Lin­ja­sa­nee­rauk­sen pölyn­hal­lin­taa uudel­la CAMU D2:lla

Rakennuspalvelu Tuomi Oy;n linjasaneerauskohde Raision Martti - CAMU D2 referenssi

Uuden CAMU D2 ‑koh­de­pois­to­lait­teen suun­nit­te­lus­sa yksi tär­keä läh­tö­koh­ta oli luo­da entis­tä kapeam­pi ja ket­te­räm­pi lai­te, joka mah­tuu myös usein ahtai­siin lin­ja­sa­nee­raus­koh­tei­siin. Con­sai­rin uuden suo­da­tin­tek­no­lo­gian ansios­ta CAMU D2:ssa on pääs­ty tähän ilman, että tehos­ta jou­du­taan tin­ki­mään, vaan päin­vas­toin – lait­teen teho ja kyky kerä­tä pölyä on kasvanut.

Raken­nus­pal­ve­lu Tuo­mi Oy valit­si­kin uuden Con­sair CAMU D2 ‑koh­de­pois­to­lait­teen lin­ja­sa­nee­rauk­sen pölyn­hal­lin­taan. CAMUn avul­la rai­sio­lai­sel­le talo­yh­tiöl­le voi­tiin tar­jo­ta mah­dol­li­sim­man pöly­tön raken­nus­työ­maa sanee­rauk­sen aika­na, eikä asun­toi­hin jää aina­kaan laas­ti­pö­lyä sii­vot­ta­vak­si. Samal­la saa­tiin työn­te­ki­jöil­le hel­po­tus­ta työntekoon.

(lisää…)

Mil­loin mes­tal­la pöli­see eniten?

pölyiset työvaiheet mestoilla Kuopion tutkimus

Kuo­pion yli­opis­ton tut­ki­muk­ses­sa (2009) sel­vi­tet­tiin kyse­ly­tut­ki­muk­sil­la ja mit­tauk­sil­la mit­kä työ­vai­heet uudis­ra­ken­ta­mi­ses­sa ovat eni­ten pölyä­viä. Samal­la tut­kit­tiin uusia ja ole­mas­sa ole­via pölyn­hal­lin­ta­ta­po­ja työn­te­ki­jöi­den pöly­al­tis­tu­mi­sen ja val­miin raken­nuk­sen pölyi­syy­den vähentämiseksi.

(lisää…)