Vedän Con­sai­ril­la KIRA-digi-pro­jek­tia, jos­sa pyri­tään rat­ko­maan pal­ve­lu­muo­toi­lun avul­la P1-puh­taus­luo­kan raken­ta­mi­seen liit­ty­viä haas­tei­ta. Aihe on laa­ja ja moni­mut­kai­nen ja se kos­kee monia sidos­ryh­miä. Täs­tä syys­tä koko­sin ryh­män alan ammat­ti­lai­sia rat­ko­maan asioi­ta kans­sa­ni. Muka­na asian­tun­ti­ja­ryh­mäs­sä ovat:

Sara von Hertzen, HUS Kiin­teis­töt
Mer­vi Aho­la, Sisäil­mayh­dis­tys ry
Ter­hi Mik­ki­lä, Bra­do Oy
Ant­ti-Eeme­li Mäki­nen, Suo­men Tilaa­ja­vas­tuu Oy
Sami Saa­ri, RALA
Olli-Pek­ka Kari, Raken­nus­tie­to Oy
Erk­ki Aal­to, inno­vaa­tio- ja kehi­ty­sak­ti­vis­ti
Jou­ni Oja­la, Raken­nus­lor­di Oy
Mikael Lång­ström, Rakli
Mik­ko Myl­ler, TTS
Ant­ti Väi­sä­nen, Con­sair
Mer­ja Juko­la, Con­sair
Frank Rus­si, Consair

Lisäk­si moni muu alan teki­jä ja toi­mi­ja on anta­nut panok­sen­sa mm. vas­taa­mal­la kyselyyn.

Hah­mot­te­lin pro­jek­tin run­gon muo­toi­lu­pro­ses­sin vai­hei­den avul­la: Ymmär­rys – Ideoin­ti – Tes­taus – Toteu­tus.

Kira-Digi P1-työryhmän kokous Maria01:ssä

Mitä sit­ten olem­me tähän men­nes­sä tehneet?

Tapaam­me noin kah­den vii­kon välein kah­den tun­nin työ­pa­jois­sa, jois­sa työs­täm­me eri­lai­sia teh­tä­viä pal­ve­lu­muo­toi­lun mene­tel­miä ja työ­ka­lu­ja hyö­dyn­täen. Kah­den vii­kon luup­pi on ollut toi­mi­va, kos­ka väli­vii­koil­la ehdin koo­ta ja jalos­taa aineis­toa, jot­ta seu­raa­val­la ker­ral­la pääs­tään jat­ka­maan vauh­dil­la eteenpäin.

P1-kira-digi_protoilua

Ant­ti Väi­sä­nen ja Ant­ti-Eeme­li Mäki­nen esit­tä­mäs­sä protoaihioita.

Täl­lä het­kel­lä menos­sa on pro­to­tyyp­pien teke­mi­nen ja jaan täs­sä muu­ta­man ideoi­den poh­jal­ta teke­mä­ni proton.

Ymmär­rys­vai­hees­sa koot­tu aineis­to ker­toi työ­maal­la esiin­ty­vis­tä haas­teis­ta mm. työn­te­ki­jöi­den vaih­tu­vuu­des­ta ja  kie­li- ja kult­tuu­rie­rois­ta. Täs­tä syys­tä aina­kin osan ohjeis­ta oli­si hyvä olla visu­aa­li­ses­sa muodossa.

P1-palvelumuotoilussa oikeaoppista materiaalien varastointia

Täs­sä ohjees­sa neu­vo­taan oikeaop­pis­ta varas­toin­tia P1 ‑työ­maal­la. Kai­ken tava­ran tuli­si olla lavo­jen pääl­lä, ei lat­tial­la tai maassa.

P1-prototyyppi - mistä tietoa löytyy

Täs­sä ohjees­sa neu­vo­taan mitä P1 lyhyes­ti tar­koit­taa ja mis­tä työn­te­ki­jä löy­tää lisätietoa.

P1-ohje roolikohtaisista ohjeistuksista

Tämä ohje tuli­si mm. työ­maan por­til­le ja sosi­aa­li­ti­laan. Jokai­sel­le työn­te­ki­jäl­le on oma roo­li­koh­tai­nen ohjeis­tus P1-työ­maal­la toi­mi­mi­ses­ta. QR-koo­din takaa löy­tyy tie­toa mm. mitä P1-raken­ta­mi­nen tar­koit­taa juu­ri minun koh­dal­la­ni ja mik­si ohjei­den nou­dat­ta­mi­nen on tärkeää.

Pro­jek­tin aika­tau­lu ja tavoit­teet ovat kovat, mut­ta olem­me ihan hyväs­sä vai­hees­sa täl­lä het­kel­lä. Asian­tun­ti­ja­ryh­män jäse­net ovat olleet ilah­dut­ta­van sitou­tu­nei­ta pro­jek­tiin ja anta­neet suu­ren panok­sen pro­jek­til­le. Olen myös saa­nut pal­ve­lu­muo­toi­li­jan sydän­tä läm­mit­tä­vää palau­tet­ta pro­jek­tin ete­ne­mi­ses­tä ja käy­te­tyis­tä menetelmistä.

Täs­tä on hyvä jatkaa!

Lau­ra Rin­ta-Joup­pi/ Pal­ve­lu­muo­toi­li­ja, Con­sair Oy