Työn ilo rakennustyömaalla

Läh­det­kö aamul­la mie­lel­lä­si töi­hin, koet­ko työ­si mie­lek­kääk­si ja olet tyy­ty­väi­nen työ­si tulok­siin? Toivottavasti.

Kun työ sujuu hyvin, voit kokea työn imua, jopa olla sii­tä kuu­lui­sas­sa flow-tilas­sa. Se tar­koit­taa kol­mea työ­hy­vin­voin­nin ulot­tu­vuut­ta: tar­mok­kuut­ta, omis­tau­tu­mis­ta ja uppoutumista.

Jos työn iloa ei syn­ny, syyl­li­siä voi olla usei­ta. Työn ilo vaa­tii ennen kaik­kea kes­key­ty­mät­tö­myyt­tä ja kes­kit­ty­mis­tä. Työn pitää olla pal­kit­se­vaa, kehit­tä­vää ja mie­lel­lään myös vaih­te­le­vaa. Hyvä jos itse pys­tyt vai­kut­ta­maan omaan työ­hö­si, sen aika­tau­lui­hin ja tavoit­tei­siin. Työ­ka­ve­rit ja esi­mies edis­tä­vät hekin omal­ta osal­taan työn imun syn­ty­mis­tä. Fik­sut ja jär­ke­vät toi­min­ta­ta­vat ja työ­ka­lut nekin paran­ta­vat asiaa.

Työ on kui­ten­kin vain työ­tä, ja pää­asia on, että se sujuu. Aikaa ei kulu ihmet­te­lyyn eikä työ­ka­lu­jen kans­sa tais­te­luun. Var­sin­kaan niil­lä työn­te­ki­jöil­lä, jot­ka eri­tyi­ses­ti tar­vit­se­vat hyviä työ­ka­lu­ja ja ‑konei­ta työn­te­koon rakennustyömaalla.

Kes­key­tyk­set ovat myrkkyä

turhautunut työntekijä hakkaa päätä seinäänHyvä fii­lis, “boo­gi”, työ­maal­la syn­tyy häi­riöt­tö­mäs­sä ympä­ris­tös­sä. Hyvin alka­nut työ­päi­vä vaik­ka tasoi­tus- tai laa­toi­tus­työs­sä voi kes­key­tyä pölyn­hal­lin­ta­lait­teen tehon las­kuun. Työn­te­ki­jä jou­tuu ensin ihmet­te­le­mään, onko suo­da­tin tukos­sa, vai onko vika jos­sain muu­al­la. Sit­ten hän läh­tee etsi­mään uut­ta suo­da­tin­ta, joi­ta kukaan ei ehkä ole­kaan huo­man­nut tila­ta. Kun työn­te­ki­jä vih­doin pai­kal­lis­taa uuden suo­dat­ti­men, on hyvä fii­lis jo ties­sään, kun hän kai­vaa pölyi­sen suo­dat­ti­men ulos lait­tees­ta ja yrit­tää olla levit­tä­mät­tä pölyä työ­maal­le siir­täes­sään likais­ta suo­da­tin­ta roskiin.

Juu­ri, kun työn­te­ki­jä työ­maal­la pää­see uudel­leen vauh­tiin ja läis­kii tasoi­tet­ta sei­nään tai latoo laat­to­ja vii­va­suo­raan riviin, lop­puu laas­ti ämpä­ris­tä. Sekoi­tus­pis­teel­le on mat­kaa ja takai­sin vie­lä enem­män. Sekoi­tus­työ­pis­te kan­nat­taa­kin pitää lähel­lä työ­pis­tet­tä, jos­sa muuraus‑, tasoi­tus- tai laa­toi­tus­työ tehdään.

Kes­key­tyk­set minimiin

Pit­kä­kes­toi­nen suo­da­tin aut­taa teke­mään töi­tä tehok­kaas­ti, ilman kes­key­tyk­siä. Vaik­ka suo­dat­ti­men jou­tui­si­kin vaih­ta­maan kes­ken työ­päi­vän, vaih­don pitää olla nope­aa ja pöly­tön­tä. Pölyn­hal­lin­ta­lait­teen tuli­si varoit­taa suo­dat­ti­men täyt­ty­mi­ses­tä indi­kaat­to­ri­va­lol­la etu­kä­teen, jol­loin työn­te­ki­jä voi jo varau­tua mah­dol­li­seen suo­dat­ti­men vaih­toon tuo­mal­la uuden suo­dat­ti­men työ­pis­tee­seen päi­vän työn aloit­taes­saan. Lii­ku­tel­ta­va pölyn­hal­lin­ta­lai­te seu­raa työn­te­ki­jää sin­ne, mis­sä hän kul­loin­kin työs­ken­tee, eikä rak­sa­mies tai ‑nai­nen jou­du kes­keyt­tä­mään työ­tään käy­mäl­lä kau­ka­na sijait­se­val­la sekoituspisteellä.

Tutus­tu uuteen CAMU D2 ‑koh­de­pois­to­lait­tee­seen.