Rakennuspetäjä rakentaa uudiskohdetta pölyttömästä graniittitielle sipooseen consair camun avulla

 

Kor­kea­ta­soi­nen pölyn­hal­lin­ta on yleis­ty­nyt kor­jaus­ra­ken­ta­mi­ses­sa eten­kin toi­mi­ti­la­puo­lel­la. Uudis­ra­ken­ta­mi­nen, eri­tyi­ses­ti kovan­ra­han asuin­ra­ken­ta­mi­nen laa­haa pölyn­hal­lin­nas­sa vie­lä pai­koin perässä. 

Kävim­me tutus­tu­mas­sa ilah­dut­ta­vaan poik­keuk­seen, eli pölyn­hal­lin­taan 63 asun­non ker­ros­ta­lo­työ­maal­la, joka on Sipoon Gra­niit­ti­tiel­le val­mis­tu­va uusi vuo­kra­ker­ros­ta­lo­yh­tiö. Kysees­sä ei täl­lä­kään ker­taa ollut kovan rahan gryn­daus­koh­de, vaan kun­tien omis­ta­ma vuokra-asuntoyhtiö. 

Mikä moti­voi pölynhallintaan?

Täl­lä vie­rai­lul­la mei­tä kiin­nos­ti eri­tyi­ses­ti se, mikä moti­voi ura­koit­si­jaa pölyn­hal­lin­taan. Onko se tilaa­jan vaa­ti­mus, työn­te­ki­jän ter­veys, vai puh­das työ­maa ja sitä kaut­ta hyvä sisäil­ma val­miis­sa rakennuksessa? 

Vas­taa­va mes­ta­ri Jaak­ko Sor­vis­to ker­toi, että raken­nut­ta­jan kans­sa on sovit­tu, että pyri­tään nou­dat­ta­maan P1-puh­taus­luo­kan raken­ta­mi­sen mene­tel­miä, vaik­ka viral­li­nen P1-koh­de tämä ei ole­kaan. Sik­si Raken­nus­pe­tä­jä toteut­taa koh­teen mah­dol­li­sim­man pölyt­tö­mäs­ti. Sil­lä pyri­tään pitä­mään huol­ta sekä raken­nus­työn­te­ki­jän, että tule­van asuk­kaan ter­vey­des­tä ja turvallisuudesta.

Ura­koit­si­ja voi myös sääs­tää sii­vous­ku­luis­sa, kun pöly ei leviä joka paik­kaan. Lop­pu­käyt­tä­jä­kin on tyy­ty­väi­nen, kun raken­nus pysyy puh­taa­na koh­de­pois­to­lait­tei­den ja muun hyvän pölyn­hal­lin­nan ansiosta.

Lue case stu­dy ja kat­so video:

{% video_​player “embed_​player” overrideable=False, type=‘scriptV4’, hide_playlist=True, viral_sharing=False, embed_button=False, width=‘1920’, height=‘1080’, player_id=‘12441673170’, style=” %} 

 

Pitää­kö se itse kokea, jot­ta uskoo? 

Raken­nus­pe­tä­jän työn­joh­don mukaan työn­te­ki­jöi­den hen­ki­lö­koh­tai­nen ter­veys on tär­kein teki­jä puh­tau­den­hal­lin­nas­sa. Mut­ta myös koh­teen puh­taus­vaa­ti­mus­ta­so vai­kut­taa pölyn­hal­lin­taan. Lop­pu­käyt­tä­jän kan­nal­ta on tär­ke­ää hal­li­ta pölyä niin, ettei se jää rakenteisiin.

Työn­te­ki­jöi­den moti­voin­ti pölyn­hal­lin­taan on jos­kus haas­ta­vaa sik­si, että uusien asioi­den vie­mi­nen käy­tän­töön vaa­tii oman aikan­sa, kun­nes käyt­tä­jät oppi­vat otta­maan ne osak­si työtään.

Työn­joh­ta­ja Lau­ri Pylk­kä Raken­nus­pe­tä­jä Oy:stä ker­too teh­neen­sä aiem­min pal­jon sekoi­tuk­sia, ja tot­tu­neen­sa sii­hen, että mus­taa räkää saa niis­tää nenäs­tään vii­kon ver­ran laas­te­ja sekoi­tet­tu­aan. Hän sanoo­kin, että jos nyt sekoit­tai­si laas­te­ja, haluai­si ehdot­to­mas­ti käyt­tää koh­de­pois­to­lai­tet­ta, jot­ta hen­gi­tys­tiet säi­lyi­si­vät puhtaina. 

Mis­sä CAMU luuraa?

Kävim­me myös läpi tämän­tyyp­pi­sen työ­maan eri­tyis­haas­tei­ta pölyn­hal­lin­nan kan­nal­ta. Koh­tees­sa on kak­si raken­nus­ta ja usei­ta por­ras­käy­tä­viä ja kerroksia. 

Pölyä­viä töi­tä löy­tyy kui­ten­kin joka nur­kan takaa. CAMUa tes­tat­tiin täl­lä työ­maal­la hyvin moneen eri käyt­tö­tar­koi­tuk­seen pää­asial­li­sen käyt­tö­koh­teen, eli kui­va-ainei­den vis­pi­lä­se­koi­tuk­sen lisäk­si.  Kuten kai­kis­sa koh­teis­sa, työt ete­ne­vät mes­toil­la yhtä aikaa, ja välil­lä tun­tuu sil­tä, että CAMU oli juu­ri vää­räs­sä ker­rok­ses­sa. Tähän ongel­maan vink­ke­jä löy­dät blo­gis­tam­me Näin saat pölyn­hal­lin­ta­ka­lus­ton riit­tä­mään työmaalla.