P1-puhtausluokan rakennustyömaan osastokyltti lataa monikielisinä

Raken­nus­hank­keen puh­taus­luo­ki­tuk­sel­la tavoi­tel­laan sitä, että raken­nuk­sen tilat ovat puh­taat – eli pölyt­tö­mät – sii­nä vai­hees­sa, kun raken­nus luo­vu­te­taan tilaa­jal­le. Samal­la ehkäis­tään raken­nus­vai­hees­ta peräi­sin ole­vien epä­puh­tauk­sia kul­keu­tu­mi­sen sisäil­maan raken­nuk­sen käy­tön aika­na. Kun raken­nut­ta­ja tai tilaa­ja pyr­kii S1- tai S2-luok­kaan, han­ke on toteut­ta­va P1-puh­taus­luo­kan vaa­ti­muk­sia noudattaen.

Lataa P1-puhtausluokan rakentaminen e-kirja

Lataa P1-puh­taus­luo­kan raken­ta­mi­seen liit­ty­vä e‑kirjamme, jos­ta saat vink­ke­jä P1-raken­ta­mi­sen suun­nit­te­luun ja toteuttamiseen.

Pölyt­tö­mään lop­pu­tu­lok­seen P1-puh­taus­luo­kan rakentamisella

Alla on lis­tat­tu­na P1-raken­ta­mi­seen liit­ty­vät kes­kei­set osa-alu­eet, joi­ta toteut­ta­mal­la pää­set pölyt­tö­mään lop­pu­tu­lok­seen. Lue näis­tä aihea­lueis­ta lisää e‑kirjasta.

  • Tee pölyn­hal­lin­ta­suun­ni­tel­ma

  • Jär­jes­tä kou­lu­tuk­set ja perehdytys

  • Suun­nit­te­le ja toteu­ta pölyn­hal­lin­ta­pro­ses­si, jos­sa aktii­vi­nen ja pas­sii­vi­nen pölyn­hal­lin­ta sekä kor­jaa­vat toi­men­pi­teet muo­dos­ta­vat hal­li­tun kokonaisuuden.

  • Toteu­ta aktii­vis­ta pölyn­hal­lin­taa eli pölyn­tor­jun­taa. Koh­de­pois­tol­la hal­lit­set pölyt ja epä­puh­tau­det siel­lä, mis­sä ne muo­dos­tu­vat. Käy­tä työs­ken­nel­les­sä­si myös pölyt­tö­miä ja vähä­pääs­töi­siä mene­tel­miä mah­dol­li­suuk­sien mukaan.
  • Hyö­dyn­nä pas­sii­vis­ta pölyn­hal­lin­taa kor­jaa­maan aktii­vi­sen pölyn­hal­lin­nan puut­tei­ta. Sul­je koneel­li­nen ilman­vaih­to ja tulp­paa työ­aluei­den kana­vis­tot. Osas­toin­ti ja ali­pai­neis­tus ovat kes­kei­siä pas­sii­vi­sen pölyn­hal­lin­nan kei­no­ja. Tilan pöly­pi­toi­suut­ta voit hal­li­ta ilmanpuhdistimella.

  • Kor­jaa­vat toi­men­pi­teet, eli sii­vous ja laa­dun­hal­lin­ta vii­meis­te­le­vät P1-puh­taus­luo­kan rakentamista. 

  • Hoi­da myös jät­tei­den­hal­lin­ta, lop­pusii­vous ja puh­tau­den arvioin­ti huolella.

  • Myös työ­maan logis­tiik­ka on osa laa­dun­hal­lin­taa. Mää­rit­te­le ja val­vo työ­maal­la liik­ku­mis­ta, sekä käy­tet­tä­vien ja työ­maal­la varas­toi­ta­vien mate­ri­aa­lien käsit­te­lyä ja suojausta.

P1-puh­taus­luo­kan raken­ta­mi­ses­ta hyö­ty­vät kaik­ki osa­puo­let. Työn­te­ki­jä ja raken­nuk­sen tule­va käyt­tä­jä vält­ty­vät ter­vey­del­le hai­tal­li­sel­ta pölyl­tä ja tilo­jen likai­suu­del­ta. Myös tilaa­ja ja ura­koit­si­ja hyö­ty­vät pölyn­hal­lin­nas­ta asia­kas­tyy­ty­väi­syy­den ja alem­pien sii­vous­kus­tan­nus­ten kautta.

Lataa P1-puh­taus­luo­kan raken­ta­mi­nen e‑kirja.

Lue myös lisää pro­ses­si­mai­ses­ta pölynhallinnasta:

Lataa Pölyn­hal­lin­ta on laa­tu­pro­ses­si e‑kirja