Kuka rakennustyömaalla määrää - urakoitsija vai alihankkija?

Sal­li minun hiu­kan pro­vo­soi­da täl­lä kysy­myk­sel­lä. Kyse on kui­ten­kin aivan oikeas­ta ongel­mas­ta, johon tör­määm­me aina välil­lä, kun käym­me raken­nus­työ­mail­la esit­te­le­mäs­sä CAMU-pölyn­hal­lin­ta­rat­kai­suam­me. Useim­mi­ten CAMU jää työn­joh­don tilaa­ma­na hom­miin ja tulee takai­sin, kun pölyä­vät sisä­työt päättyvät.

Sil­loin täl­löin CAMU kui­ten­kin tulee jo tar­joa­mam­me vii­kon kokei­lu­jak­son jäl­keen takai­sin, kos­ka “ali­hank­ki­jan kave­rit eivät halua käyt­tää sitä”. Tai voi se jää­dä työ­maal­le­kin, mut­ta työn­joh­ta­ja saat­taa tus­kail­la, että sitä ei käy­te­tä tar­peek­si, kos­ka “ali­hank­ki­jan kave­rit eivät halua käyt­tää sitä”.

Kuka siis pölyn­hal­lin­nas­ta työ­maal­la­si päät­tää? Sinä pää­ura­koit­si­jan edus­ta­ja­na vai ne lukui­sat ali­hank­ki­jat, joi­ta jokai­ses­sa hank­kees­sa väis­tä­mät­tä on. Oma tavoit­tee­si on teh­dä hyvää pölyn­hal­lin­taa, mut­ta hyvät aikee­si pöli­se­vät tie­hen­sä, kun ali­hank­ki­jan työn­te­ki­jä tekee niin kuin on aina tot­tu­nut teke­mään – eli sekoit­taa kui­va-ainei­ta ilman pölyn­hal­lin­taa. Toi­vot­ta­vas­ti teil­lä sen­tään on sekoi­tus­kop­pi, jon­ne hän suos­tuu mene­mään. Toi­vot­ta­vas­ti hen­gi­tys­suo­jai­men kans­sa, kos­ka kop­pi suo­jaa työ­maa­ta, ei työntekijää.

Halut­to­muu­des­sa teh­dä pölyn­hal­lin­taa voi olla raken­ta­mi­sen kult­tuu­rien ero, jos työn­te­ki­jä on kotoi­sin muu­al­ta. Aivan yhtä usein muu­al­ta kotoi­sin ole­va työn­te­ki­jä on se siis­tein tyyp­pi mes­tal­la. Sot­kut syn­ty­vät ihan koti­mai­sin­kin voimin.

Miten saat työn­te­ki­jät teke­mään pölynhallintaa?

P1-puh­taus­luo­kan raken­ta­mi­nen tun­tuu aut­ta­van asi­aa; niil­lä työ­mail­la pölyn­hal­lin­ta ote­taan vaka­vas­ti. Kaik­ki työ­maat eivät kui­ten­kaan ole P1-työ­mai­ta. Taval­li­sil­la työ­mail­la aut­taa vain yri­tyk­sen­ne oma laatukulttuuri.

Olet jär­jes­tä­nyt loh­kot, raken­ta­nut osas­tot, hank­ki­nut ali­pai­neis­ta­jat ja koh­de­pois­to­lait­teet, jär­jes­tä­nyt mate­ri­aa­lien varas­toin­nin ja jäte­huol­lon, tul­pan­nut IV-kana­vat ja sii­voo­ja-armei­ja sei­soo val­mii­na imu­rit ja las­tat ojos­sa. Entä sitten?

Kou­lu­ta, pereh­dy­tä, muis­tu­ta. Vaa­di. Huo­mau­ta epä­koh­dis­ta. Vii­me kädes­sä pää­ura­koit­si­ja mak­saa sii­vouk­sen, jos aliu­ra­koit­si­ja ei huo­leh­di pölyn­tor­jun­nas­ta. Anna varoi­tuk­sia, uhkai­le­kin jos tar­vis. Ker­ro, että seu­raa­val­le työ­maal­le ei ole asi­aa, jos jäl­ki on tämän näköis­tä. Ker­ro, että tämä on puh­das työ­maa ja se kuu­luu yri­tyk­sen­ne raken­ta­mi­sen kult­tuu­riin, oli työ­maa P1 tai ei.

Your are the boss.

Pölyt­tö­min terveisin

Frank Rus­si
Con­sair Oy

frank (at) con​sair​.fi