Putkiremontti ja pöly - ikuisesti yhdessä?

Google­tim­me “put­ki­re­mont­ti pölyl­tä suo­jaa­mi­nen”. 7600 haku­tu­los­ta. Täs­sä poi­min­to­ja paril­ta ensim­mäi­sel­tä sivul­ta. Niin vauva.fi:stä, medial­ta, minis­te­röl­tä kuin rakennusliikkeeltäkin.

Suo­jauk­set oli kyl­lä, sel­lai­set muo­vi­sei­nä­mät ja kalus­teet oli suo­jat­tu. Sil­ti sitä pölyä vaan oli joka pai­kas­sa.” Vau​va​.fi

Put­ki­re­mont­ti voi olla vaa­rak­si asun­toon jää­vil­le tava­roil­le. … raken­nus­yh­tiö voi suo­ja­ta tava­rat esi­mer­kik­si teke­mäl­lä väliai­kai­sen kiin­teän sei­nän … Kamat ovat remon­tin jäl­keen aivan pölys­sä, vaik­ka mis­sään ei näkyi­si rei­kää …” Van​taan​sa​no​mat​.fi

Usein ura­koit­si­ja antaa ohjeet, kuin­ka asun­to tulee suo­ja­ta. … Jos et halua perin­tö­mat­to­si likaan­tu­van, vie se muu­al­le. Var­sin­kin pölyä tulee remon­tin aika­na pal­jon. Toi­saal­ta ura­koit­si­jan teh­tä­vä on suo­ja­ta alu­eet, jois­sa työs­ken­nel­lään.” kor​jaus​tie​to​.fi/​p​u​t​k​i​r​e​m​o​n​tti (Ympä­ris­tö­mi­nis­te­riö)

Put­ki­re­mon­tin aika­na­kin on yleen­sä mah­dol­lis­ta asua remon­tin koh­tee­na ole­vas­sa huo­neis­tos­sa. Se on kui­ten­kin epä­mu­ka­vaa melun, pölyn, vesi- ja säh­kö­kat­ko­jen sekä asun­nos­sa remont­tia teke­vien työn­te­ki­jöi­den aiheut­ta­man häi­riön takia. Remont­ti­pö­ly on niin hie­no­ja­kois­ta, että hyväs­tä­kin suo­jauk­ses­ta huo­li­mat­ta se pää­see tun­keu­tu­maan mel­kein mihin vain.….” FIRA: Put­ki­re­mont­ti ja asun­non suojaus

Ylei­nen näke­mys tun­tuu ole­van, että pölyä tulee joka tapauk­ses­sa ja sil­tä vain pitää suo­jau­tua mah­dol­li­suuk­sien mukaan. Onko pöly vält­tä­mä­tön paha?

Sanee­rausu­ra­koit­si­jan näy­tön paikka

Kor­jaus­ra­ken­ta­mis­ta teke­väl­le yri­tyk­sel­le puh­tau­den­hal­lin­ta ja pölyn­hal­lin­ta ovat tär­kei­tä remont­ti­koh­teen siis­tey­den ja asuk­kai­den tyy­ty­väi­syy­den kan­nal­ta. Hyvä pölyn­hal­lin­ta on myös työ­tur­val­li­suus­asia. Kun suun­nit­te­let puh­tau­den- ja pölyn­hal­lin­nan hyvin, on mah­dol­lis­ta saa­da hyvä lop­pu­tu­los niin asuk­kaan kuin ura­koit­si­jan­kin kannalta.

Onnis­tu­nut urak­ka läh­tee siis liik­keel­le hyväs­tä suun­nit­te­lus­ta. Put­ki­sa­nee­raus­koh­tees­sa hyvä puh­tau­den­hal­lin­ta- ja pölyn­hal­lin­ta­suun­ni­tel­ma syn­tyy, kun kuun­te­let ja ymmär­rät asiak­kaan tar­pei­ta ja vaa­ti­muk­sia. Suun­ni­tel­mas­sa mää­rit­te­let muun muas­sa min­kä­lai­sia suo­jauk­sia työ­maal­la käy­te­tään pölyn leviä­mi­sen estä­mi­sek­si ja ilman puh­dis­ta­mi­sek­si. Suun­ni­tel­mas­sa otat kan­taa myös esi­mer­kik­si mate­ri­aa­lien varas­toin­tiin työ­maal­la sekä sii­vous­käy­tän­töi­hin.

Suun­nit­te­le­mal­la ja teke­mäl­lä suo­jauk­set huo­lel­la, väl­tät pölyn leviä­mi­sen huo­neis­tois­sa. Remont­ti­koh­teen asun­to­jen suo­jaus teh­dään ura­koit­si­jan ja asuk­kai­den yhteis­työs­sä, pää­asias­sa suo­ja­sei­nil­lä sekä lat­tian ja irtai­men omai­suu­den suojauksella.

