Pölynkeräily, pölyntorjunta vai pölynhallinta

Raken­nusai­kai­ses­ta pölyn­hal­lin­ta­rat­kai­suis­ta puhut­taes­sa yleen­sä ensim­mäi­se­nä mie­leen nouse­vat osas­toin­ti sekä sekoi­tus­ko­pin raken­ta­mi­nen. Ja tie­ten­kin klas­sik­ko­rat­kai­su jäl­kien sii­voa­mi­nen, kun ensin on vain sot­ket­tu menemään. 

Kaik­ki edel­lä­mai­ni­tut ovat oikeas­taan pölyn­ke­räi­lyä. Pöly pääs­te­tään ensin leviä­mään raken­nus­työ­maal­la vaik­ka raja­tus­ti­kin, ja yri­te­tään jäl­keen­päin kerä­tä se sii­voa­mal­la, ennen kuin pölyä levi­ää ilmas­toin­ti­ka­na­vien kaut­ta koko raken­nuk­seen. Lisäk­si sekoi­tus­ko­pis­sa työn­te­ki­jät lai­te­taan pahim­paan mah­dol­li­seen pölyloukkoon.

Pölyn­tor­jun­ta on aktii­vis­ta pölynhallintaa

Pölyn­ke­räi­lyn sijaan kan­nat­taa­kin teh­dä pölyn­tor­jun­taa. Pölyä voi­daan har­voin täy­sin estää syn­ty­mäs­tä, mut­ta esi­mer­kik­si val­mis­laas­teil­la pääs­tään jo hyvin lähel­le pölyt­tö­myyt­tä. Vähän pölyä tuot­ta­vil­la työ­me­ne­tel­mil­lä voi­daan myös vähen­tää pölyn syn­ty­mis­tä, näi­tä ovat esim. leik­kaus kat­kai­sun sijaan, mur­ta­mi­nen piik­kauk­sen sijaan ja mää­rä­mit­tais­ten tuot­tei­den käyt­tö. Pölyä voi­daan sitoa myös kas­te­le­mal­la, mut­ta täl­löin on huo­mioi­ta­va kosteudenhallinta.

Kui­va-ainei­den sekoi­tuk­ses­sa, piik­kauk­ses­sa, hion­nas­sa jne. pölyä syn­tyy joka tapauk­ses­sa, ja näis­sä työ­vai­heis­sa voi­daan hyö­dyn­tää koh­de­pois­to­lait­tei­ta. Pölyn­tor­jun­nas­sa eli aktii­vi­ses­sa pölyn­hal­lin­nas­sa onkin kyse pölyn tal­tee­no­tos­ta heti sen syn­ty­het­kel­lä. Näin pöly ei pää­se leviä­mään hen­gi­ty­sil­maan tai sot­ke­maan paik­ko­ja ja samal­la suo­ja­taan myös raken­nuk­sen loppukäyttäjää.

Pas­sii­vi­nen pölyn­hal­lin­ta on varajärjestelmä

Pölyn­tor­jun­nan lisäk­si työ­maal­la yleen­sä tar­vi­taan myös pas­sii­vis­ta pölyn­hal­lin­taa, joka kor­jaa pölyn­tor­jun­nan puut­teet sekä sii­vouk­ses­sa leviä­vän pölyn tal­teen pidem­mäl­lä aika­vä­lil­lä. Pas­sii­vi­nen pölyn­hal­lin­ta yllä­pi­tää tur­val­lis­ta ja ter­veel­lis­tä sisäil­maa. Työ­maa- aikai­sel­la ilman­vaih­to­jär­jes­tel­mäl­lä on mah­dol­lis­ta hal­li­ta pölyn lisäk­si ilman­kos­teut­ta ja lämpötilaa. 

Pölyn­hal­lin­ta on prosessi

Pölyn­hal­lin­ta onkin koko­nais­val­tai­nen pro­ses­si, jol­la eri pölyn­tor­jun­ta- ja pölyn­hal­lin­ta­me­to­de­ja hyö­dyn­tä­mäl­lä voi­daan jät­tää pölyn­ke­räi­ly mini­miin. Ennen kuin pölyn­hal­lin­taa voi ryh­tyä vie­mään käy­tän­töön, täy­tyy teh­dä pölyn­hal­lin­ta­suun­ni­tel­ma.

Pölyn­hal­lin­ta­pro­ses­sis­sa on kol­me var­si­nais­ta pölyn­hal­lin­nan vai­het­ta, jot­ka limit­ty­vät kes­ke­nään. Nämä ovat aktii­vi­nen ja pas­sii­vi­nen pölyn­hal­lin­ta sekä kor­jaa­vat toi­men­pi­teet. Työ­maan sii­vous ja jäte­huol­to, sekä mit­taa­mi­nen ja tar­kas­tuk­set kuu­lu­vat kiin­teäs­ti prosessiin.

Pölyn­hal­lin­ta­pro­ses­sin kes­kei­set vai­heet ja välineet:

Aktii­vi­nen pölyn­hal­lin­ta, pölyntorjunta

  • Pölyt­tö­mät ja vähä­pö­lyi­set menetelmät

  • Koh­de­pois­to­lait­teet

  • Pölyn sito­mi­nen esim. vedellä

  • Pölyn­hal­lin­ta­lait­tei­den aktii­vi­nen käyt­tö sekä oikei­den työ­ta­po­jen noudattaminen

Pas­sii­vi­nen pölynhallinta

  • Työ­maa-aikai­nen ilmanvaihtojärjestelmä

  • Osas­toin­ti

  • Ali­pai­neis­tus

  • Ilman­puh­dis­tus

Kor­jaa­vat toimenpiteet

  • Sii­voa­mi­nen

  • Hen­gi­tys­suo­jai­mien käyttö

Lue lisää pölyn­hal­lin­ta­pro­ses­sis­ta e‑kirjastamme.

Pölynhallinta on prosessi e-kirjan banneri