Consair source extractor BAUMA 2019
Con­sair tart­tui ker­ran kol­mes­sa vuo­des­sa koit­ta­vaan tilai­suu­teen ja läh­ti uusi CAMU D2 ‑koh­de­pois­to­lai­te muka­naan maa­il­man suu­rim­mil­le raken­nus­ko­nea­lan mes­suil­le eli vuo­den 2019 Bau­maan. Mes­sut pide­tään Sak­san Münc­he­nis­sä ja vie­rai­li­joi­ta tapah­tu­mas­sa oli noin 620.000, jois­ta 250.000 muu­al­ta kuin Sak­sas­ta. He edus­ti­vat yli 200 maa­ta. Näyt­teil­lea­set­ta­ji­na oli 3700 yri­tys­tä 63 maas­ta, Suo­mes­ta­kin 56 yritystä.

Mes­su­jen näyt­te­ly­pai­kat ovat hyvis­sä ajoin vakio­kä­vi­jöi­den lähes lop­puun varaa­mia, joten ensi­ker­ta­lai­set, kuten Con­sair, sijoit­tui­vat eri­tyi­ses­ti uuteen B0-hal­liin. Täs­sä hal­lis­sa oli­kin pal­jon uusia inno­va­tii­vi­sia rat­kai­su­ja ja yri­tyk­siä vie­rai­den tutustuttavaksi.

7 päi­vää jat­ku­vaa asiakasvirtaa

CAMU BaumassaCon­sai­rin tavoit­tee­na mes­suil­le läh­te­mi­ses­sä oli tutus­tua eri­tyi­ses­ti Sak­san, mut­ta myös mui­den mai­den pölyn­hal­lin­ta­mark­ki­naan, ja saa­da kon­tak­te­ja vien­nin aloit­ta­mi­sek­si. Samal­la esit­te­lim­me ensim­mäis­tä ker­taa myös uuden koh­de­pois­to­lait­teem­me, CAMU D2:n, joka herät­ti­kin pal­jon mie­len­kiin­toa täy­sin uuden­lai­se­na innovaationa.

Saim­me jake­li­jaeh­dok­kai­ta kai­kil­ta maa­il­man man­te­reil­ta, useis­ta mais­ta. Moni maa­han­tuon­ti- ja vuo­kraa­mo­y­ri­tys näki CAMUn mah­dol­li­suu­te­naan tar­jo­ta asiak­kail­leen jotain uuden­lais­ta ja tavan­omai­ses­ta tar­joo­mas­ta poikkeavaa.

Pöly­tim­me laas­ti­säk­kiä CAMUn edes­sä tasai­seen tah­tiin samal­la, kun kyse­lim­me mil­lai­sia pölyn­hal­lin­ta­vaa­ti­muk­sia muis­sa mais­sa on ole­mas­sa. Kiin­nos­tus­ta tun­tui riittävän.

Pölyn­hal­lin­ta­lait­teis­ton han­kin­taan avus­tus­ta vakuu­tus­yh­tiöl­tä Saksassa

Sak­sas­sa pölyn­hal­lin­nan taso on suun­nil­leen sama kuin Suo­mes­sa ja siel­lä fir­man koko eri­tyi­sen sel­keäs­ti kor­re­loi pölyn­hal­lin­nan tasoon. Sak­sas­sa toi­mi­va BG Bau on yksi suu­rim­mis­ta amma­til­li­sis­ta jär­jes­töis­tä Sak­sas­sa. Raken­nus­teol­li­suu­den ja raken­nusa­lan pal­ve­lui­den laki­sää­tei­sen tapa­tur­ma­va­kuu­tuk­sen tar­joa­ja­na se huo­leh­tii noin 2,8 mil­joo­nas­ta vakuu­te­tus­ta noin 500 000 yri­tyk­ses­tä ja noin 50 000 yksi­tyi­ses­tä rakennushankkeesta.

BG Baun teh­tä­vä­nä on edis­tää työ­tur­val­li­suut­ta yri­tyk­sis­sä ja työ­pai­koil­la. Täl­lä pyri­tään estä­mään työ­ta­pa­tur­mat ja ammat­ti­tau­dit. Osa­na tätä toi­min­taa BG Bau myös mak­saa osan lis­toil­leen hyväk­syt­ty­jen pölyn­hal­lin­ta­lait­tei­den han­kin­ta­hin­nas­ta  – mik­sei näin voi­si olla Suo­mes­sa­kin? Con­sair läh­tee­kin nyt tavoit­te­le­maan BG Bau ‑lis­ta­si­joi­tus­ta ja sitä kaut­ta Sak­san markkinoita.

Pölyn­hal­lin­nan mer­ki­tys kas­vaa meil­lä ja maailmalla

Mie­len­kiin­toi­nen uusi poten­ti­aa­li­nen vien­ti­maa on mm. Intia, sil­lä useam­pi intia­lai­nen vie­ras ker­toi pölyn­hal­lin­nan mer­ki­tyk­sen nos­ta­van jo pää­tään siel­lä – pölyn­hal­lin­nas­sa lie­nee Intias­sa val­ta­via vaih­te­lui­ta kuten muu­al­la­kin, mut­ta fik­suim­mat yri­tyk­set ymmär­tä­vät jo pölyn hai­tat – sekä ter­vey­teen että raken­ta­mi­sen laa­tuun. Oli hie­noa sil­ti huo­ma­ta, että pölyn­hal­lin­nas­sa suo­ma­lai­set raken­ta­jat ovat maa­il­man kärkikastia. 🙂

Pal­jon siis opim­me. Pal­jon on myös mah­dol­li­suuk­sia maa­il­mal­la, sil­lä pölyn­hal­lin­nan mer­ki­tys ymmär­re­tään pik­ku­hil­jaa muu­al­la­kin. Pal­jon on sil­ti vie­lä töi­tä teh­tä­vä. Pysy siis muka­na seu­raa­mas­sa, kuin­ka suo­ma­lai­sen inno­vaa­tion maa­il­man­val­loi­tus ete­nee – ja samal­la näet, mitä uut­ta meil­tä tulee lähiaikoina.

Lue täs­tä lisää uudes­ta CAMU D2 ‑koh­de­pois­to­lait­tees­ta.