Suo­ja­sei­nil­lä osas­toit muut tilat eril­leen työn alla ole­vis­ta tilois­ta. Puret­ta­vat tilat on osas­toi­ta­va aina omak­si alu­eek­seen, ja ne on ali­pai­neis­tet­ta­va. Sen lisäk­si myös muu työs­ken­te­ly­alue on osas­toi­ta­va eril­leen tilois­ta, joi­hin pölyä ei saa pääs­tä. Paras lop­pu­tu­los saa­daan aikai­sek­si suun­nit­te­le­mal­la ja sijoit­te­le­mal­la osas­toin­ti­sei­nät siten, että kul­ku työs­ken­te­ly­alu­een ja ns. puh­tai­den tilo­jen välil­lä on mah­dol­li­sim­man vähäis­tä. Var­sin usein esi­mer­kik­si keit­tiö, joka put­ki­re­mont­ti­koh­tees­sa on työs­ken­te­ly­aluet­ta, jää osas­toin­nin vää­räl­le puo­lel­le. Vaik­ka keit­tiös­sä ei teh­täi­si­kään var­si­nai­ses­ti pölyä­viä töi­tä, pää­see pöly leviä­mään osas­toin­nin kul­kuau­kois­ta hel­pos­ti vää­räl­le puolelle.

Myös ovi­auk­koi­hin, jois­sa ovi on pai­kal­laan, suo­jaus kan­nat­taa teh­dä, kos­ka välio­vet eivät vält­tä­mät­tä ole ilma­tii­vii­tä. Asun­non sisäi­siin suo­ja­sei­niin kan­nat­taa teh­dä veto­ket­juo­vi, jol­loin tilo­jen välil­lä pää­see tar­vit­taes­sa liik­ku­maan suo­ja­sei­nää pur­ka­mat­ta.  Ohjeis­ta sekä asuk­kai­ta että tilois­sa kul­ke­via raken­nus­työn­te­ki­jöi­tä avaa­maan ja sul­ke­maan suo­jauk­sis­sa ole­via osas­toin­tio­via huo­lel­li­ses­ti. Näin ne eivät rik­kou­du tai jää auki, jol­loin pöly pää­see leviä­mään. Jos muo­vi tai suo­jaus tip­puu, sitä ei saa jät­tää sii­hen, vaan se on kiin­ni­tet­tä­vä heti takai­sin paikoilleen.

Ota asuk­kaat mukaan pölynhallintaan

Opas­ta ja tie­do­ta asuk­kai­ta pölyn­hal­lin­ta­me­ne­tel­mis­tä hyvin. Pie­nil­lä kus­tan­nuk­sil­la voit myös var­mis­taa, että asiak­kaat hoi­ta­vat oman osuu­ten­sa suo­jauk­ses­ta. Tar­joa esi­mer­kik­si asuk­kail­le irtai­men omai­suu­den pöly­suo­jak­si edul­lis­ta rau­ta­kau­pan remont­ti­suo­ja­muo­via, jon­ka kus­tan­nus on hyvin pie­ni ver­rat­tu­na sen tuo­maan asia­kas­tyy­ty­väi­syy­teen. Tar­joa myös asuk­kai­den käyt­töön lat­ti­aan tei­pat­ta­vaa suo­ja­muo­via, jol­la asuk­kaan on help­po pei­tel­lä isom­mat asun­toon jää­vät huo­ne­ka­lut. Ehdo­ta, että muo­vil­la pei­tet­ty­jen huo­ne­ka­lun pääl­le kan­nat­taa heit­tää vie­lä esi­mer­kik­si laka­na tai muu kan­gas, joka sitoo ilmas­sa lei­jai­le­van pölyn itseen­sä. Siten pöly on hel­pom­pi siir­tää asun­nos­ta ulkoil­maan pudis­tel­ta­vak­si. Tar­joa myös suo­jaus­teip­piä, jol­la asuk­kaat voi­vat tei­pa­ta nii­den huo­nei­den ovet tii­viik­si, joi­hin remont­ti ei ulo­tu ja jois­sa ei tar­vit­se käy­dä sen aikana.

Pölyn­hal­lin­ta rakennusvaiheessa

putkiremonttikohteen rakennuttaja esittää suojausvaatimukset

Put­ki­sa­nee­raus­koh­teen raken­nut­ta­ja esit­tää vaa­ti­muk­set suo­jauk­sen tasos­ta tai mil­lai­sia suo­jaus­me­ne­tel­miä käy­te­tään. Ura­koit­si­ja kir­jaa mene­tel­mät raken­nus­työ­se­los­tuk­seen. Ura­koit­si­ja vas­taa yleen­sä suo­jauk­sis­ta, ja val­vo­jan teh­tä­vä on tar­kas­taa ne ennen työn aloit­ta­mis­ta. Mikä­li suo­jauk­ses­ta tai sen puut­tu­mi­ses­ta aiheu­tuu vau­rioi­ta, ura­koit­si­ja on vel­vol­li­nen kor­jaa­maan ne.

