raja-arvot vas­taa­vat EU-direk­tii­vien raja-arvo­ja. Esi­mer­kik­si kvart­sin osal­ta erik­seen mää­ri­tel­ty sito­va raja-arvo on 0,1 mg/​m3 (8h). Tämä raja-arvo on suu­rem­pi kuin hai­tal­li­sek­si tun­net­tu pitoi­suus eli HTP-arvo, joka on kvart­sin osal­ta 0,05mg/m3 (8h).

Sito­vaa raja-arvoa 0,1 mg/​m3 (8h) ei sai­si mis­sään olo­suh­teis­sa ylit­tää. Tämän takia työ­mail­la onkin teh­tä­vä jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti pölyn­tor­jun­taa. AVI:n ohjeis­tuk­sen mukaan pölyn­tor­jun­taa tulee teh­dä kai­kis­sa pölyä­vis­sä työ­vai­heis­sa, ja myös hen­gi­tys­suo­jain­ta on käy­tet­tä­vä aina, kun teh­dään koh­de­pois­toa vaa­ti­vaa pölyä­vää työtä.

Uuden ase­tuk­sen tavoit­tee­na on ennen kaik­kea työ­pe­räis­ten sai­rauk­sien, kuten syö­pien, mää­rän vähen­tä­mi­nen. AVI:n ohjeis­tuk­sen mukaan tavoit­tee­na työ­mail­la tulee aina olla HTP-arvo­jen alle pää­se­mi­nen. Työ­nan­ta­jien on siis otet­ta­va huo­mioon HTP-arvot työn vaa­ro­jen sel­vit­tä­mi­ses­sä ja arvioin­nis­sa sekä työym­pä­ris­tön suun­nit­te­lus­sa. Lue lisää riskikartoituksista.

HTP-arvot mit­ta­ri­na

Tau­lu­kos­sa on raken­nus­työ­maal­la esiin­ty­vien pöly­jen ja mui­den epä­puh­tauk­sien hai­tal­li­sik­si tun­net­tu­ja pitoi­suuk­sia, eli HTP-arvo­ja. Ras­kaas­sa työs­sä hen­gi­tyk­sen voi­mak­kuu­den vuok­si voi aiheu­tua hai­tal­li­sia ter­veys­vai­ku­tuk­sia, vaik­kei­vat epä­puh­taus­pi­toi­suu­det ylit­täi­si­kään ko. HTP-arvoja. 

Näyttökuva 2019-5-3 kello 10.28.08

Työ­ter­veys­lai­tos suo­sit­te­lee, että hen­gi­tyk­sen­suo­jain ote­taan käyt­töön, kun altis­tu­mi­nen päi­vää koh­ti las­ket­tu­na on enem­män kuin 50 % HTP-arvos­ta. AVI:n ohjeis­tuk­sen mukaan hen­gi­tys­suo­jain­ta käy­te­tään aina, kun teh­dään pölyä­vää työ­tä ellei ilman­laa­tua voi osoit­taa tur­val­li­sek­si luo­tet­ta­val­la taval­la, esi­mer­kik­si mittaamalla.

CAMU aut­taa pää­se­mään HTP-arvo­jen alle

Koh­de­pois­to­rat­kai­suil­la voi­daan vähen­tää pölyn mää­rää työ­maal­la 50 % – 99 % työ­teh­tä­väs­tä ja mene­tel­mäs­tä riip­puen. Lait­teis­ton tehok­kuut­ta pölyn­tor­jun­nan kan­nal­ta tuli­si tar­kas­tel­la koko­nai­suu­te­na, sil­lä pölyä syn­tyy var­si­nai­sen työn lisäk­si myös sil­loin, kun lait­teis­to­ja esi­mer­kik­si huol­le­taan. Tyy­pil­li­ses­ti suo­dat­ti­mien vaih­ta­mi­nen on yksi pölyi­sim­mis­tä työvaiheista.

CAMU-D2-kohdepoistolaite-vispiläsekoituksen-pölynhallintaanCAMU D2 ‑kui­va-ainei­den sekoi­tus­pö­lyn koh­de­pois­to­lait­tees­sa on kol­me tär­ke­ää omi­nai­suut­ta, jot­ka vähen­tä­vä pölyn mää­rää työ­pis­tees­sä jopa 99 %. Yksi tär­keim­mis­tä omi­nai­suuk­sis­ta on pölyn siep­paus- eli imu­ky­ky, joka pysyy vakio­na koko suo­dat­ti­mien käyt­töiän ajan. CAMUs­sa pöly ime­tään säi­liö­esi­suo­dat­ti­meen, joka pys­tyy kerää­mään jopa 1,5 kg sekoi­tus­työs­sä syn­ty­väs­tä pölystä.

CAMU D2 ‑koh­de­pois­to­lait­teen suo­dat­ti­men vaih­dos­sa itse suo­da­tin­ma­te­ri­aa­liin ei tar­vit­se kos­kea, joka vähen­tää pöly­hait­taa mer­kit­tä­väs­ti. Pöly jää säi­liö­esi­suo­dat­ti­men sisään eikä pää­se leviä­mään työym­pä­ris­töön, kun suo­dat­ti­mia vaih­de­taan tai kun lai­te on sam­muk­sis­sa ja sitä siir­re­tään työ­pis­tees­tä toiseen.

AVIn ohjeis­tuk­sen mukaan saa­vu­tet­tu ilman­laa­tu rat­kai­see. CAMU D2 ‑lait­teis­tol­la pääs­tään tes­tien mukaan hel­pos­ti alle HTP raja-arvo­jen 0,05 mg/​m3 (8h). Olem­me­kin ylpei­tä sii­tä, että olem­me olleet muka­na jo sadoil­la työ­mail­la pie­nen­tä­mäs­sä työn­te­ki­jöi­den syöpäriskiä!

Tutus­tu CAMU D2 ‑koh­de­pois­to­lait­tee­seen täs­tä.