Pätkätyölaisten ja vuoratyöntekijöiden koulutus rakennustyömaalla

Pät­kä­työn­te­ki­jät ja vuo­kra­työn­te­ki­jät tar­vit­se­vat yhtä lail­la pereh­dy­tys­tä raken­nusu­ra­koit­si­jan ja kun­kin työ­maan käy­tän­töi­hin esi­mer­kik­si pölyn­hal­lin­nas­sa kuin vaki­nai­set työn­te­ki­jät­kin. Uudet työ­maal­le tuli­jat, oli­vat he mil­lai­sel­la sopi­muk­sel­la tahan­sa, on syy­tä opet­taa raken­nus­työ­maan tavoil­le saman­tien. Miten työ­maan puh­tau­des­ta, olo­suh­tei­den hal­lin­nas­ta ja työn­te­ki­jöi­den tur­val­li­suu­des­ta huo­leh­di­taan tei­dän yri­tyk­ses­sän­ne? Mil­lai­sia kos­teu­den­hal­lin­ta­me­ne­tel­miä on käy­tös­sä, miten pöly pide­tään kurissa?

Yksi­kin työn­te­ki­jä, jol­la ei ole pölyn­hal­lin­nan kan­nal­ta oike­aa asen­net­ta, voi het­kes­sä teh­dä tyh­jäk­si kym­me­nen työ­ka­ve­rin­sa huo­lel­li­sen toi­min­nan. Kun pöly ker­ran läh­tee leviä­mään, on se pal­jon vai­keam­pi enää ottaa hal­tuun, kuin jos se oli­si otet­tu tal­teen heti syn­ty­het­kel­lä. Pahin­ta on, jos pöly pää­see ilmanvaihtokanaviin.

Mik­si pölyä pitää hallita?

Raken­nus­työn­te­ki­jöi­den kan­nat­tai­si huo­les­tua raken­nus­työ­maal­la syn­ty­vis­tä pölyis­tä, sil­lä ne aiheut­ta­vat hait­taa ter­vey­del­le ja viih­ty­vyy­del­le. Pölyi­nen raken­nus­työ­maa altis­taa työn­te­ki­jät hen­gi­tys­tei­tä ja lima­kal­vo­ja ärsyt­tä­vil­le aineil­le, jot­ka ovat myös syö­pää aiheut­ta­via. Lue lisää raken­nus­pö­lys­tä ja sen hai­tois­ta e‑kirjastamme.

Eikä pöly­hait­ta rajoi­tu vain raken­nusai­kaan, vaan val­mii­seen raken­nuk­seen saat­taa jää­dä run­sai­ta mää­riä raken­nusai­kais­ta pölyä, jota raken­nuk­sen ilman­vaih­to kier­rät­tää sii­nä asu­vien tai työs­ken­te­le­vien ihmis­ten hengitysilmassa.

Miten pölyä hallitaan?

Ota pölyn­hal­lin­ta­me­ne­tel­mät ja lait­teet, sekä nii­den oikea käyt­tö esil­le työ­maa­ko­kouk­sis­sa. Kun työ­maal­le tulee uusia ali­hank­ki­jan työn­te­ki­jöi­tä teke­mään omaa osuut­ta ura­kas­ta, käy samat asiat läpi hei­dän kans­saan, ennen kuin pääs­tät hei­dät työ­maal­le­si hommiin.

  • Laa­di ohjeis­tuk­sia ja kou­lu­ta, sii­tä on hyö­tyä. Voit hel­pom­min puut­tua vää­rin toi­mi­van työn­te­ki­jän teke­mi­siin, jos yhtei­set kir­joi­te­tut sään­nöt on ole­mas­sa. Hyvät kuval­li­set ohjeis­tuk­set vähen­tä­vät työ­tä jatkossa.
  • Ongel­ma­ti­lan­teis­sa hyväs­tä pölyn­hal­lin­ta­pro­ses­sis­ta on apua. Kun palaat­te nou­dat­ta­maan sovit­tua pro­ses­sia ja laa­dit­tua pölyn­hal­lin­ta­suun­ni­tel­maa, voit­te vie­lä kor­ja­ta tilanteen.
  • Laa­di pölyn­hal­lin­ta­suun­ni­tel­mat kuta­kin työ­maa­ta var­ten erik­seen ja pidä nii­tä aktii­vi­ses­ti esil­lä työmaakokouksissa.
  • Perus­te­le, seli­tä ja havainnollista.
  • Pölyn­hal­lin­ta on yhtei­nen asia, ota siis ali­hank­ki­jat mukaan kehit­tä­mään työmaata.

Näin saat kaik­ki työ­maal­la­si työs­ken­te­le­vät teke­mään hyvää pölynhallintaa.

Pölyn­hal­lin­ta on laa­tu­pro­ses­si e‑kirjamme antaa perus­teel­li­set vin­kit aktii­vi­seen ja pas­sii­vi­seen pölyn­hal­lin­taan sekä kor­jaa­viin toi­men­pi­tei­siin, eli sii­vouk­seen. Lue lisää täs­tä.