Rakennuspölystä aiheutuvista palohälyytyksistä kiinteistölle rangaistusmaksuja

Kaup­pa­kes­kus Redis­sä Hel­sin­gin Kala­sa­ta­mas­sa oli elo­kuun lopul­la aihee­ton palo­hä­ly­tys. Häly­tyk­sen taus­tal­la oli jäl­leen raken­nus­pö­ly. Jo ava­jais­ten yhtey­des­sä vuo­si sit­ten oli sama tilan­ne pääl­lä. Täl­löin raken­nus­työt oli­vat vie­lä muu­ta­mas­sa lii­ke­ti­las­sa käyn­nis­sä, ja palo­hä­lyt­ti­met oli unoh­det­tu kyt­keä pois pääl­tä. (IS 20.9.2018)

Kun palo­hä­lyt­ti­miin pää­see raken­nus­pö­lyä, aiheut­taa se häly­tyk­sen. Eikä pöly ollut vuo­des­sa Redis­tä lop­pu­nut, vaan sitä lei­jui edel­leen raken­nuk­ses­sa. Kaup­pi­aat ja asiak­kaat jou­tui­vat siir­ty­mään ulos raken­nuk­ses­ta, mikä taa­tus­ti ei paran­ta­nut päi­vän myyn­ti­tu­los­ta, asia­kas­tyy­ty­väi­syy­des­tä puhumattakaan.

Kol­man­nes­ta aiheet­to­mas­ta häly­tyk­ses­tä läh­tee lasku

Auto­maat­ti­sia palo­hä­ly­tyk­sis­tä yli 90 pro­sent­tia osoit­tau­tuu aiheet­to­mik­si. Jopa 1000 euron suu­rui­nen ran­gais­tus­las­ku nap­sah­taa, jos samas­ta koh­tees­ta läh­tee vuo­den aika­na kol­mas vää­rä häly­tys. Näi­tä las­ku­ja on kir­joi­tet­tu esi­mer­kik­si Hel­sin­gis­sä jo sato­ja vuo­sit­tain. Vää­rät häly­tyk­set aiheut­ta­vat tap­pioi­ta myös mene­tet­ty­nä työaikana.

Vää­rän häly­tyk­sen tar­kas­ta­mi­seen tar­vit­ta­va työ­voi­ma on pois pelas­tus­lai­tok­sen oikeas­ta val­miu­des­ta. Aihee­ton häly­tys voi vii­väs­tyt­tää oikei­ta hälytystehtäviä.

Tyy­pil­li­sim­min vää­rä häly­tys tulee perus­kor­jat­ta­vas­ta kiin­teis­tös­tä, jos­sa esi­mer­kik­si raken­nus­pö­ly pää­see häi­rit­se­mään paloil­moi­tin­lait­teen ilmai­si­mia. (Yle: Vää­ris­tä palo­hä­ly­tyk­sis­tä jo sato­ja las­ku­ja, 2013)

Raken­nusai­ka­na voi jo estää tur­hia palohälytyksiä

Raken­nusai­kai­nen pölyn­tor­jun­ta ja pölyn­hal­lin­ta on siis kiin­teis­tön omis­ta­jan kan­nal­ta mer­kit­tä­vä asia. Kun pöly pide­tään kuris­sa sekä pur­ku­töi­den että raken­nus­työn aika­na ja lop­pusii­vous hoi­de­taan ammat­ti­tai­dol­la, paran­taa se työ­maan puh­taut­ta ja sitä kaut­ta raken­ta­mi­sen laa­tua. Puhu­mat­ta­kaan työn­te­ki­jöi­den ter­vey­den vaa­li­mi­ses­ta. Raken­nus­pö­ly ei pää­dy ainoas­taan palo­hä­lyt­ti­miin, vaan myös keuh­koi­hin, aiheut­taen keuh­koah­tau­maa ja astmaa.

Tutus­tu hyvään pölyn­hal­lin­taan tääl­lä.