Koronavirus - näin toimit rakennustyömaalla

Tus­kin kukaan osa­si ennus­taa, mil­lai­seen kaa­ok­seen maa­il­ma suis­tui, kun koro­na­vi­rus läh­ti leviä­mään, kehit­tyi pan­de­miak­si ja Suo­mes­sa­kin poik­keus­ti­lak­si. Ne työn­te­ki­jät, jot­ka voi­vat siir­tyä etä­töi­hin, teke­vät niin, mut­ta raken­nuk­sia ei etä­nä raken­ne­ta. On men­tä­vä pai­kan pääl­le muu­raa­maan, asen­ta­maan, maa­laa­maan ja sii­voa­maan. Mut­ta vain nii­den työn­te­ki­jöi­den, jot­ka ovat ter­vei­tä, eivät­kä ole mah­dol­li­ses­ti altis­tu­neet koro­nal­le mm. ulko­maan mat­kal­la tai lähipiirissä.

Itä­mi­sai­ka, eli aika altis­tu­mi­ses­ta ensioi­rei­den alkuun, on arvion mukaan noin 1–12 päi­vää, kes­ki­mää­rin noin 5–6 päi­vää. Siten on mah­dol­lis­ta, että ter­veek­si itsen­sä tun­te­va hen­ki­lö voi olla­kin jo viruk­sen tar­tut­ta­ja, sil­lä virus levi­ää jo noin päi­vää ennen kuin oireet alka­vat, mikä on kui­ten­kin epätodennäköistä.

Kuin­ka työ­maal­la pitää toi­mia, jot­ta väl­ty­tään viruk­sen leviämiseltä

  1. Älä tule sai­raa­na töi­hin. Jos epäi­let sai­ras­tu­nee­si koro­naan, eli jos oiree­si jat­ku­vat kau­an, oiree­si muut­tu­vat vaka­vik­si tai sinul­la on hen­ge­nah­dis­tus­ta, soi­ta työ­ter­veys­a­se­mal­le, älä mene käymään.
  2. Jos palaat ulko­mail­ta, sovi työ­hön paluun ajan­koh­das­ta ja pois­sao­los­ta työ­nan­ta­ja­si kans­sa. Suo­si­tus on kak­si viik­koa karan­tee­nia, jos et voi olla etätöissä. 
  3. Pese kädet, heti kun saa­vut työ­maal­le, kun olet käy­nyt ves­sas­sa, ennen kuin menet syö­mään, tupa­kal­le, nuus­kaat, suo­ja­kä­si­nei­den rii­su­mi­sen jäl­keen, ennen kuin läh­det kotiin. Joka välis­sä, saip­pual­la ja läm­pi­mäl­lä vedel­lä hie­roen käsiä huo­lel­li­ses­ti yhteen noin 20 sekun­tia. Käy­tä pape­ri­pyyh­kei­tä, ei pyy­he­lii­naa. Käy­tä käsi­de­siä, jos käsien pesu ei ole mahdollista. 
  4. Älä kos­ket­te­le naa­maa­si. Pidä käsi­neet kädes­sä koko työ­päi­vän ajan mah­dol­li­suuk­sien mukaan. Unoh­da kät­te­le­mi­nen, ter­veh­di muuten. 
  5. Käy­tä hen­gi­tys­suo­jain­ta, jos se on työ­si kan­nal­ta tar­peel­li­nen muutenkin. 
  6. Pidä sosi­aa­li­nen etäi­syys työ­ka­ve­rei­hin työ­maal­la, noin met­rin etäi­syys on hyvä. Jos jou­dut­te ole­maan lähem­pä­nä toi­sian­ne kuin tämä etäi­syys, vält­tä­kää kos­ke­tus­ta älkää­kä yski­kö tai aivas­tel­ko tois­ta kohti. 
  7. Huo­leh­di yski­mis- ja aivas­tus­hy­gie­nias­ta – niis­tä ker­ta­käyt­tö­ne­nä­lii­naan, joka lai­te­taan heti ros­kiin ja pes­tään kädet, tai takin hihaan. Älä yski työ­hans­kaan, jol­la kos­ket yhtei­ses­sä käy­tös­sä ole­via tarvikkeita. 
  8. Sopi­kaa, että kah­vi­huo­nees­sa käy­dään vain hake­mas­sa kah­vit, eikä siel­lä ole enem­pää kuin 2 ihmis­tä yhtäaikaa. 
  9. Lou­nas­ruo­ka­las­sa pese kädet, ja pidä sosi­aa­li­nen etäi­syys myös ruo­ka­pöy­däs­sä. Pese kädet tai käy­tä käsi­de­siä myös ruo­kai­lun jäl­keen, var­sin­kin jos olet otta­nut lin­jas­tos­ta ruo­kaa yhtei­sil­lä ottimilla. 
  10. Väl­tä kos­ke­mas­ta pin­to­ja, joi­ta muut­kin kos­ket­ta­vat, jos mah­dol­lis­ta. Pyy­dä sii­voo­jia desin­fioi­maan täl­lai­set koh­dat usein.

