P1-puh­taus­luo­kan pölyn­hal­lin­taa Kaupunki­ympäristö­talon työmaalla

Lahdelma_mahlamaki_Kaupunkiympäristötalo P1-puhtausluokan pölynhallintaa CAMU D2 -kohdepoistolla

Vuo­den 2020 hei­nä­kuun jäl­keen raken­nus­lu­pa-asioi­ta hoi­ta­va kau­pun­ki­lai­nen voi suun­na­ta met­rol­la Hel­sin­gin Kala­sa­ta­maan, uuteen Kau­pun­kiym­pä­ris­tö­ta­loon. Skans­ka raken­taa tämän 40 000 brot­to­ne­liö­met­rin kokoi­sen raken­nuk­sen. Kävim­me tutus­tu­mas­sa työ­maa­han ja kuva­sim­me pari videohaastattelua:

(lisää…)

Sisä­vai­heen logis­tiik­ka ja pölyloukut

Sisävaiheen logistiikka ja pölyloukut pölynhallinnassa

CAMU 1200 ‑koh­de­pois­to­lait­teem­me oli ollut vuo­kral­la työ­maal­la, ja sil­le oli sekoi­tus­hom­mien pää­tyt­tyä tilat­tu paluu­kul­je­tus. Jotain kel­tais­ta saa­pui­kin varas­tol­lem­me. Pai­no­kin mel­kein täs­mä­si CAMUn pai­noon. Eivät nuo laa­tat kyl­lä CAMUl­ta näy­tä vaik­ka kel­tai­sia ovat­kin. Työ­maan tai kul­je­tus­liik­keen logis­tii­kas­sa oli tapah­tu­nut joku hämminki.

Näi­tä laat­to­ja ihme­tel­les­säm­me aloim­me poh­tia sisä­vai­heen logis­tiik­kaa ja pölyn­hal­lin­taa. Nimit­täin huo­nos­ti hoi­det­tu sisä­vai­heen logis­tiik­ka voi luo­da työ­maal­le pöly­louk­ku­ja, joi­ta hyväs­sä pölyn­hal­lin­nas­sa, var­sin­kaan P1-koh­teis­sa, ei sal­li­ta. Kuvan laa­tat eivät toi­vot­ta­vas­ti kui­ten­kaan lii­ty aiheeseen.

(lisää…)

Rakennus­siivooja – vaa­di pölyn­hallintaa ja vaa­lit terveyttäsi

rakennussiivooja vaali terveyttäsi

Raken­nuk­sel­la työs­ken­te­vän – myös raken­nus­sii­voo­jan – kan­nat­taa huo­les­tua raken­nus­työ­maal­la syn­ty­vis­tä pölyis­tä, sil­lä ne aiheut­ta­vat hait­taa ter­vey­del­le ja työs­sä viih­ty­mi­sel­le. Pölyn lisäk­si ter­veys­hait­to­ja sii­voo­jil­le voi­vat aiheut­taa mm. mik­ro­bit, kemial­li­set epä­puh­tau­det, sii­vousai­neet ja sii­vous­vä­li­neet, mut­ta myös työ­maan heik­ko valais­tus, liuk­kaus ja kii­re (Putus, 2017). (lisää…)

Ota P1-puh­taus­­luo­kan rakenta­misen kes­kei­set osa-alu­eet haltuun

P1-puhtausluokan rakennustyömaan osastokyltti lataa monikielisinä

Raken­nus­hank­keen puh­taus­luo­ki­tuk­sel­la tavoi­tel­laan sitä, että raken­nuk­sen tilat ovat puh­taat – eli pölyt­tö­mät – sii­nä vai­hees­sa, kun raken­nus luo­vu­te­taan tilaa­jal­le. Samal­la ehkäis­tään raken­nus­vai­hees­ta peräi­sin ole­vien epä­puh­tauk­sia kul­keu­tu­mi­sen sisäil­maan raken­nuk­sen käy­tön aika­na. Kun raken­nut­ta­ja tai tilaa­ja pyr­kii S1- tai S2-luok­kaan, han­ke on toteut­ta­va P1-puh­taus­luo­kan vaa­ti­muk­sia noudattaen.

(lisää…)