Huo­mioi pölyn­hal­lin­ta jo tuo­tan­non­suun­nit­te­lus­sa. Pölyn­tor­jun­nas­sa aut­ta­vat työ­me­ne­tel­mien tai ‑mate­ri­aa­lien valin­ta, koh­de­pois­to­lait­tei­den käyt­tä­mi­nen, hyvin suun­ni­tel­tu osas­toin­ti ja ilman­puh­dis­tus ja liik­ku­mi­sen hal­lin­ta työ­maal­la, työ­maa­lo­gis­tiik­ka ja jäte­huol­to sekä asian­mu­kai­set hen­ki­lö­suo­jai­met. Teke­mäl­lä asiat jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti pää­set pit­käl­le pölyttömyydessä.

Perin­tei­sel­lä mene­tel­mil­lä teh­dyis­sä put­ki­re­mon­teis­sa pöly syn­tyy van­ho­jen raken­tei­den, eri­tyi­ses­ti kyl­py­huo­nei­den pur­ka­mi­ses­ta sekä mate­ri­aa­lien työs­tä­mi­ses­tä ja val­mis­ta­mi­ses­ta työmaalla.

Pur­ku­vai­hees­sa osas­toi kyl­py­huo­ne raken­nus­muo­vin avul­la ja tee läpi­vien­ti ali­pai­neis­tus­ta var­ten, jol­loin likai­nen ilma ei pää­se puret­ta­vas­ta kyl­py­huo­nees­ta asuntoon.

Käy­tä pur­ku­työs­sä raken­nusi­mu­rei­ta, joil­la saat kyl­py­huo­nei­siin jää­mään mah­dol­li­sim­man vähän pölyä. Kai­kis­sa pölyä­vis­sä töis­sä ota käyt­töön koh­de­pois­tol­la varus­tet­tu­ja työvälineitä.

Yksi työ­maan pölyä­vim­mis­tä työ­vai­heis­ta pur­ku­töi­den lisäk­si on valu­mas­so­jen ja tasoi­te­laas­tien sekoi­tus, jär­jes­tä näil­le omat työ­pis­teet pölyn­hal­lin­ta­me­ne­tel­mi­neen, kuten sekoi­tus­kop­pi ja osas­toin­ti, ja ‑lait­tei­neen, kuten koh­de­pois­to­lai­te ja ali­pai­neis­ta­ja. Käy­tä niin pur­ka­mi­ses­sa kuin raken­ta­mi­ses­sa mah­dol­li­sim­man vähän pölyä­viä mate­ri­aa­le­ja ja työmenetelmiä.

Huo­leh­di päi­vit­täi­ses­tä  sii­vouk­ses­ta ja jäte­huol­los­ta, jot­ta puh­taus pysyy hal­lin­nas­sa. Asun­not sii­vo­taan ja imu­roi­daan sään­nöl­li­ses­ti pölyn kul­keu­tu­mi­sen vält­tä­mi­sek­si, kuten rappukäytävätkin.

Kaik­kein paras pölyn­hal­lin­ta­me­ne­tel­mä on olla muo­dos­ta­mat­ta pölyä. Lue lisää e‑kirjastamme Pölyn­hal­lin­ta on laatuprosessi.

Asiak­kaan palau­te ker­too miten onnistuitte

Kun työt on saa­tu pää­tök­seen ja pöly­mit­tauk­set teh­ty, kan­nat­taa vie­lä lait­taa kyse­ly asuk­kail­le samoin kuin talo­yh­tiön hal­li­tuk­sel­le, isän­nöit­si­jäl­le ja kon­sul­til­le sekä jutel­la vaik­ka vie­lä val­vo­jan­kin kans­sa. Miten meni, onnis­tut­tiin­ko pölyn­hal­lin­nas­sa? Oli­ko pölyä enem­män vai vähem­män kuin mitä asuk­kaat pel­kä­si­vät? Lopuk­si kan­nat­taa teh­dä itsel­le yhteen­ve­to sii­tä, mitä oltai­siin voi­tu teh­dä toi­sin ja paran­taa tilan­net­ta, mut­ta pää­asia että yritit!

Blo­gis­sa on hyö­dyn­net­ty mm. Mii­ka Sund­qvis­tin opin­näy­te­työ­tä ASUKKAIDEN HUOMIOIMINEN LINJASANEERAUKSESSA – Ura­koit­si­jan näkökulma