Lahdelma_mahlamaki_Kaupunkiympäristötalo P1-puhtausluokan pölynhallintaa CAMU D2 -kohdepoistolla

Vuo­den 2020 hei­nä­kuun jäl­keen raken­nus­lu­pa-asioi­ta hoi­ta­va kau­pun­ki­lai­nen voi suun­na­ta met­rol­la Hel­sin­gin Kala­sa­ta­maan, uuteen Kau­pun­kiym­pä­ris­tö­ta­loon. Skans­ka raken­taa tämän 40 000 brot­to­ne­liö­met­rin kokoi­sen raken­nuk­sen. Kävim­me tutus­tu­mas­sa työ­maa­han ja kuva­sim­me pari videohaastattelua:

Kat­so video Kau­pun­kiym­pä­ris­tö­ta­lon P1-puh­taus­luo­kan rakentamisesta.

Kat­so video pölyn­hal­lin­nas­ta Kau­pun­kiym­pä­ris­tö­ta­lon työ­maal­la mm. CAMU-kohdepoistolaitteella.

Uudes­sa Hel­sin­gin kau­pun­gin raken­nut­ta­mas­sa, Bree­am-luo­ki­tel­ta­vas­sa viras­to­ta­los­sa huo­leh­di­taan muun muas­sa raken­nus­val­von­taan, kaa­voi­tuk­seen, ympä­ris­töön ja asu­mi­seen liit­ty­vis­tä pal­ve­luis­ta ja luvis­ta, ja siel­lä on myös eri­lai­sia tilo­ja kau­pun­gin toi­mia­lo­jen ja kau­pun­ki­lais­ten käyttöön.

Mil­joo­nan kiven muu­raus P1-puh­taus­luo­kan pölynhallinnalla

Kävim­me kat­so­mas­sa, miten raken­nuk­seen tule­vat noin mil­joo­na kiveä muu­ra­taan pölyt­tö­mäs­ti. Apu­na täs­sä Skans­kal­la on uusi CAMU D2 ‑koh­de­pois­to­lait­teem­me, joka huo­leh­tii muu­ra­rei­den työn pölyttömyydestä.

Jot­ta val­mis raken­nus voi­daan luo­vut­taa tilaa­jal­le pölyt­tö­mä­nä, raken­nus­työs­sä nou­da­te­taan P1-puh­taus­luo­kan käy­tän­tö­jä, jois­ta saim­me mie­len­kiin­toi­sen esittelyn.

P1-puh­taus­luo­kan raken­ta­mi­ses­sa puh­tau­den­hal­lin­ta on koko ajan läsnä

Skans­kan logis­tiik­ka-alue­vas­taa­va Iiris Kuu­kas­jär­vi vas­taa myös puhtaudenhallinnasta.

Puh­tau­den­hal­lin­ta on huo­mioi­tu jo aika­tau­lusuun­nit­te­lus­sa. Se jakau­tuu kuu­teen eri vai­hee­seen, jois­ta kol­me on pölyä­viä ja kol­me pölyt­tö­miä. Väri­koo­da­tus­ta aika­tau­lus­ta ja 3D-mal­lis­ta näkyy siir­ty­mi­nen vai­hees­ta toi­seen, esi­mer­kik­si P1-sisä­val­mis­tus­vai­hee­seen ja toi­min­ta­koe­vai­hee­seen. Seu­ran­ta on reaaliaikaista.

Puh­tau­den­hal­lin­ta yllä­pi­tää työ­ter­veyt­tä ja työtehoa

Iiris ker­too, että puh­tau­den­hal­lin­ta on koko­nais­val­tai­ses­ti koko ajan läs­nä työ­maal­la. Sii­hen kiin­ni­te­tään huo­mio­ta eri vai­heis­sa mm. ura­koit­si­joil­le jär­jes­tet­tä­vien kou­lu­tus­ti­lai­suuk­sien kautta.

Puh­tau­den­hal­lin­nal­la tavoi­tel­laan sitä, että tilaa­jal­le voi­daan luo­vut­taa puh­das raken­nus, jos­sa ei ole raken­nusai­kais­ta pölyä, joka kul­keu­tui­si sisäil­maan. Raken­nusai­ka­na pölyn­hal­lin­nal­la ehkäis­tään työn­te­ki­jöi­den ter­veys­hait­to­ja ja pide­tään yllä työ­te­hoa – täs­sä käy­te­tään apu­na mm. CAMU-kohdepoistolaitetta.

Koh­de­pois­to ja ali­pai­neis­tus yhdes­sä pitä­vät työ­maan puhtaana

Skans­kan urak­ka­val­vo­ja Vesa Lii­ka­nen vas­taa muu­raus­töis­tä Kau­pun­kiym­pä­ris­tö­ta­los­sa – ja muu­rat­ta­vaa mm. seit­se­mäs­sä upeas­sa kaa­ri­hol­vis­sa riit­tää. Taloon tulee kai­ken kaik­ki­aan noin mil­joo­na kiveä.

Raken­nuk­ses­sa on pal­jon suur­ta avoin­ta tilaa, mikä aiheut­taa omat haas­teen­sa pölyn­hal­lin­taan, jota teh­dään osas­toi­mal­la, ali­pai­neis­ta­jil­la ja kohdepoistolaitteilla.

Työ­maal­la on kuusi Con­sair CAMU ‑koh­de­pois­to­lai­tet­ta käy­tös­sä. Eri­tyi­ses­ti muu­ra­rit käyt­tä­vät CAMU­ja lii­ma­työn pölyn­hal­lin­nas­sa, ja siten pöly ei tur­haan leviä sisä­ti­lois­sa kerroksiin.

P1-vai­hees­sa IV-kone­huo­neis­sa laas­tin sekoi­tus­ta teh­dään myl­lyis­sä, mikä vaa­tii ali­pai­neis­tus­telt­to­ja, mut­ta lisäk­si on edel­leen käy­tös­sä sekoi­tus­pis­te kohdepoistolaitteineen.

CAMU pitää pölyt pois­sa muu­ra­rin keuhkoista

CAMUis­ta saa­tu­jen koke­mus­ten perus­teel­la koh­de­pois­to onnis­tuu pitä­mään pölyn kuris­sa, ja käyt­tä­jät ovat olleet tyy­ty­väi­siä sii­hen. Vesa ker­too, että CAMU kerää pölyn hyvin, eikä se pää­dy muu­ra­rin keuhkoihin.

Työn­te­ki­jät ovat tyy­ty­väi­siä sii­tä, että koh­de on huo­mat­ta­vas­ti pölyt­tö­mäm­pi CAMUn ansios­ta. Työn­te­ki­jöi­den ter­veys­hai­tat oli­si­vat huo­mat­ta­vas­ti ylei­sem­piä, mikä­li pölyn­hal­lin­taa ei tehtäisi.

Myös ylei­nen siis­teys työ­maal­la pysyy hyväl­lä tasol­la, kun pölyn­hal­lin­ta on teho­kas­ta, sil­lä se moti­voi pitä­mään muu­ten­kin pai­kat siisteinä.

Lataa täs­tä Skans­kan Kau­pun­kiym­pä­ris­tö­ta­lon case study.

Kat­so täs­tä Kau­pun­kiym­pä­ris­tö­ta­lon työ­maal­ta kuva­tut haastatteluvideot:

Kat­so video Kau­pun­kiym­pä­ris­tö­ta­lon P1-puh­taus­luo­kan rakentamisesta.

Kat­so video pölyn­hal­lin­nas­ta Kau­pun­kiym­pä­ris­tö­ta­lon työ­maal­la mm. CAMU-kohdepoistolaitteella.