Raken­nus­yh­tiöis­sä rajoi­tuk­sia koro­nan takia

Moni raken­nus­yh­tiö on alka­nut rajoit­ta­maan vie­rai­lu­ja raken­nus­työ­mail­la koro­na­vi­ruk­sen takia. Osa yhtiöis­tä sal­lii vain raken­nus­töi­den kan­nal­ta vain vält­tä­mät­tö­mät vie­rai­lut, kuten tava­ran­toi­mi­tuk­set. (Läh­de: Raken­nus­leh­ti https://​www​.raken​nus​leh​ti​.fi/​2​0​2​0​/​0​3​/​s​r​v​-​p​a​n​i​-​j​a​i​h​i​n​-​t​y​o​m​a​a​v​i​e​r​a​i​l​ut/) Tava­ran­toi­mi­tuk­sis­sa voi myös olla vii­väs­tyk­siä koro­nas­ta johtuen.

Viron ulko­mi­nis­te­riö on anta­nut ohjeen maan rajo­jen sul­ke­mi­ses­ta. Rajoi­tuk­set astu­vat voi­maan 17.3., ja ne vai­kut­ta­vat monen viro­lai­sen raken­nus­työn­te­ki­jän arkeen. Koti­maa­han­sa esi­mer­kik­si loman takia palan­nut työn­te­ki­jä ase­te­taan 2 vii­kon karan­tee­niin, joten työ­maal­le palaa­mi­nen ei onnis­tu. Myös monet muut Euroo­pan maat ovat otta­neet käyt­töön mat­kus­tus­ra­joi­tuk­sia. (Ks. RT:n jäsen­tie­dot­tees­ta 3–2020 tarkemmin)

Pide­tään itsem­me ja lähei­sem­me ter­vei­nä. Yhdes­sä oikein toi­mi­mal­la mini­moi­daan koro­nan ris­kit sekä ihmi­sil­le, että työ­pai­koil­le ja taloudelle.

Tähän olem­me koos­ta­neet tär­keim­mät lin­kit korona-ohjeista

Lisää THL:n ohjei­ta työn­te­ki­jöil­le: Koro­na­vi­rus – ohje työntekijöille

Raken­nus­lii­ton ohjei­ta: Koro­nan vai­ku­tuk­set rakennusalalla

SAK:n ohjei­ta: Miten koro­na­vi­rus vai­kut­taa työelämään?

Raken­nus­teol­li­suus RT:n ohjeet:

Vai­ku­tuk­set työ- ja urak­ka­so­pi­muk­siin: https://​www​.raken​nus​teol​li​suus​.fi/​g​l​o​b​a​l​a​s​s​e​t​s​/​i​n​f​r​a​/​j​a​s​e​n​p​a​l​v​e​l​u​/​j​a​s​e​n​t​i​e​d​o​t​t​e​e​t​/​2​0​2​0​/​1​_​2​0​2​0​.​pdf

Pal­kan­mak­sus­ta sai­ras­tu­mi­sen, karan­tee­nin, kou­lu­jen sul­ke­mi­sen ym. tilan­tees­sa:
https://​www​.raken​nus​teol​li​suus​.fi/​g​l​o​b​a​l​a​s​s​e​t​s​/​i​n​f​r​a​/​j​a​s​e​n​p​a​l​v​e​l​u​/​j​a​s​e​n​t​i​e​d​o​t​t​e​e​t​/​2​0​2​0​/​2​_​2​0​2​0​.​pdf

Mat­kus­tus­ra­joi­tuk­siin liit­tyen:
https://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/infra/jasenpalvelu/jasentiedotteet/2020/3–2020.pdf