rakennussiivooja vaali terveyttäsi

Raken­nuk­sel­la työs­ken­te­vän – myös raken­nus­sii­voo­jan – kan­nat­taa huo­les­tua raken­nus­työ­maal­la syn­ty­vis­tä pölyis­tä, sil­lä ne aiheut­ta­vat hait­taa ter­vey­del­le ja työs­sä viih­ty­mi­sel­le. Pölyn lisäk­si ter­veys­hait­to­ja sii­voo­jil­le voi­vat aiheut­taa mm. mik­ro­bit, kemial­li­set epä­puh­tau­det, sii­vousai­neet ja sii­vous­vä­li­neet, mut­ta myös työ­maan heik­ko valais­tus, liuk­kaus ja kii­re (Putus, 2017).Sii­vous­työ on myös fyy­si­ses­ti ras­kas­ta, jol­loin hyvä fyy­si­nen kun­to on tar­peen – eikä asi­aa auta, jos on altis­tu­nut raken­nus­pö­lyl­le huo­non pölyn­hal­lin­nan takia. Sik­si pölys­tä työ­maal­la kan­nat­taa huo­maut­taa työn­joh­dol­le, sil­lä pöly suu­rel­ta osin ei ole vält­tä­mä­tön vaan väl­tet­tä­vis­sä ole­va paha.

Lue lisää työ­ter­vey­des­tä ja rakennuspölystä.

Pölyä syn­tyy joka tapauk­ses­sa, mut­ta mää­rää voi hillitä

Pölyä syn­tyy raken­nus­työ­maal­la mm. hion­nas­sa, pölyä­vien mate­ri­aa­lien sekoi­tuk­ses­sa ja asen­ta­mi­ses­sa sekä pur­ku­töis­sä. Hie­no­ja­koi­nen kevyt pöly levi­ää her­käs­ti pie­nes­sä­kin ilma­vir­tauk­ses­sa, mut­ta sitä on han­ka­laa, ellei jopa mah­do­ton­ta pois­taa jäl­ki­kä­teen. Aina kun sii­vo­taan, jon­ki­nas­tei­nen vahin­ko on jo tapah­tu­nut, eli pöly on pääs­syt leviä­mään työmaalle.

Pölyä voi hal­li­ta aktii­vi­ses­ti ja passiivisesti

Pöly saa­daan kuriin raken­nus­työ­maal­la kah­del­la eri mene­tel­mäl­lä: toi­nen on ns. aktii­vi­nen pölyn­hal­lin­ta, jos­sa raken­nus­työn­te­ki­jä käyt­tää koh­de­pois­to­lait­tei­ta ja pölyä­mät­tö­miä työ­me­ne­tel­miä estääk­seen pölyn leviä­mis­tä ympä­ris­töön. Pöly tor­ju­taan sen syn­ty­het­kel­lä ja napa­taan tal­teen saman­tien. Sii­voo­ja näkee kyl­lä työ­pis­teen siis­tey­des­tä ja pölyt­tö­myy­des­tä, kenel­lä on ollut oikeat työ­me­ne­tel­mät ja ‑väli­neet käytössään .

Toi­nen mene­tel­mä hal­li­ta pölyä on ns. pas­sii­vi­nen pölyn­hal­lin­ta. Pölyn­hal­lin­ta toi­mii riip­pu­mat­ta sii­tä, mitä yksit­täi­set työn­te­ki­jät teke­vät. Pas­sii­vi­nen pölyn­hal­lin­ta voi olla esi­mer­kik­si työ­maan ilman­vaih­toa, osas­toin­te­ja, ali­pai­neis­tus­ta tai ylei­sil­ma­puh­dis­tus­ta. Pas­sii­vi­sel­la pölyn­hal­lin­nal­la työn­te­ki­jät hal­lit­se­vat työ­maan ”ilma­ti­laa”. Tär­kein­tä on pitää pölyä­vät ja pölyä­mät­tö­mät työt eril­li­sis­sä tilois­sa. Näin saa­daan pois­tet­tua ilmas­ta hie­no­pö­ly, joka ei jää jo aktii­vi­ses­sa pölyn­hal­lin­nas­sa koh­de­pois­to­lait­tei­siin. Ilma­vir­to­jen kul­keu­tu­mis­ta raken­nuk­ses­sa ohja­taan, joten pöly ei pää­se leviä­mään hallitsemattomasti.

hengityssuojain on välttämätön rakennustyömaallaPas­sii­vi­nen pölyn­hal­lin­ta ei kui­ten­kaan aukot­to­mas­ti suo­je­le raken­nuk­sel­la työs­ken­te­le­viä ihmi­siä, muis­ta siis hen­gi­tys­suo­jain! Se, mitä aktii­vi­sen ja pas­sii­vi­sen pölyn­hal­lin­nan jäl­keen vie­lä tar­vi­taan, ovat kor­jaa­vat toi­men­pi­teet – eli se, mitä raken­nus­sii­voo­ja tekee. Siivoaminen.

 

Sii­voo­ja on tärkeä

Työ­maan sii­voa­mi­nen ei kui­ten­kaan kos­kaan käy tar­peet­to­mak­si, sil­lä eri mate­ri­aa­lien työs­tös­sä syn­tyy myös kar­ke­aa pölyn­hal­lin­ta­lait­tei­den ulot­tu­mat­to­miin jää­vää pölyä. Sik­si sii­voo­ja on tär­keä hen­ki­lö työ­maal­la, jon­ka ter­veyt­tä pitää vaa­lia, jot­ta hän jak­saa teh­dä vaa­ti­vaa työtään.

Aktii­vis­ten ja pas­sii­vis­ten pölyn­hal­lin­ta­toi­men­pi­tei­den roo­li pro­ses­seis­sa tulee kas­va­maan. Vain siten voi­daan taa­ta puh­taan lop­pu­tu­lok­sen lisäk­si myös tur­val­li­nen ja ter­veel­li­nen työym­pä­ris­tö raken­nus­sii­voo­jil­le. Sik­si työ­maal­la kan­nat­taa panos­taa eri­tyi­ses­ti aktii­vi­seen ja mut­ta myös pas­sii­vi­seen pölyn­hal­lin­taan, ja jät­tää kor­jaa­vat toi­men­pi­teet, eli sii­voa­mi­nen vähemmälle.

Rakennuspöly. Miksi siitä pitää olla huolissaan - kampanjabanneri nettiin