Tur­val­li­ses­sa ja ter­veel­li­ses­sä työym­pä­ris­tös­sä työs­ken­te­le­mi­nen on mie­le­käs­tä ja tuot­ta­vaa. Työ­hy­vin­voin­nil­la on vai­ku­tuk­sia yri­tyk­sen kil­pai­lu­ky­kyyn ja talou­del­li­seen tulok­seen sekä hou­kut­te­le­vuu­teen työ­nan­ta­ja­na. Inves­toin­nit työ­hy­vin­voin­tiin mak­sa­vat itsen­sä takai­sin, jopa monin­ker­tai­si­na. Tutus­tuim­me asiak­kaam­me, Raken­nus­lii­ke Kuo­ma Oy:n tapaan vaa­lia työn­te­ki­jöi­den­sä työ­ter­veyt­tä hyvän pölyn­hal­lin­nan avulla.

Raken­nut­ta­jaa kiin­nos­taa puh­tau­den- ja kosteudenhallinta

Raken­nus­lii­ke Kuo­ma Oy toteut­taa kuo­pio­lai­sel­le raken­nut­ta­jal­le Nii­ra­lan Kul­ma Oy:lle 47 Kuo­pion kau­pun­gin vuokra-asuntoa.

niiralan_kulma_rakennusliike_kuoma

Raken­nut­ta­jan, Nii­ra­lan Kul­man, oman mää­rit­te­lyn mukai­ses­ti työ­maal­la huo­leh­di­taan hyvin niin kos­teu­den- kuin puh­tau­den­hal­lin­nas­ta­kin. Molem­pia seu­ra­taan tar­koin viik­ko­pa­la­ve­reis­sa. Tilaa­ja on kiin­nos­tu­nut myös kiris­ty­vis­tä työturvallisuusvaatimuksista.

Niiralan-Kulma-Kuoma-CAMUD2-case-study-kansiLue lisää Raken­nus­lii­ke Kuo­man uudis­ra­ken­nus­koh­tees­ta ja sen pölyn­hal­lin­nas­ta tääl­tä.

Con­sair CAMU D2 ‑koh­de­pois­to­lai­te oli Kuo­mal­le tut­tu jo aiem­mal­ta työ­maal­ta toi­sel­la paik­ka­kun­nal­la, ja Kuo­pios­sa vas­taa­va mes­ta­ri Har­ri Lyy­ti­nen tutus­tui lait­tee­seen työ­pääl­li­kön toi­vo­muk­ses­ta koe­käy­tön muo­dos­sa. Kos­ka se todet­tiin hyvin toi­mi­vak­si, oma lai­te han­kit­tiin Kuopioon.

Har­ri Lyy­ti­nen ker­too, että työn­te­ki­jät arvos­ta­vat sitä, että työ­tur­val­li­suu­des­ta huo­leh­di­taan CAMUn han­kin­nal­la. CAMU on etu­put­sa­rei­den käy­tös­sä laas­tin­se­koi­tuk­ses­sa ja se siir­tyy ker­ros ker­ral­laan talos­sa ylös­päin. Työn­te­ki­jät ovat olleet tyy­ty­väi­siä, kun pöly pysyy kuris­sa. He arvos­ta­vat sitä, että työ­nan­ta­ja huo­leh­tii hei­dän terveydestään.

Kus­tan­nus­sääs­tö­jä syn­tyy, mut­ta talou­del­li­set hyö­dyt lii­ke­toi­min­nas­sa ovat vie­lä suuremmat

Työ­tur­val­li­suus­kes­kuk­sen mukaan pit­käl­lä aika­vä­lil­lä kus­tan­nus­sääs­töä syn­tyy, kun sai­raus­pois­sao­lot ja työn­te­ki­jöi­den vaih­tu­vuus vähe­ne­vät, mut­ta kus­tan­nus­sääs­töt ovat vain kym­me­nes­osa sii­tä talou­del­li­ses­ta hyö­dys­tä, mitä lii­ke­toi­min­nan paran­tu­mi­ses­ta voi syn­tyä. Hyö­dyt lii­ke­toi­min­taan syn­ty­vät, kun hen­ki­lös­tö toi­mii tehok­kaam­min ja laa­duk­kaam­min. Lii­ke­vaih­toa työn­te­ki­jää koh­ti syn­tyy enem­män, ja sitä myö­tä enem­män euro­ja vii­van alle. Ter­ve lii­ke­toi­min­ta mah­dol­lis­taa parem­mat työ­olot, näin syn­tyy posi­tii­vi­nen kier­re. (Läh­de: Työ­suo­je­lun talou­del­li­set vai­ku­tuk­set. Työ­tur­val­li­suus­kes­kus. 2017)

Raken­nus­pö­ly on mer­kit­tä­vä työturvallisuusriski

Syöpäasetus-kuva

Val­tio­neu­vos­ton ase­tus työ­hön liit­ty­vän syö­pä­vaa­ran tor­jun­nas­ta tuli voi­maan vuo­den 2020 alkaes­sa. Raken­nusu­ra­koit­si­joi­den ja ‑työn­te­ki­jöi­den pitää nyt huo­les­tua raken­nus­työ­maal­la syn­ty­vis­tä pölyis­tä, sil­lä ne aiheut­ta­vat hait­taa ter­vey­del­le ja viih­ty­vyy­del­le. Uuden ase­tuk­sen myö­tä syö­pä­vaa­ral­li­sil­le aineil­le altis­tu­mis­ta seu­ra­taan aiem­paa tar­kem­min. Ase­tus mää­rit­te­lee sito­vat raja-arvot yhteen­sä 22 aineel­le. Asbes­tin ohel­la uudes­sa ase­tuk­ses­sa nouse­vat esiin kvart­si, leh­ti­puu­pö­ly, die­sel-pako­kaa­sut ja hit­saus­kaa­sut kes­kei­si­nä työ­pe­räis­tä syö­pää aiheut­ta­vi­na altis­tei­na. Raken­nus­pö­ly sisäl­tää juu­ri kvart­sia, eli kiteis­tä pii­ok­si­dia. Lue lisää uudes­ta ase­tuk­ses­ta teemasivultamme.

Olem­me kehit­tä­neet kui­va-ainei­den sekoi­tuk­seen rat­kai­sun, Con­sair CAMU D2 –koh­de­pois­to­lait­teen, jol­la sekoi­tus­pö­ly saa­daan tehok­kaas­ti tal­teen. Pölyi­nen raken­nus­työ­maa altis­taa työn­te­ki­jät hen­gi­tys­tei­tä, ihoa ja lima­kal­vo­ja ärsyt­tä­vil­le aineil­le, kuten ase­tuk­ses­sa mai­ni­tul­le kvart­sil­le. Pit­kä­ai­kai­nen ja suu­ri altis­tus aiheut­taa myös keuh­koah­tau­ma­tau­tia, joka on paran­tu­ma­ton sairaus.

Pölyn­tor­jun­ta on työ­tur­val­li­suut­ta, ja hyvä pölyn­tor­jun­ta­pro­ses­si lisää myös raken­ta­mi­sen laa­tua. Kak­si kär­päs­tä yhdel­lä iskul­la – tai samal­la rahalla.